Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre adjudicació beques d'investigació en l'àmbit de la Memòria Històrica. - Boletín Oficial de Valencia de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre adjudicación becas de investigación en el ámbito de la Memoria Histórica.

ANUNCI

En relació a la convocatòria de concurs públic per a la concessió de BEQUES d'investigació en l'àmbit de la Memòria Històrica, la Junta de Govern, en sessió de 28 de març de 2017, ha acordat la concessió i resolució de les mateixes amb el tenor literal següent:

«Donada compte de l'expedient que instruïx la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València, amb vista a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de tres beques d'investigació en l'àmbit de la Memòria Històrica, que aborden aspectes relacionats amb la repressió i el control social a la província de València durant la postguerra.

Examinada la documentació exigida per la delegació de Memòria Històrica, per Decret de la Presidència número 551, de 25 de gener de 2017, es va aprovar la relació provisional d'admesos i exclosos, publicant-se en el BOP núm. 22, del dia 1 de febrer de 2017.

Publicada en el tauler d'actualitat de DIVAL.ÉS, la valoració sobre l'orde de prelació de mèrits, establida pel Tribunal designat per Decret de la Presidència 8.906, de 30 de novembre de 2016, per la que en compliment de les bases només passaven a la fase d'entrevista el Sr. Alejandro Gutiérrez Taengua, la Sra. Sra. Carmen Ibáñez Picazo i el Sr. Pau Pérez Duato.

A la vista de la proposta d'adjudicació del Tribunal efectuada el dia 20 de febrer de 2017 i atenent a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

S'ACORDA

Primera. Elevar a definitiva la relació d'admesos, no constant exclosos.

Segona. Aprovar la valoració de les sol·licituds admeses, reflectides a continuació:

Sr. Alejandro Gutiérrez Taengua

Mèrits: 44,64

Entrevista: 20

Puntuació final: 64,64

Sra. Carmen Ibáñez Picazo

Mèrits: 42,42

Entrevista: 18

Puntuació final: 60,42

Sr. Pau Pérez Duato

Mèrits: 40,25

Entrevista: 20

Puntuació final: 60,25

Sr. Josep Jorge Fernández

Mèrits: 26,12

Entrevista: --

Puntuació final: 26,12

Sr. Rafael Ribot Marco

Mèrits: 23,64

Entrevista: --

Puntuació final: 23,64

Tercer. Adjudicar les tres beques d'investigació en l'àmbit de la Memòria Històrica, per una duració de dotze mesos des del dia 1 del mes següent a la seua adjudicació, a les persones següents:

Sr. Alejandro Gutiérrez Taengua, amb DNI 20.455.436 H.

Sra. Carmen Ibáñez Picazo, amb con DNI 22.631.712 B.

Sr. Pau Pérez Duato, amb DNI 15.796.884 C.

Quart. Abonar l'import mensual de 1.000 euros a cada un dels becaris, durant els 12 mesos de duració, la qual cosa fa un total de 12.000 euros per cada beca, amb càrrec a l'aplicació 613.33411.48100 del pressupost de gastos de la Corporació de 2017.

De dites 1.000 euros es detraurà la quantitat que procedisca en concepte de retenció d'IRPF, i la quota que corresponga abonar a cada becari a la Seguretat Social. De mode paral·lel, la Diputació de València abonarà la quantitat que corresponga en concepte de quota empresarial a la Seguretat Social.

Quint. Publicar esta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, amb indicació que el present acte és definitiu en via administrativa i expressió dels recursos que procedisquen.»

Contra la resolució transcrita, que és definitiva en via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la publicació del present acte o, directament, recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats del Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats també a partir d'aquell en què tinga lloc la publicació del present acte. Tot això, de conformitat amb el vigent tenor dels articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques de conformitat amb la Disposició transitòria Tercera apartat c) de la mateixa, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

València, 28 de març de 2017.-El secretari general.

ANUNCIO

En relación a la convocatoria de concurso público para la concesión de BECAS de investigación en el ámbito de la Memoria Histórica, la Junta de Gobierno, en sesión de 24 de enero de 2017, ha acordado la concesión y resolución de las mismas con el tenor literal siguiente:

«Dada cuenta del expediente que instruye la Delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia, en orden a la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de tres becas de investigación en el ámbito de la Memoria Histórica, que aborden aspectos relacionados con la represión y el control social en la provincia de Valencia durante la posguerra.

Examinada la documentación exigida por la delegación de Memoria Histórica, por Decreto de la Presidencia número 551, de 25 de enero de 2017, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos, publicándose en el BOP nº 22, del día 1 de febrero de 2017.

Publicada en el tablón de actualidad de DIVAL.ES, la valoración sobre el orden de prelación de méritos, establecida por el Tribunal designado por Decreto de la Presidencia 8.906, de 30 de noviembre de 2016, por la que en cumplimiento de las bases sólo pasaban a la fase de entrevista el Sr. Alejandro Gutiérrez Taengua, la Sra. Dña. Carmen Ibáñez Picazo y el Sr. Pau Pérez Duato.

A la vista de la propuesta de adjudicación del Tribunal efectuada el día 20 de febrero de 2017 y atendiendo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

SE ACUERDA

Primera. Elevar a definitiva la relación de admitidos, no constando excluidos.

Segunda. Aprobar la valoración de las solicitudes admitidas, reflejadas a continuación:

Sr. Alejandro Gutiérrez Taengua

Méritos: 44,64

Entrevista: 20

Puntuación final: 64,64

Sra. Carmen Ibáñez Picazo

Méritos: 42,42

Entrevista: 18

Puntuación final: 60,42

Sr. Pau Pérez Duato

Méritos: 40,25

Entrevista: 20

Puntuación final: 60,25

Sr. Josep Jorge Fernández

Méritos: 26,12

Entrevista: --

Puntuación final: 26,12

Sr. Rafael Ribot Marco

Méritos: 23,64

Entrevista: --

Puntuación final: 23,64

Tercero. Adjudicar las tres becas de investigación en el ámbito de la Memoria Histórica, por una duración de doce meses desde el día 1 del mes siguiente a su adjudicación, a las siguientes personas:

Sr. Alejandro Gutiérrez Taengua, con DNI 20.455.436 H.

Sra. Carmen Ibáñez Picazo, con DNI 22.631.712 B.

Sr. Pau Pérez Duato, con DNI 15.796.884 C.

Cuarto. Abonar el importe mensual de 1.000 euros a cada uno de los becarios, durante los 12 meses de duración, lo que hace un total de 12.000 euros por cada beca, con cargo a la aplicación 613.33411.48100 del presupuesto de gastos de la Corporación de 2017.

De dichos 1.000 euros se detraerá la cantidad que proceda en concepto de retención de IRPF, y la cuota que corresponda abonar a cada becario a la Seguridad Social. De modo paralelo, la Diputación de Valencia abonará la cantidad que corresponda en concepto de cuota empresarial a la Seguridad Social.

Quinto. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, con indicación de que el presente acto es definitivo en vía administrativa y expresión de los recursos que procedan.»

Contra la resolución transcrita, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de la Diputación, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses contados también a partir de aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto. Todo ello, de conformidad con el vigente tenor de los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera apartado c) de la misma, y los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.

Valencia, 28 de marzo de 2017.-El secretario general.

2017/4597

Memoria histórica
Memoria Histórica y víctimas del terrorismo
Investigación
Seguridad Social