Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre admissió de les obres presentades al Premi València i València Nova 2018 en la modalitat de Poesia en Valencià. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre admisión de las obras presentadas al Premio València y València Nova 2018 en la modalidad de Poesia en Valencià.

ANUNCI

Per decret del diputat de Cultura de la Diputació de València número 04448 de 22-5-2018 ha sigut aprovat el llistat d'obres admeses per a participar en el concurs per a l'adjudicació del Premi Valpencia i València Nova 2018 en la modalitat de Poesia en Valencià, convocat per la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI i que literlament diu el següent:

Donat compte de l'expedient número 004/2018, que tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valenciá d'Estudis i d'Investigació, corresponent a la convocatòria dels Premis València i València Nova en la modalitat de poesia en valencià.

Atés que la convocatoria dels esmentats premis va ser aprobada per decret del president de la Diputació número 01673 de 21-2-2018, finalitzant el termini de presentació d'obres el passat dia 27 d'abril de 2018.

RESOLC

Primer.- Admetre com a participants en la convocatòria del Premi València de Poesia en Valencià, els següents treballs:

NI Obra Seudónimo

13 Aurora Poesia Acrollam

15 Lletres a Clara Joan Pladevall

24 Com aigua que corre€ Benicadell

41 La pedra del temps Almucànters

51 Llibre dels somnis Sofia Rius

66 Lleixes de la memòria Antic Amador

96 Els ulls del mar Pere Salvador

107 L'Animal impossible Eva Nescent

129 Excuses Excuses

180 Pa de carència Samuel Ribó

186 De mal nom. Foc Marina Colom

213 Fantasies d'un insomne Artur

222 Canvi de guàrdia Jugoplastika

240 Zero Susan Vance

253 El Tavernari Bru de les Escoltes Fades Al-Kinani

254 Canvi de mans Stratis, el mariner

261 Nespres Neus Llorenç

268 En la profunditat del silenci Kenia

275 Dard Nouveau Perot

281 Memòries de la sang La senyora de Winter

297 Anys llum J.P. Almirall

342 Carrer d'Adéus Penelope Stern

343 Cartografia d'un pensament Fidelís de l'Ebre

345 La sopa i unes altres circumstàncies Antoni Ferrer

391 Nus de somnis Escorrim

393 La fira voltaica 1917

424 Cel i Mar Gaia Guimerà

444 Shakespeare i el desig Silvia Plans

455 Poemare inconclús (Calaix d'absències) Rita Blanco

Segon.- Admetre com a participants en la convocatoria del Premi València Nova de Poesia en Valencià, els següents treballs:

NI Obra Seudónimo

35 Element, Elemental Estel Roig 5

416 Galeria d'incerteses Caterina Gentileschi

Tercer.- No admetre el treballs següents per no haver complot el requisit establit en la clàusula sisena de la convocatoria al no remetre la plica.

NI Obra Seudónimo

214 Home de Plasma Supertramp

Ho fem públic per mitjà del present anunci, donada la impossibilitat de notificar individualment als interessats a causa de l'anonimat en la presentació dels treballs i d'acord amb la legislació vigent.

València, 23 de maig de 2018.-El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.-El diputat de Cultura, Xavier Rius Torres.

ANUNCIO

Por decreto del diputado de Cultura de la Diputación de València número 04448 de fecha 22-5-2018 ha sido aprobado el listado de obras admitidas para participar en el concurso para la adjudicación del Premio València y València Nova 2018 en la modalidad de Poesia en Valencià, convocado por la Institució Alfons el Magnànim-CeVEI y que literalmente dice lo siguiente:

Dada cuenta del expediente número 004/2018, tramitado en la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació, correspondiente a la convocatoria de los Premios València y València Nova, en la modalidad de poesía en valenciano.

Atendido que la convocatoria de los mencionados premios fue aprobada por decreto del presidente de la Diputación número 01673 de 21-2-2018, finalizando el plazo de presentación de obras el pasado día 27 de abril de 2018.

RESUELVO

Primero.- Admitir como participantes en la convocatoria del Premio València de Poesía en Valenciano, los trabajos siguientes:

NI Obra Seudónimo

13 Aurora Poesia Acrollam

15 Lletres a Clara Joan Pladevall

24 Com aigua que corre€ Benicadell

41 La pedra del temps Almucànters

51 Llibre dels somnis Sofia Rius

66 Lleixes de la memòria Antic Amador

96 Els ulls del mar Pere Salvador

107 L'Animal impossible Eva Nescent

129 Excuses Excuses

180 Pa de carència Samuel Ribó

186 De mal nom. Foc Marina Colom

213 Fantasies d'un insomne Artur

222 Canvi de guàrdia Jugoplastika

240 Zero Susan Vance

253 El Tavernari Bru de les Escoltes Fades Al-Kinani

254 Canvi de mans Stratis, el mariner

261 Nespres Neus Llorenç

268 En la profunditat del silenci Kenia

275 Dard Nouveau Perot

281 Memòries de la sang La senyora de Winter

297 Anys llum J.P. Almirall

342 Carrer d'Adéus Penelope Stern

343 Cartografia d'un pensament Fidelís de l'Ebre

345 La sopa i unes altres circumstàncies Antoni Ferrer

391 Nus de somnis Escorrim

393 La fira voltaica 1917

424 Cel i Mar Gaia Guimerà

444 Shakespeare i el desig Silvia Plans

455 Poemare inconclús (Calaix d'absències) Rita Blanco

Segundo.- Admitir como participantes en la convocatoria del Premio València Nova de Poesía en Valenciano los trabajos siguientes:

NI Obra Seudónimo

35 Element, Elemental Estel Roig 5

416 Galeria d'incerteses Caterina Gentileschi

Tercero. No admitir los trabajos siguientes por no haber cumplido el requisito establecido en la cláusula sexta de la convocatoria al no remitir la plica.

NI Obra Seudónimo

214 Home de Plasma Supertramp

Lo que se hace público mediante el presente anuncio, dada la imposibilidad de notificar individualmente a los interesados debido al anonimato en la presentación de los trabajos y de acuerdo con la legislación vigente.

Valencia, 23 de mayo de 2018.-El secretario general, Vicente Boquera Matarredona.-El diputado de Cultura, Xavier Rius Torres.

2018/8429

Cultura
Valenciano