Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre ajudes a Ajuntaments costaners de la província de València per a la desestacionalització i dinamització turística de platges. BDNS (Identif.): 364808. - Boletín Oficial de Valencia de 11-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre ayudas a Ayuntamientos costeros de la provincia de Valencia, para la desestacionalizacion y dinamización turística de playas. BDNS (Identif.): 364808.

ANUNCI

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran concórrer a aquesta convocatòria els Ajuntaments costaners de la província de València que reunisquen els requisits establerts a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València i els seus ens dependents.

Segon. Objecte.

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d?ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, conforme al procediment previst a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València i els seus ens dependents, per a la realització d'activitats de desestacionalització i dinamització turística en les platges.

Tercer. Bases reguladores.

L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València i els seus ens dependents, aprovada mitjan acord plenari de la corporació de 28 de març de 2017, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 101, de 29 de maig de 2017.

Quart. Quantia.

L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 309.000 euros, i es farà efectiu a càrrec de l'aplicació pressupostària 430.00/462.01 del pressupost de despeses del Patronat Provincial de Turisme de València de 2017.

Cinqué. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a contar des del dia següent al de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

Sisé. Altres dades.

El text complet de la convocatòria i els seus annexes estan també disponibles a la pàgina web del Patronat Provincial de Turisme de València:

http://www.valenciaturisme.org/patronat/ajudes-subvencions-2016/

València, a 26 de setembre de 2017.-La vicepresidenta del Patronat Provincial de Turisme, Pilar Moncho Matoses.

ANUNCIO

De conformidad con aquello previsto a los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán concurrir a esta convocatoria los Ayuntamientos costeros de la provincia de València que reúnan los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de València y sus entes dependientes.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, conforme al procedimiento previsto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de València y sus entes dependientes, para la realización de actividades de desestacionalización y dinamización turística en las playas.

Tercero. Bases reguladoras.

La Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de València i sus entes dependientes, aprobada mediante Acuerdo del pleno de la corporación de 28 de marzo de 2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 101, de 29 de mayo de 2017.

Cuarto. Cuantía.

El importe de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria asciende a 309.000 euros, y se hará efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria 430.00/462.01 del presupuesto de gastos del Patronat Provincial de Turisme de València de 2017.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos.

El texto completo de la convocatoria y sus anexos están también disponibles en la página web del Patronat Provincial de Turisme de València:

http://www.valenciaturisme.org/es/patronat/ayudas-subvenciones-2017/

Valencia, a 26 de septiembre de 2017.-La vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Pilar Moncho Matoses.

2017/14968

Turismo
Turismo y agencias de viajes