Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de les bases i la convocatòria de les beques de col·laboració per a la Delegació d'Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació. - Boletín Oficial de Valencia de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre aprobación de las bases y la convocatoria de las becas de colaboración para la Delegación de Asesoramiento Municipal, Asistencia, Defensa en Juicio y Planes de Empleo.

ANUNCI

ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR CONSTITUÏT PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER A ASSESSORAMENT MUNICIPAL, ASSISTÈNCIA, DEFENSA EN JUDICI I PLANS D'OCUPACIÓ, EN CONCRET 2 DE LLICENCIATS/DES EN ARQUITECTURA, O GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA, 2 DE LLICENCIATS/DES O GRAU EN DRET, 1 DE LLICENCIAT/DA O GRAU EN CIÈNCIES DEL TREBALL I 1 D'ENGINYER/A TÈCNIC/A D'INFORMÀTICA DE SISTEMES, O ENGINYER/A TÈCNIC/A EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ, O GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA.

A València a 8 de Maig del 2017, reunit el Tribunal Qualificador anomenat per Decret de la Presidència de la Diputació de data 25 de febrer del 2017 format per:

President. Enrique Moreno Pernías per delegació de Sra. Conxa García Ferrer; Diputada-Delegada d'Assessorament Municipal, d'Assistència, Defensa en Judici i de Plans d'Ocupació.

Vocals - la senyora María Jesús Gozalvo Zamorano, Cap de Secció d'Urbanisme, El senyor Pablo Auxina Gómez. Lletrat del Servei de Defensa en juí i El senyor Francisco Castillo Cerveró, Cap de Negociat de comptabilitat Municipal, la senyora María José García Martínez representant de la Junta de personal actuant amb veu però sense vot i Senyora Magdalena Ramírez Olmos que actuara com a secretària.

No assistix per trobar-se de curs, el senyor Francisco Castillo Cerveró.

Primer: El Tribunal queda vàlidament constituït.

Segon: Examinada la documentació que es troba en poder de l'expedient i, una vegada expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a participar en la concessió de beques de col·laboració, es procedix a aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos en el procediment:

S'ha detectat pel tribunal un error de fet en relació a l'aspirant - Manzano Martínez, Carolina amb DNI 22593492V que en la llista provisional apareixia admesa, s'ha comprovat que no pot ser admesa per quant no complix el requisit d'edat d'acord amb les bases que regixen el procediment, per això i de conformitat amb l'article 109 . P 2 de la Llei 39/2015 de Procediment de les Administracions Publiques i que diu literalment és. 'Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes'.

Per tant es procedix a corregir l'error, quedant exclosa l'aspirant Manzano Martínez, Carolina amb DNI 22593492V.-Per no complir el requisit d'edat.

Llista definitiva d'admesos:

ARQUITECTURA O GRAU EN ARQUITECTURA O GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

Llicenciats/des en Arquitectura o Grau en Arquitectura, o Grau en Fonaments de l'Arquitectura.

Relació d'Admesos:

Ahuir Llanes, Mar amb DNI 5593175P

Aigües Martínez, Aida amb DNI24392816M

Bargues Angel, Guillem amb DNI 20437046M

Benajas Sales, Sara Mª amb DNI 29212163R

Bosch Criado, María amb DNI 22596976M

Cabanes Jarilla, Alejandro amb DNI 03150583C.

Cabello Cano, Andrea amb DNI 26755487R

Candel Galán, Lluis amb DNI 20854876V

Chiner Trilles, Francesc amb DNI 21011905W

Corell Medina, Federico amb DNI 73593160Z

Espinós Cortés, Sara amb DNI 48687430H.

Ferreras Sancho, Sara amb DNI 33465418G

Fons Martínez, Anna amb DNI 20086980E

Fores Fajardo, Laura amb DNI 22580547K

Górriz León, Mª Amparo amb DNI 35604604I

Jiménez Ibáñez, Manuel amb DNI 73578508J

Langa Lahoz, Mª Luisa amb DNI 29216356P

Lorente Vallés, Marina amb DNI 29212058B

Martí Castelló, Alexandre amb DNI 20087816F

Martínez Conesa, Ana amb DNI 45804217Q

Ortega Cotanda, Pablo amb DNI 35593488E

Ortolá Peiró, Alberto Jesús amb DNI 20048690G

Palazón Ros, María amb DNI 46075336B

Pérez Merino, Blanca amb DNI 21005256T

Ruiz Costa, Rebeca amb DNI 07260231M

Sifón Miralles, Manuel amb DNI 53252849I

Soler Gómez, Víctor amb DNI 73656734Q

Soler Forner, Cinthia amb DNI 45803796D

Vegara Rodríguez, David amb DNI 48552592I

Villanova Pantoja, Eva amb DNI 20058619C

Relació d'exclosos:

-Badia Veses, Ernest amb DNI 24385693N. Per no complir el requisit d'edat.

-García Estellés, Alexandre amb DNI 48411890H. Per estar incompleta la declaració responsable.

-Gisbert Puerto, Aranzazu amb DNI 07261446R. Per estar incompleta la declaració responsable.

-Montaner García, Cristina amb DNI 48408832L. Per no complir el requisit d'edat.

-Pobo Tamarit, Adrián amb DNI 21000627V. Per no aportar el títol.

Llicenciats/des o Grau en Dret.

Relació d'Admesos:

Alonso Mompó, Arnau amb DNI 29202599M

Arenas Hinojosa, Sonia amb DNI 44888400J

Aroca Paterna, Carmen amb DNI 53256330Z

Asunción Campos, José Vicente amb DNI 20057551X

Belda Castelló, Blanca amb DNI 48697311P

Botella Canel, Celia amb DNI 73588045M.

Campanón Galiana, Laura amb DNI 53760515Q

Carreres Vázquez, Carmen María amb DNI 21006950S

Codoñer Collado, Daniel amb DNI 53255399A

Contelles Domingo, Asunción amb DNI 48404544D

Dessé Alvarez, Pablo amb DNI 44881106X

Donato Rubio, Laura amb DNI 20852685B.

Ferragut Larrosa, Miriam amb DNI 53627042N

Gandia Cerdá, Laura amb DNI 21690853J

García Barberá, Mª Dolores amb DNI 73571939E

Gil Grau, Paloma amb DNI 35595507V

Giménez Fernández, Borja amb DNI 26763106F

Giménez Ruiz, Alberto amb DNI 73657853P.

Gómez Puig, Eva María amb DNI 44529617F

González Risueño, Leticia amb DNI 33471729J

Guaita Felices, Silvia amb DNI 03150020D

Herrero Tarrazona, Cristina amb DNI 20046898I

Iborra Gascó, Sara María amb DNI 44892140G

López de Frías, Nuria amb DNI 29213347N

López Tobaruela, Lucía amb DNI 20056305I

Lorente Company, Nayara amb DNI 20452870M

Mata Chacón, Alexandre amb DNI 07262313V

Molina Muñoz, Alba amb DNI 73596496S

Mora Cano, Marina amb DNI 29220906G

Morcillo Marco, Tristán Paula amb DNI 44879641V

Pedrón Pardo, Verónica amb DNI 73657149V

Pla Monzó, Amparo amb DNI 48601282M

Pons Ballester, Mª del Carmen amb DNI 44527867M

Riera Monleón, Lydia amb DNI 22596963S

Ruiz Jabaloyas, Raquel amb DNI 73657304B

Sala Aunión, Francisco amb DNI 20047341N

Serrano Caracena, Paula amb DNI 22590129N

Terol Gil, Lorena amb DNI 20458206M

Torres Monerri, Bárbara amb DNI 20847934K

Vives Puig, Andreu amb DNI 53217845P

Relació d'exclosos:

-Casanova Tomás, José Joaquín amb DNI 45801469M. Per no aportar declaració d'estar al corrent amb la Seguretat Social.

-Torres Enguidanos, Elsa amb DNI 73595379W. Per no aportar el títol.

-Manzano Martínez, Carolina amb DNI 22593492V. Per no reunir el requisit d'edat.

Llicenciat/da o Grau en Ciències del Treball.

Relació d'admesos:

Antón Castelló, Vicente amb DNI 20058629F

Calabuig Esteve, Noel amb DNI 26749061S

Casabán Barberán, José Vicente amb DNI 53760980K

Delgado Vidal, Victor amb DNI 33570745Z

Estellés Lázaro, Gloria amb DNI44894408H

López Puerto, María del Carmen amb DNI 53259639B

Lletí Pastor, Marta amb DNI 20850295J

Romero Hidalgo, Isabel amb DNI 22586900A.

Relació d'Exclosos:

-Llanas Mota, José amb DNI 26249950G. Per no complir el requisit d'edat.

Enginyer/a Tècnic/a d'Informàtica de Sistemes, o Enginyer/a Tècnic/a en Informàtica de Gestió, o Grau en Enginyeria Informàtica.

Relació d'admesos:

Claramunt Canet, Juan Francisco amb DNI 45797193F

Tello Beneyto, Abel amb DNI 26752961M

Relació d'exclosos:

-Pardo Barrio, Ana Rocío amb DNI 44529752G. Per no aportar el títol.

El Tribunal acorda publicar la llista d'admesos i exclosos de cada una de les diferents beques en el Butlletí de la província de València, en el tauler d'anuncis d'aquesta Diputació i en la pàgina web de la Diputació de València.

Perquè conste firmen la present acta els membres del Tribunal.

En València, a 31 de maig de 2017.-L'oficial major, Juan Jiménez Hernandis.

ANUNCIO

ACTA DE LA SESION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR CONSTITUIDO PARA LA CONCESION DE BECAS DE COLABORACION PARA ASESORAMIENTO MUNICIPAL, ASISTENCIA, DEFENSA EN JUICIO Y PLANES DE EMPLEO, EN CONCRETO 2 DE LICENCIADOS/AS EN ARQUITECTURA, O GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA, 2 DE LICENCIADOS/AS O GRADO EN DERECHO, 1 DE LICENCIADO/A O GRADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO Y 1 DE INGENIERO/A TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA DE SISTEMAS, O INGENIERO/A TÉCNICO/A EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN, O GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA.

En Valencia a 8 de Mayo de 2017, reunido el Tribunal Calificador nombrado por Decreto de la Presidencia de la Diputación de fecha 25 de Febrero de 2017 formado por:

Presidente. Enrique Moreno Pernías por delegación de Dª Conxa García Ferrer; Diputada-Delegada de Asesoramiento Municipal, de Asistencia, Defensa en Juicio y de Planes de Ocupación.

Vocales - Doña María Jesús Gozalvo Zamorano, Jefe de Sección de Urbanismo, Don Pablo Auxina Gómez. Letrado del Servicio de Defensa en juicio y Don Francisco Castillo Cerveró, Jefe de Negociado de Contabilidad Municipal, Doña María José García Martínez representante de la Junta de personal actuando con voz pero sin voto y Doña Magdalena Ramírez Olmos que actuara como Secretaria.

No asiste por encontrarse de curso, don Francisco Castillo Cerveró.

Primero: El Tribunal queda válidamente constituido.

Segundo: Examinada la documentación obrante en el expediente y, una vez expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para participar en la concesión de becas de colaboración, se procede a aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento:

Se ha detectado por el tribunal un error de hecho en relación a la aspirante - Manzano Martínez, Carolina con DNI 22593492V que en la lista provisional aparecía admitida, se ha comprobado que no puede ser admitida por cuanto no cumple el requisito de edad de acuerdo con las bases que rigen el procedimiento, por ello y de conformidad con el artículo 109 . p 2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento de las Administraciones Publicas y cuyo tenor literal es. 'Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos'.

Por tanto se procede a corregir el error, quedando excluida la aspirante Manzano Martínez, Carolina con DNI 22593492V.-Por no cumplir el requisito de edad.

Lista definitiva de admitidos:

ARQUITECTURA O GRADO EN ARQUITECTURA O GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA

Licenciados/as en Arquitectura o Grado en Arquitectura, o Grado en Fundamentos de la Arquitectura.

Relación de Admitidos:

Ahuir Llanes, Mar con DNI 5593175P

Aigües Martínez, Aida con DNI24392816M

Bargues Angel, Guillem con DNI 20437046M

Benajas Sales, Sara Mª con DNI 29212163R

Bosch Criado, María con DNI 22596976M

Cabanes Jarilla, Alejandro con DNI 03150583C.

Cabello Cano, Andrea con DNI 26755487R

Candel Galán, Lluis con DNI 20854876V

Chiner Trilles, Francesc con DNI 21011905W

Corell Medina, Federico con DNI 73593160Z

Espinós Cortés, Sara con DNI 48687430H.

Ferreras Sancho, Sara con DNI 33465418G

Fons Martínez, Anna con DNI 20086980E

Fores Fajardo, Laura con DNI 22580547K

Górriz León, Mª Amparo con DNI 35604604Y

Jiménez Ibáñez, Manuel con DNI 73578508J

Langa Lahoz, Mª Luisa con DNI 29216356P

Lorente Vallés, Marina con DNI 29212058B

Martí Castelló, Alexandre con DNI 20087816F

Martínez Conesa, Ana con DNI 45804217Q

Ortega Cotanda, Pablo con DNI 35593488E

Ortolá Peiró, Alberto Jesús con DNI 20048690G

Palazón Ros, María con DNI 46075336B

Pérez Merino, Blanca con DNI 21005256T

Ruiz Costa, Rebeca con DNI 07260231M

Sifón Miralles, Manuel con DNI 53252849Y

Soler Gómez, Víctor con DNI 73656734Q

Soler Forner, Cinthia con DNI 45803796D

Vegara Rodríguez, David con DNI 48552592Y

Villanueva Pantoja, Eva con DNI 20058619C

Relación de excluidos:

-Badia Veses, Ernest con DNI 24385693N. Por no cumplir el requisito de edad.

-García Estellés, Alexandre con DNI 48411890H. Por estar incompleta la declaración responsable.

-Gisbert Puerto, Aranzazu con DNI 07261446R. Por estar incompleta la declaración responsable.

-Montaner García, Cristina con DNI 48408832L. Por no cumplir el requisito de edad.

-Pobo Tamarit, Adrián con DNI 21000627V. Por no aportar el título.

Licenciados/as o Grado en Derecho.

Relación de Admitidos:

Alonso Mompó, Arnau con DNI 29202599M

Arenas Hinojosa, Sonia con DNI 44888400J

Aroca Paterna, Carmen con DNI 53256330Z

Asunción Campos, José Vicente con DNI 20057551X

Belda Castelló, Blanca con DNI 48697311P

Botella Canel, Celia con DNI 73588045M.

Campanón Galiana, Laura con DNI 53760515Q

Carreras Vázquez, Carmen María con DNI 21006950S

Codoñer Collado, Daniel con DNI 53255399A

Contelles Domingo, Asunción con DNI 48404544D

Dessé Alvarez, Pablo con DNI 44881106X

Donato Rubio, Laura con DNI 20852685B.

Ferragut Larrosa, Miriam con DNI 53627042N

Gandia Cerdá, Laura con DNI 21690853J

García Barberá, Mª Dolores con DNI 73571939E

Gil Grau, Paloma con DNI 35595507V

Giménez Fernández, Borja con DNI 26763106F

Giménez Ruiz, Alberto con DNI 73657853P.

Gómez Puig, Eva María con DNI 44529617F

González Risueño, Leticia con DNI 33471729J

Guaita Felices, Silvia con DNI 03150020D

Herrero Tarrazona, Cristina con DNI 20046898Y

Iborra Gascó, Sara María con DNI 44892140G

López de Frías, Nuria con DNI 29213347N

López Tobaruela, Lucía con DNI 20056305Y

Lorente Company, Nayara con DNI 20452870M

Mata Chacón, Alexandre con DNI 07262313V

Molina Muñoz, Alba con DNI 73596496S

Mora Cano, Marina con DNI 29220906G

Morcillo Marco, Tristán Paula con DNI 44879641V

Pedrón Pardo, Verónica con DNI 73657149V

Pla Monzó, Amparo con DNI 48601282M

Pons Ballester, Mª del Carmen con DNI 44527867M

Riera Monleón, Lydia con DNI 22596963S

Ruiz Jabaloyas, Raquel con DNI 73657304B

Sala Aunión, Francisco con DNI 20047341N

Serrano Caracena, Paula con DNI 22590129N

Terol Gil, Lorena con DNI 20458206M

Torres Monerri, Bárbara con DNI 20847934K

Vives Puig, Andreu con DNI 53217845P

Relación de excluidos:

-Casanova Tomás, José Joaquín con DNI 45801469M. Por no aportar declaración de estar al corriente con la Seguridad Social.

-Torres Enguidanos, Elsa con DNI 73595379W. Por no aportar el título.

-Manzano Martínez, Carolina con DNI 22593492V. Por no reunir el requisito de edad.

Licenciado/a o Grado en Ciencias del Trabajo.

Relación de admitidos:

Antón Castelló, Vicente con DNI 20058629F

Calabuig Esteve, Noel con DNI 26749061S

Casabán Barberán, José Vicente con DNI 53760980K

Delgado Vidal, Victor con DNI 33570745Z

Estellés Lázaro, Gloria con DNI44894408H

López Puerto, María del Carmen con DNI 53259639B

Lletí Pastor, Marta con DNI 20850295J

Romero Hidalgo, Isabel con DNI 22586900A.

Relación de Excluidos:

-Llanas Mota, José con DNI 26249950G. Por no cumplir el requisito de edad.

Ingeniero/a Técnico/a de Informática de Sistemas, o Ingeniero/a Técnico/a en Informática de Gestión, o Grado en Ingeniería Informática.

Relación de admitidos:

Claramunt Canet, Juan Francisco con DNI 45797193F

Tello Beneyto, Abel con DNI 26752961M

Relación de excluidos:

-Pardo Barrio, Ana Rocío con DNI 44529752G. Por no aportar el título.

El Tribunal acuerda publicar la lista de admitidos y excluidos de cada una de las diferentes becas en el Boletín de la Provincia de Valencia, en el tablón de anuncios de esta Diputación y en la página web de la Diputación de Valencia.

Para que conste firman la presente acta los miembros del Tribunal.

En Valencia, a 31 de mayo de 2017.-El oficial mayor, Juan Jiménez Hernandis.

2017/8583

Empleo
Ciencia
Empleo y contratación
Seguridad Social