Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de la convocatoria d'ajudes del Pla SOM+ de 2017. - Boletín Oficial de Valencia de 07-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre aprobación de la convocatoria de ayudas del Plan SOM+ de 2017.

ANUNCI

Esta Excma. Diputació Provincial, per acord de la junta de govern de 21 de novembre de 2017 ha aprovat la convocatòria del Pla SOM+ de 2017 que es transcriu a continuació.

INTRODUCCIÓ

D'acord amb el que disposa l'article 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), la Diputació cooperarà a l'efectivitat dels serveis municipals, preferentment dels obligatoris, per al desenvolupament de la qual, amb participació dels ajuntaments, redactarà els plans provincials establits en l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).

A aquests efectes, i d'acord amb l'obligació imposada per l'article 36.2.a) de la LRBRL, «aprovarà anualment un Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals», i a fi d'assegurar l'accés de la població de la província al conjunt de serveis mínims de competència municipal i la major eficàcia i economia en la prestació d'aquestos, podrà instrumentar plans especials o altres instruments específics per a la realització i el manteniment d'obres i serveis municipals.

Amb la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals per a l'exercici 2017, aprovada per acord de la Junta de Govern de 9 de maig de 2017, es va pretendre donar cobertura, encara que parcial, atés que anava dirigit als ajuntaments de menys de 50.000 habitants per al compliment de l'obligació esmentada.

Amb la present convocatòria, addicional a l'anterior, dirigida als municipis de més de 50.000 habitants, es pretén contribuir a la realització d'una forma objectiva i equitativa d'inversions destinades a la prestació integral i adequada dels serveis de competència municipal, d'acord amb el que preveu els articles 25 i 26 de la LRBRL.

En relació amb la selecció de les actuacions que s'han d'incloure, es manté el criteri general de respecte de l'autonomia local. A aquests efectes, s'atribueix un import inicial de 500.000 euros a l'Ajuntament de València, que es distribuiran entre els seus nuclis de població de forma proporcional al nombre d'habitants. La resta de l'import total assignat a aquest Pla ho farà als ajuntaments de Gandia, Paterna, Sagunt i Torrent, de forma proporcional també a la seua població.

Aquest pla s'ha articulat amb objectivitat i eficàcia, per mitjà d'una programació correcta d'actuacions i davall el règim de concurrència competitiva, amb vista a aconseguir resultats concrets que permeten corregir o eliminar dèficits o carències d'infraestructura bàsica o complementària, per a garantir l'adequada prestació dels serveis públics de competència local, millorant de forma progressiva les condicions de vida dels ciutadans de la província.

PRIMERA. MARC NORMATIU

Les ajudes es concediran amb subjecció a allò que s'ha previst per la present convocatòria, d'acord amb allò que s'ha establit per l'article 2.4 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, que regirà en tot allò no regulat en aquesta convocatòria; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en especial el seu article 36; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en especial els seus articles 32 i 33; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de forma supletòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb allò que s'ha disposat per la seua Disposició addicional huitena; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

SEGONA. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT

És objecte de la present convocatòria la concessió d'ajudes per a les inversions associades a les obres o serveis que siguen de competència municipal, segons l'article 25 de la Llei 7/1985.

A aquests efectes, es consideren inversions les despeses en què incórreguen o prevegen incórrer les entitats sol·licitants destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguen caràcter amortitzable.

Es consideraran també com a inversió les despeses originades per l'adquisició de béns a les quals es refereix el paràgraf anterior que reunisquen alguna de les característiques següents:

a) Que no siguen béns fungibles.

b) Que tinguen una duració previsiblement superior a l'exercici pressupostari.

c) Que siguen susceptibles d'inclusió en inventari.

d) Que siguen despeses que previsiblement no siguen reiteratives.

Tot això d'acord amb la definició del concepte pressupostari «inversions reals» definit en l'Ordre HAP/419/2014 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, i en general seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'unisquen als pressupostos generals de les entitats locals.

Les actuacions sol·licitades referides a obres hauran de recaure sobre immobles de titularitat municipal.

El sistema d'execució de les inversions del SOM+, quan es tracte d'obres, pot estar d'acord amb el que disposa l'article 33.2 del TRRL:

a) Contractades per la Diputació i una vegada executades entregades a les entitats beneficiàries de la inversió.

b) Executades pels ajuntaments. En aquest supòsit, les entitats esmentades podran:

a. Executar l'obra per la pròpia Administració.

b. Contractar l'execució pels procediments previstos en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

L'assignació del SOM+ és compatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció o ajuda que puga percebre l'entitat beneficiària d'aquesta o altres institucions, ens públics o privats, sempre que l'import total de les subvencions percebudes no supere la despesa de la inversió.

L'assignació del SOM+ és compatible, així mateix, amb la imposició de quotes d'urbanització o contribucions especials, sempre que l'import total percebut per aquest concepte i l'assignació concedida no supere la despesa de la inversió.

En aquests supòsits, s'haurà de presentar un certificat emés per la Secretària acreditatiu de les ajudes rebudes i/o sol·licitades, com també de l'aprovació o compromís d'aprovació de la imposició de contribucions especials o quotes d'urbanització, i es detallarà el finançament de l'actuació subvencionada.

TERCERA. BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris d'aquest Pla tots els municipis de més de 50.000 habitants de la província de València.

Les entitats esmentades, per a poder participar en la convocatòria, hauran de complir els requisits establits en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València.

QUARTA. PARTICIPACIÓ DELS AJUNTAMENTS EN L'ELABORACIÓ

Els municipis beneficiaris han de participar en l'elaboració del pla de cooperació, d'acord amb el que preveu l'article 36.2.a) de la LRBRL. Per a això, se sol·licita la determinació i/o elecció de les inversions que s'han de realitzar. De tal forma que les actuacions subvencionades seran les seleccionades per les entitats beneficiàries d'aquestes, en el marc de la base segona de la present convocatòria.

CINQUENA. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La dotació màxima prevista en el pressupost general de l'exercici 2017, per a la present convocatòria, ascendix a 2.000.000 € , amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.94202.76200, que es distribuiran d'acord amb allò que s'ha disposat per l'annex I.

SISENA. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS

La distribució de les assignacions del SOM+ serà la que consta en l'annex I.

L'import total sol·licitat no haurà de superar la quantitat assignada a cada entitat, en funció dels ràtios establits.

Els romanents o crèdits disponibles per baixes en les adjudicacions o renúncies podran ser reinvertits en la mateixa entitat que els haja produït, sempre que el seu import tinguera entitat suficient per a finançar una altra actuació.

La sol·licitud de reinversió de romanents es farà amb la presentació, a través de la plataforma «carpeta ajuntament», del certificat de Secretaria de l'acord adoptat per l'òrgan competent, en un termini màxim de tres mesos des que es produïren, i s'entendrà per tal el moment de l'adjudicació.

SETENA. ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el diputat delegat de Cooperació Municipal elaborarà la proposta d'aprovació d'inversions i assignacions definitives, d'acord amb les peticions formulades. La proposta contindrà la relació de sol·licituds presentades, amb indicació del projecte o projectes que es pretenen executar amb l'ajuda i de l'import individualitzat l'atorgament de la qual es proposa o, a falta d'això, la causa per la qual es proposa la seua denegació.

Sotmesa la proposta a informe de fiscalització prèvia de la Intervenció, la concessió de les ajudes serà informada per la Comissió Informativa de Cooperació Municipal, prèvia a l'aprovació del Pla pel Ple de la Diputació.

La resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, perquè puguen formular-se al·legacions i reclamacions sobre aquesta durant un termini de deu dies, d'acord amb el que disposa l'article 32.3 de la TRRL.

Es delega en el diputat delegat de Cooperació Municipal l'aprovació de la modificació de la destinació de l'ajuda concedida quan se sol·liciten canvis d'obra, les quals hauran de ser degudament motivades.

HUITENA. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Donada la naturalesa del pla, i la preassignació dels imports corresponents a cada entitat d'acord amb el que disposa en l'annex I de la present convocatòria, no resulta necessari la formació d'una comissió de valoració.

NOVENA. SOL·LICITUDS: REQUISITS, TERMINIS I DOCUMENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds s'han d'efectuar i tramitar exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

Es posarà especial atenció en la identificació de les actuacions, especialment en la seua localització, i s'evitaran termes com «diversos», «entorn», «diverses», etc. Així mateix, es prescindirà de termes genèrics com a «millora d'infraestructures» o «adequació d'espai públic».

Es presentaran tantes sol·licituds com a actuacions a contractar vaja a realitzar l'entitat beneficiària.

Quan la inversió total que s'ha de fer per l'entitat beneficiària fora pressupostàriament de major import que l'assignació, la diferència anirà a càrrec de l'entitat esmentada, la qual haurà d'executar i justificar l'actuació completa.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no sol·liciten la inclusió en el termini establit no tindran dret a les quantitats inicialment pre assignades, i aquestes quedaran a disposició de la Diputació Provincial.

Documentació que caldrà acompanyar a la sol·licitud telemàtica:

1. Certificació emesa per Secretaria, d'acord amb el model normalitzat II.A de l'Annex II, en el qual es farà constar l'adopció de l'acord per l'òrgan competent, l'actuació o les actuacions que es pretenen fer i l'import sol·licitat de cada una d'elles.

En l'acord esmentat es farà constar també, d'acord amb el que disposa l'article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, si l'entitat beneficiària sol·licita o no l'execució de la inversió.

Encara que no se sol·licite l'execució de l'actuació, la redacció dels projectes corresponents d'obra li correspondrà a l'Ajuntament.

2. Certificats d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Pública Estatal i davant de la Seguretat Social.

La Diputació comprovarà d'ofici si es tenen deutes davant de la hisenda provincial. En el cas que l'entitat que s'ha de subvencionar fóra deutora davant de la Diputació, se li requerirà via telemàtica perquè presente, en un termini de 5 dies naturals, un compromís d'aprovació d'un pla de pagaments amb la Diputació.

3. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions (model normalitzat II.B del Annex II).

4. Certificat d'ajudes concurrents, en el qual conste la petició i/o concessió d'altres ajudes, o l'aprovació de quotes d'urbanització o contribucions especials. El total d'aportacions en cap cas no podrà ser superior al total de la despesa (model normalitzat II.C de l'Annex II).

5. Certificat emés per Intervenció, acreditatiu de què les sol·licituds formulades són inversions, d'acord amb la definició establida en la base segona, com també de l'aplicació pressupostària a la qual imputaran la despesa.

DESENA. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

A) DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR UNA VEGADA APROVAT EL PLA

En els supòsits en què, d'acord amb el que disposa l'article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 28 d'abril, les entitats beneficiàries hagen sol·licitat executar l'actuació, hauran de presentar:

1. Obres.

Projectes aprovats pels Ajuntaments, d'acord i amb la documentació mínima requerida per l'article 123 del TRLCSP, segons la Instrucció tècnica per a la redacció de projectes d'obres que s'han d'incloure en els plans provincials de la Diputació de València, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 19/11/2013, i modificada en sessió de 18 de juliol de 2016.

En els supòsits de contractes menors serà suficient, si no es disposa de projecte, presentar el pressupost de l'obra, d'acord amb el que disposa l'article 111 del TRLCSP, sempre que el pressupost esmentat siga prou per a definir, valorar i executar les obres que comprenga, i davall la supervisió, el criteri i les indicacions dels serveis tècnics de la Diputació.

Si les obres afecten béns d'altres administracions, el projecte n'haurà d'aportar les autoritzacions corresponents.

2. Adquisició de béns.

En el cas que la inversió siga una adquisició de béns susceptible de finançament, d'acord amb el que disposa la present convocatòria, haurà de presentar-se el pressupost i/o l'acord d'autorització de la despesa.

En les adquisicions de terrenys caldrà presentar el compromís de compra degudament valorat, firmat per l'administració i pel venedor, juntament amb el certificat de l'aprovació d'aquest adoptat per l'òrgan competent.

La presentació del projecte, el pressupost autoritzat o el compromís de compra de terrenys es farà telemàticament a través de la plataforma de l'Enquesta d'Infraestructures de les Entitats Locals (EIEL).

B) DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL D'EXECUCIÓ

Addicionalment s'aportarà la següent documentació, segons corresponga per a obres o per a adquisició de béns:

- Quan es tracte d'obres:

o Certificació acreditativa de la titularitat i disponibilitat dels terrenys (model normalitzat II.D de l'Annex II).

o Certificacions d'obra.

Als efectes del pagament, i d'acord amb el que preveu l'article 232 del TRLCSP, l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes al qual corresponguen, certificacions que comprenguen l'obra executada durant el període de temps esmentat, excepte prevenció en contra en el plec de clàusules administratives particulars. L'import de cada certificació s'abonarà proporcionalment, si és el cas, al percentatge d'aportació de les entitats que financen les obres.

Els ajuntaments remetran les certificacions d'obres intervingudes per l'interventor municipal i aprovades per l'òrgan competent, amb el conforme del contractista i firmades pel director de les obres. No es tramitarà cap certificació si no consta presentada la documentació prèvia, així com l'acord d'aprovació de la certificació.

En obres executades per administració s'aportarà el certificat de Secretaria de la relació de despeses imputables a les unitats d'obra executades, amb el desglossament de materials, maquinària i mà d'obra.

Quan es tracte d'adquisició de béns:

o En les adquisicions de béns es presentaran les factures, les quals hauran d'estar degudament reconegudes, vençudes, líquides i exigibles com a deutes per l'Ajuntament.

o En adquisició de terrenys es presentarà el contracte privat de compravenda, escriptura pública o full d'apreuament degudament aprovat per l'entitat adquirent en els supòsits d'expropiació forçosa.

En ambdós supòsits:

Certificació de l'acord d'adjudicació i quadre resum en què figure el repartiment proporcional de les quantitats que s'han d'aportar pels diferents ens, en el qual s'haurà de desglossar l'import de la despesa en base imposable i IVA, especificant si l'IVA és o no és deduïble.

En el cas que es decidisca executar l'obra per l'administració, es remetrà el certificat de l'acord adoptat a aquest efecte, en el qual conste la circumstància de l'article 24 del TRLCSP que concorre, per a adoptar aquesta forma d'execució.

L'adjudicació no podrà ser de data anterior a la concessió de l'ajuda.

C) DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR UNA VEGADA FINALITZADA L'ACTUACIÓ

- En les obres, el pla de final d'obra. Representarà l'estat final de l'obra i hi inclourà, si és el cas, les millores oferides pel contractista.

- L'acta de recepció de les obres (acta de reconeixement en els supòsits d'execució per l'administració), o acta de recepció del bé adquirit. Quan contracte la Diputació i rebudes les obres, s'entregarà el seu ús als ajuntaments respectius, a càrrec dels quals correran les despeses d'explotació.

- El certificat de compliment de les obligacions de publicitat de l'obra, d'acord amb el que disposa la clàusula catorzena.

- El certificat de Secretaria de compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció i l'aplicació dels fons rebuts.

D) TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ

El termini per a presentar projectes, factures pro forma o compromisos de compra finalitzarà el 31 de gener de 2018.

La data límit d'execució de les inversions, tant de l'obra principal com de la concedida per romanents, serà el 31 de desembre de 2018, i haurà de constar tota la documentació justificativa d'aquesta en l'aplicació telemàtica com a màxim el 25 de gener de 2019.

E) PRÒRROGUES

Es podrà sol·licitar una única ampliació del termini establit en la clàusula anterior. La sol·licitud anirà acompanyada de la certificació de l'acord municipal adoptat respecte d'això, en el qual s'indicarà la motivació de la sol·licitud.

El termini màxim que es podrà concedir de pròrroga no excedirà el 30 de març de 2018, per a la presentació de projectes, factures pro forma o compromisos de compra, i el 30 de novembre de 2019, per a la total execució de les inversions, i haurà de constar tota la documentació justificativa d'aquesta en l'aplicació telemàtica com a màxim el 20 de desembre de 2019.

No s'hi admetrà cap pròrroga que siga sol·licitada després de la finalització del termini inicialment concedit per a l'execució de l'actuació.

F) OBRES EXECUTADES PER L'ADMINISTRACIÓ MATEIXA

Atés que el procediment previst en l'article 24 del TRLCSP, relatiu a l'execució d'obres per la pròpia Administració, només cap quan hi concórrega alguna de les circumstàncies enumerades en aquest, els ajuntaments que trien esta forma especial de realització de les obres hauran de presentar la documentació següent:

Projecte tècnic adaptat a la circumstància d'execució de l'obra per la pròpia administració, tal com establix l'article 178 del Reglament de la LCSP.

El pressupost estarà descompost en tres parcials: materials, maquinària i mà d'obra, en el qual es detallaran de forma unitària la repercussió dels tres conceptes assenyalats en cada una de les unitats d'obra, tot això d'acord amb el quadre de preus descompostos d'aquestes que, en tot cas, haurà de contindre el projecte.

En el cas que inicialment s'haguera presentat un projecte tècnic per a executar l'obra per mitjà de la contractació amb tercers i se'n volguera modificar el sistema d'execució per a executar-la per la pròpia administració, els canvis no suposaran cap modificació del Pla, ni requeriran l'aprovació de la Diputació Provincial, sinó únicament la presentació del nou projecte adaptat i de l'acord municipal que aprove la modificació del sistema d'execució de l'obra, així com l'informe favorable al nou projecte per part de l'oficina tècnica provincial.

Addicionalment, s'haurà d'aportar el certificat del secretari de l'Ajuntament de l'acord sobre les circumstàncies que hi concorren de les enumerades en l'article 24 del TRLCSP per a la seua adopció, com també del fet que, en els supòsits de les obres incloses en les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'esmentat article 24, la contractació amb col·laboradors no és superior al 50 per 100 de l'import total del projecte.

En cap cas no es consideraran concepte subvencionable les retribucions al mitjà propi, si es tracta d'una empresa de capital íntegrament municipal, de les que contempla l'article 24.6 del TRLCSP.

ONZENA. DESPESA SUBVENCIONABLE

Es considerarà despesa subvencionable aquella en què haja incorregut l'entitat subvencionada davall el concepte «d'inversió real», d'acord amb la definició proporcionada en la clàusula segona de la present convocatòria.

En els supòsits d'obres, als efectes de valoració del seu cost, només es tindrà en compte el pressupost de contracta i no el pressupost per a coneixement de l'Administració.

El pressupost de contracta s'obtindrà incrementant el d'execució material en els conceptes següents:

- Despeses generals: el 13%.

- Benefici industrial: el 6%.

- IVA: aplicat sobre la suma del pressupost d'execució material més les despeses generals i el benefici industrial.

Les revisions de preus i les modificacions dels contractes que suposen increment de costos sobre l'import de l'adjudicació aniran a càrrec exclusiu dels ajuntaments, com també els majors costos que puguen generar les pròrrogues i les suspensions temporals en l'execució dels contractes. Les modificacions, les pròrrogues i les suspensions temporals s'aprovaran amb audiència prèvia de la corporació interessada, en el supòsit d'obres adjudicades per la Diputació. En el cas de les contractades pels ajuntaments, aquests hauran de remetre la certificació de l'acord municipal adoptat respecte d'això.

DOTZENA. PAGAMENT DE LES APORTACIONS

Es faran abonaments a compte contra certificació d'obra, factura o escriptura de compra.

La Diputació es reserva la possibilitat d'aprovar pagaments anticipats en l'acord d'aprovació del Pla.

La Diputació es reserva la possibilitat d'exigir a l'ens subvencionat que justifique el pagament al contractista.

L'incompliment dels terminis fixats per a l'execució de les actuacions comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes, per incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de l'ajuda, amb la meritació dels interessos de demora que hi corresponguen. No obstant això, quan les obres no hagen sigut acabades en el termini general o en el de pròrroga, però la inversió realitzada siga susceptible de ser entregada a l'ús o servei públic d'acord amb el que preveu l'article 235.5 del TRLCSP, l'obligació de reintegrament es limitarà a l'import de la quantia percebuda no invertida en les actuacions realitzades en termini i susceptibles de l'entrega esmentada.

TRETZENA. CANVIS D'OBRA

En cap cas no es podran sol·licitar canvis d'obra una vegada adjudicades.

S'haurà de sol·licitar un canvi d'obra, com a mínim, en els supòsits següents:

- Quan s'introduïsquen en l'obra modificacions que suposen l'execució d'unitats d'obra no previstes en el projecte, les característiques del qual diferisquen de les fixades en aquest.

- Quan s'altere el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que representen un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu primitiu del contracte.

- Quan s'altere l'emplaçament final de les obres, fins i tot si no està subjecte a les dues clàusules anteriors.

CATORZENA. PUBLICITAT DE LES OBRES

Les obres finançades pel present Pla hauran de subjectar-se a les normes de comunicació següents:

Hauran de col·locar un cartell informatiu en el lloc de l'obra, amb les dimensions i el disseny definit en la guia d'identitat visual que està publicada en la pàgina web de la Diputació, des del començament de l'obra fins a almenys sis mesos després de la firma de l'acta de recepció d'aquesta.

Per a totes les obres amb un pressupost d'execució material superior a 200.000 € , a més del cartell informatiu de les obres, l'empresa adjudicatària haurà de remetre als veïns de l'entorn afectat per les obres un fullet informatiu, com també un fullet de l'anunci de finalització, tot seguint les indicacions de la guia d'identitat visual que es publicarà en la pàgina web de la Diputació.

Per a totes les obres amb un pressupost d'execució material superior a 350.000 € , a més del cartell, del fullet informatiu i del fullet d'anunci de finalització, s'exigirà la publicació, en almenys un periòdic, d'un anunci explicatiu de les obres i d'un anunci de finalització d'aquestes, tot seguint les pautes de la guia d'identitat visual publicades en la pàgina web de la Diputació.

La Diputació es reserva la possibilitat de no abonar l'última certificació de cap obra (i si aquesta fóra d'escassa quantia, tampoc de la penúltima) si ella no s'acompanya d'acreditació del compliment de les obligacions contingudes en aquesta base respecte de la publicitat de les obres.

QUINZENA. ACTUALITZACIÓ DE L'ENQUESTA D'INFRAESCTRUCTURES I EQUIPAMENTS LOCALS

Atés que es configura l'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments Locals com un instrument objectiu d'anàlisi i valoració de les necessitats de dotacions locals, aquesta corporació pretén l'actualització anual de les fitxes de l'enquesta.

A aquest efecte, la Diputació es reserva la possibilitat de no abonar l'última certificació de cap obra (i si fóra d'escassa quantia, tampoc de la penúltima) si aquesta no s'acompanya de l'acreditació de l'actualització de l'enquesta.

El mateix ocorrerà en el cas que la certificació d'obres siga única, i també en el supòsit de subministraments i de pagament dels terrenys l'adquisició dels quals s'haja inclòs en el Pla.

L'actualització de l'EIEL consistirà en:

- Facilitar a aquesta corporació la informació gràfica i alfanumèrica necessària d'infraestructures i equipaments que componen l'EIEL.

- Revisar anualment que la informació incorporada a l'EIEL és completa i correcta.

- Actualitzar anualment els estats de conservació i la resta de característiques que puguen haver variat.

SETZENA. CONTROL FINANCER DE LES AJUDES

La Diputació exercirà el control financer de les ajudes respecte dels beneficiaris de les actuacions incloses en el present Pla, i aquests quedaran sotmesos a tots els mecanismes de comprovació, seguiment i inspecció de l'aplicació dels fons a la destinació prevista.

El control financer tindrà com a objecte verificar:

- L'adequada i correcta obtenció de la subvenció.

- El compliment de totes les obligacions per part del beneficiari en la gestió i aplicació de la subvenció.

- L'adequada i correcta justificació de la subvenció, en concordança amb la realitat i la regularitat de les actuacions realitzades.

- L'adequada i el correcte finançament de les actuacions subvencionades, en els termes establits en l'article 19.3 de la Llei General de Subvencions.

- L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades que pogueren afectar el finançament de les actuacions subvencionades, l'adequada i correcta obtenció, l'aplicació o justificació de la subvenció, com també la realitat i la regularitat de les operacions finançades amb aquesta.

El control financer podrà consistir en el següent:

- L'examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació que els suporte, dels beneficiaris.

- L'examen d'operacions individualitzades i concretes relacionades o que pogueren afectar les subvencions concedides.

- La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'una sèrie d'actes relacionats o que pogueren afectar les subvencions concedides.

- La comprovació material de les inversions finançades, per mitjà de la comprovació in situ de la realitat física de les actuacions realitzades.

- Qualssevol altres comprovacions que es consideren necessàries.

El control financer es podrà estendre a les persones físiques o jurídiques a les quals es troben associats els beneficiaris en relació amb les actuacions subvencionades.

La competència per a l'exercici del control financer correspon a la Intervenció de la Diputació de València, prèvia determinació per part d'aquesta dels criteris de selecció de les actuacions que s'han de fiscalitzar.

DESSETENA. INTERPRETACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Quantes qüestions puguen plantejar-se sobre la forma d'interpretació d'aquesta convocatòria seran resoltes en via administrativa per l'Excel·lentíssima Diputació de València.

DIHUITENA. ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La presentació de sol·licitud en aquesta convocatòria implica l'acceptació de la normativa que la regula.

València, 28 de novembre de 2017.-El secretari general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANUNCIO

Esta Excma. Diputación Provincial, por acuerdo de la junta de gobierno de 21 de noviembre de 2017 ha aprobado la convocatòria de ayudas del Plan SOM + de 2017 que se transcribe a continuación.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), la Diputación cooperará a la efectividad de los servicios municipales, preferentemente de los obligatorios, para cuyo desarrollo, con participación de los Ayuntamientos, redactará los planes provinciales establecidos en el artículo 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).

A dichos efectos, y de acuerdo con la obligación impuesta por el artículo 36.2.a) de la LRBRL, 'aprobará anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal' y, a fin de asegurar el acceso de la población de la provincia al conjunto de servicios mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos, podrá instrumentar planes especiales u otros instrumentos específicos para la realización y mantenimiento de obras y servicios municipales.

Con la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para el ejercicio 2017 aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de mayo de 2017, se pretendió dar cobertura, aunque parcial dado que iba dirigido a los Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, al cumplimiento de la obligación citada.

Con la presente convocatoria, adicional a la anterior, dirigida a los municipios de más de 50.000 habitantes, se pretende contribuir a la realización de una forma objetiva y equitativa, de inversiones destinadas a la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal, conforme a lo previsto en los artículos 25 y 26 de la LRBRL.

En relación con la selección de las actuaciones a incluir, se mantiene el criterio general de respeto a la autonomía local. A dichos efectos, se atribuye un importe inicial de 500.000 euros al Ayuntamiento de Valencia, a distribuir entre sus núcleos de población de forma proporcional al número de habitantes. El resto del importe total asignado a este Plan, a los Ayuntamientos de Gandia, Paterna, Sagunt y Torrent, de forma proporcional también a su población.

Este plan se ha articulado con objetividad y eficacia, mediante una correcta programación de actuaciones, y bajo el régimen de concurrencia competitiva, en orden a alcanzar resultados concretos que permitan corregir o eliminar déficits o carencias de infraestructura básica o complementaria, para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de competencia local, mejorando de forma progresiva las condiciones de vida de los ciudadanos de la provincia.

PRIMERA. MARCO NORMATIVO

Las ayudas se concederán sujetándose a lo previsto por la presente convocatoria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.4 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia, que regirá en todo lo no regulado en esta convocatoria; la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en especial su artículo 36; el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, en especial sus artículos 32 y 33; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y de forma supletoria la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto por su disposición adicional octava; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SEGUNDA. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas para las inversiones asociadas a las obras o servicios que sean de competencia municipal, según el art. 25 de la Ley 7/1985.

A dichos efectos, se consideran inversiones los gastos en los que incurran o prevean incurrir las entidades solicitantes destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

Se considerarán también como inversión los gastos originados por la adquisición de bienes a que se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las siguientes características:

a) Que no sean bienes fungibles.

b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario.

c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.

Todo ello de acuerdo con la definición del concepto presupuestario 'inversiones reales' definido en la Orden HAP/419/2014 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, siendo en general imputables a ese capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las entidades locales.

Las actuaciones solicitadas referidas a obras, deberán recaer sobre inmuebles de titularidad municipal.

El sistema de ejecución de las inversiones del SOM+ cuando se trate de obras puede ser, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33.2 del TRRL:

a) Contratadas por la Diputación y, una vez ejecutadas, entregadas a las entidades beneficiarias de la inversión.

b) Ejecutadas por los Ayuntamientos. En dicho supuesto, dichas entidades pueden:

a. Ejecutar la obra por la propia Administración.

b. Contratar la ejecución por los procedimientos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (TRLCSP).

La asignación del SOM+ es compatible con la percepción de cualquier otra subvención o ayuda que pueda percibir la entidad beneficiaria de esta u otras instituciones, entes públicos o privados, siempre que el importe total de las subvenciones percibidas no supere el gasto de la inversión.

La asignación del SOM+ es compatible, asimismo, con la imposición de cuotas de urbanización o contribuciones especiales, siempre que el importe total percibido por dicho concepto y la asignación concedida, no supere el gasto de la inversión.

En dichos supuestos, se deberá presentar certificado emitido por la Secretaria acreditativo de las ayudas recibidas y/o solicitadas, así como de la aprobación o compromiso de aprobación de la imposición de contribuciones especiales o cuotas de urbanización, detallando la financiación de la actuación subvencionada.

TERCERA. BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de este Plan todos los Municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia de Valencia.

Dichas entidades deberán, para poder participar en la convocatoria, cumplir los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia.

CUARTA. PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA ELABORACIÓN

Los municipios beneficiarios deben participar en la elaboración del plan de cooperación, de acuerdo con lo previsto por el artículo 36.2.a) de la LRBRL. Para ello, se solicita la determinación y/o elección de las inversiones a realizar. De tal forma que las actuaciones subvencionadas serán las seleccionadas por las entidades beneficiarias de las mismas, en el marco de la base segunda de la presente convocatoria.

QUINTA. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

La dotación máxima prevista en el presupuesto general del ejercicio 2017 para la presente convocatoria asciende a 2.000.000 € , con cargo a la aplicación presupuestaria 201.94202.76200, a distribuir de acuerdo con lo dispuesto por el Anexo I.

SEXTA. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

La distribución de las asignaciones del SOM+ será la que consta en el Anexo I.

El importe total solicitado no deberá superar la cantidad asignada a cada entidad, en función de los ratios establecidos.

Los remanentes o créditos disponibles por bajas en las adjudicaciones o renuncias podrán ser reinvertidos en la misma entidad que los haya producido, siempre que su importe tuviera entidad suficiente para financiar otra actuación.

La solicitud de reinversión de remanentes se realizará con la presentación a través de la plataforma 'carpeta ayuntamiento' del certificado de secretaria del acuerdo adoptado por el órgano competente, en un plazo máximo de 3 meses desde que se produjeran, entendiendo por tal el momento de la adjudicación.

SÉPTIMA. ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Diputado delegado de Cooperación Municipal elaborará la propuesta de aprobación de inversiones y asignaciones definitivas de acuerdo con las peticiones formuladas. La propuesta contendrá la relación de solicitudes presentadas, con indicación del proyecto/s que se pretende/n ejecutar con la ayuda, y del importe individualizado cuyo otorgamiento se propone o, en su defecto, la causa por la que se propone su denegación.

Sometida la propuesta a informe de fiscalización previa de la Intervención, la concesión de las ayudas será informada por la Comisión Informativa de Cooperación Municipal previa a la aprobación del Plan por el Pleno de la Diputación.

La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones sobre la misma durante un plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32.3 de la TRRL.

Se delega en el diputado delegado de Cooperación Municipal la aprobación de la modificación del destino de la ayuda concedida cuando se soliciten cambios de obra, las cuales deberán ser debidamente motivadas.

OCTAVA. COMISIÓN DE VALORACIÓN

Dada la naturaleza del plan, y la pre asignación de los importes correspondientes a cada entidad de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I de la presente convocatoria, no resulta necesario la formación de comisión de valoración.

NOVENA. SOLICITUDES: REQUISITOS, PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las solicitudes se han de efectuar y tramitar exclusivamente por medios telemáticos en la plataforma 'carpeta ayuntamiento', www.dival.es, vista Ayuntamiento.

Se pondrá especial cuidado en la identificación de las actuaciones, especialmente en su localización, evitando términos como 'varios', 'entorno', 'diversas', etc. Asimismo, se prescindirá de términos genéricos como 'mejora de infraestructuras' o 'adecuación de espacio público'.

Se presentarán tantas solicitudes como actuaciones a contratar vaya a realizar la entidad beneficiaria.

Cuando la inversión total a realizar por la entidad beneficiaria fuera presupuestariamente de mayor importe que la asignación, la diferencia correrá a cargo de dicha entidad, la cual deberá ejecutar y justificar la actuación completa.

No se concederán prórrogas para la presentación de solicitudes. Las entidades que no soliciten la inclusión en el plazo establecido no tendrán derecho a las cantidades inicialmente pre asignadas, quedando éstas a disposición de la Diputación Provincial.

Documentación a acompañar a la solicitud telemática:

1. Certificación emitida por Secretaria, de acuerdo con el modelo normalizado II.A del Anexo II, en el que se hará constar la adopción del acuerdo por el órgano competente, la actuación o actuaciones que se pretenda/n realizar y el importe solicitado de cada una de ellas.

Se hará constar, asimismo, en dicho acuerdo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, si la entidad beneficiaria solicita o no la ejecución de la inversión.

Aunque no se solicite la ejecución de la actuación, la redacción de los correspondientes proyectos de obra le corresponderá al Ayuntamiento.

2. Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Estatal y frente a la Seguridad Social.

La Diputación comprobará de oficio si se tienen deudas frente a la hacienda provincial. En el supuesto de que la entidad a subvencionar fuera deudora frente a la Diputación, se le requerirá vía telemática para que presente, en un plazo de 5 días naturales, un compromiso de aprobación de un plan de pagos con la Diputación.

3. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones. (modelo normalizado II.B del Anexo II)

4. Certificado de ayudas concurrentes, en el que conste la petición y/o concesión de otras ayudas, o la aprobación de cuotas de urbanización o contribuciones especiales. El total de aportaciones en ningún caso podrán ser superiores al total del gasto (modelo normalizado II.C del Anexo II).

5. Certificado emitido por Intervención, acreditativo de que las solicitudes formuladas son inversiones, de acuerdo con la definición establecida en la base segunda, así como de la aplicación presupuestaria a la que van a imputar el gasto.

DÉCIMA. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN

A). DOCUMENTACIÓN A APORTAR UNA VEZ APROBADO EL PLAN

En los supuestos en que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 28 de abril, las entidades beneficiarias hayan solicitado ejecutar la actuación, deberán presentar:

1. Obras

Proyectos aprobados por los Ayuntamientos, de acuerdo y con la documentación mínima requerida por el artículo 123 del TRLCSP, y según la Instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los planes provinciales de la Diputación de Valencia, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 19/11/2013, y modificada en sesión de 18 de julio de 2016.

En los supuestos de contratos menores será suficiente, si no se dispone de proyecto, presentar el presupuesto de la obra, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 111 del TRLCSP, siempre que dicho presupuesto sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda, y bajo la supervisión, criterio e indicaciones de los servicios técnicos de la Diputación.

Si las obras afectan a bienes de otras administraciones, el proyecto deberá aportar las autorizaciones correspondientes de las mismas.

2. Adquisición de bienes

En el supuesto de que la inversión sea una adquisición de bienes susceptible de financiación de acuerdo con lo dispuesto en la presente convocatoria, deberá presentarse presupuesto y/o acuerdo de autorización del gasto.

En las adquisiciones de terrenos deberá presentarse compromiso de compra debidamente valorado, firmado por la administración y por el vendedor, junto con el certificado de la aprobación del mismo adoptado por el órgano competente.

La presentación del proyecto, presupuesto autorizado, o compromiso de compra de terrenos, se realizará telemáticamente a través de la plataforma de la Encuesta de Infraestructuras de las Entidades Locales (EIEL).

B). DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DE EJECUCIÓN

Se aportará, adicionalmente, la siguiente documentación, según corresponda para obras o para adquisición de bienes:

- Cuando se trate de obras:

o Certificación acreditativa de la titularidad y disponibilidad de los terrenos (modelo normalizado II.D del Anexo II).

o Certificaciones de obra.

A los efectos del pago, y de acuerdo con lo previsto por el artículo 232 del TRLCSP, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de cada certificación se abonará proporcionalmente, en su caso, al porcentaje de aportación de las Entidades que financien las obras.

Los Ayuntamientos remitirán las certificaciones de obras intervenidas por el Interventor Municipal y aprobadas por el órgano competente, con el con­forme del contratista y firmadas por el director de las obras. No se tramitará certificación alguna si no consta presentada la documentación previa, así como el acuerdo de aprobación de la certificación.

En obras ejecutadas por administración, se aportará certificado de Secretaria de la relación de gastos imputables a las unidades de obra ejecutadas, con el desglose de materiales, maquinaria y mano de obra.

- Cuando se trate de adquisición de bienes:

o En adquisiciones de bienes se presentarán facturas que deberán estar debidamente reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles como deudas por el Ayuntamiento.

o En adquisición de terrenos se presentará contrato privado de compraventa, escritura pública, u hoja de aprecio debidamente aprobada por la entidad adquirente en los supuestos de expropiación forzosa.

- En ambos supuestos:

o Certificación del acuerdo de adjudicación, y estadillo en el que figure el reparto proporcional de las cantidades a aportar por los diferentes entes, en el que se deberá desglosar el importe del gasto en base imponible e IVA, especificando si el IVA es o no es deducible.

En el supuesto de que se decidiese ejecutar la obra por administración, se remitirá certificado del acuerdo adoptado al efecto, en el que conste la circunstancia del artículo 24 del TRLCSP que concurre para adoptar esta forma de ejecución.

La adjudicación no podrá ser de fecha anterior a la concesión de la ayuda.

C). DOCUMENTACIÓN A APORTAR UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUACIÓN

- En obras, plano de final de obra. Representará el estado final de la obra incluyendo, si es el caso, las mejoras ofertadas por el contratista.

- Acta de recepción de las obras (acta de reconocimiento en supuestos de ejecución por administración), o acta de recepción del bien adquirido. Cuando contrate la Diputación y recibidas las obras, se entregará su uso a los Ayuntamientos respectivos, a cuyo cargo correrán los gastos de explotación.

- Certificado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula decimocuarta.

- Certificado de Secretaría de cumplimiento de la finalidad para la que se ha concedido la subvención, y la aplicación de los fondos recibidos.

D). PLAZOS DE JUSTIFICACIÓN

El plazo para presentar proyectos, facturas pro forma o compromisos de compra finalizará el 31 de enero de 2018.

La fecha límite de ejecución de las inversiones, tanto de la obra principal como la concedida por remanentes, será el 31 de diciembre de 2018, debiendo constar toda la documentación justificativa de la misma en la aplicación telemática como máximo el 25 de enero de 2019.

E). PRÓRROGAS

Se podrá solicitar una única ampliación del plazo establecido en la cláusula anterior. La solicitud irá acompañada de la certificación del acuerdo municipal adoptado al respecto, en el que se indicará la motivación de la solicitud.

El plazo máximo que se podrá conceder de prórroga no excederá el 30 de marzo de 2018 para la presentación de proyectos, facturas pro forma o compromisos de compra, y el 30 de noviembre de 2019 para la total ejecución de las inversiones, debiendo constar toda la documentación justificativa de la misma en la aplicación telemática como máximo el 20 de diciembre de 2019.

No se admitirá ninguna prórroga que sea solicitada con posterioridad a la finalización del plazo inicialmente concedido para la ejecución de la actuación.

F) OBRAS EJECUTADAS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

Considerando que el procedimiento previsto en el artículo 24 del TRLCSP relativo a la ejecución de obras por la propia Administración sólo cabe cuando concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el mismo, los Ayuntamientos que escojan esta forma especial de realización de las obras deberán presentar la siguiente documentación:

Proyecto técnico adaptado a la circunstancia de ejecución de la obra por la propia administración, tal y como establece el artículo 178 del Reglamento de la LCSP.

El presupuesto estará descompuesto en tres parciales: materiales, maquinaria y mano de obra, en los que se detalle de forma unitaria la repercusión de los tres conceptos señalados en cada una de las unidades de obra, todo ello de acuerdo con el cuadro de precios descompuestos de las mismas que, en cualquier caso, deberá contener el proyecto.

En el supuesto de que inicialmente se hubiera presentado un proyecto técnico para ejecutar la obra mediante la contratación con terceros y se quisiera modificar el sistema de ejecución de la misma para ejecutarla por la propia administración, los cambios no supondrán modificación del Plan, ni requerirán la aprobación de la Diputación Provincial, sino únicamente la presentación del nuevo proyecto adaptado y del acuerdo municipal que apruebe la modificación del sistema de ejecución de la obra, así como el informe favorable al nuevo proyecto por parte de la oficina técnica provincial.

Adicionalmente, se deberá aportar certificado del Secretario del Ayuntamiento del acuerdo sobre las circunstancias que concurren de las enumeradas en el artículo 24 del TRLCSP para la adopción del mismo, así como de que, en los supuestos de las obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del citado artículo 24, la contratación con colaboradores no es superior al 50 por 100 del importe total del proyecto.

En ningún caso se considerarán concepto subvencionable las retribuciones al medio propio si se trata de una empresa de capital íntegramente municipal, de las que contempla el artículo 24.6 del TRLCSP.

UNDÉCIMA. GASTO SUBVENCIONABLE

Se considerará gasto subvencionable aquéllos en los que haya incurrido la entidad subvencionada bajo el concepto de 'inversión real', de acuerdo con la definición proporcionada en la cláusula segunda de la presente convocatoria.

En los supuestos de obras, a efectos de valoración de su coste, sólo se tendrá en cuenta el presupuesto de contrata y no el presupuesto para conocimiento de la Administración.

El presupuesto de contrata se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes conceptos:

- Gastos generales: el 13%.

- Beneficio industrial: el 6%.

- IVA: aplicado sobre la suma del presupuesto de ejecución material más los gastos generales y beneficio industrial.

Las revisiones de precios y las modificaciones de los contratos que supongan incremento de costos sobre el importe de la adjudicación, correrán a cargo exclusivo de los Ayuntamientos, así como los mayores costos que puedan generar las prórrogas y suspensiones temporales en la ejecución de los contratos. Las modificaciones, prórrogas y suspensiones temporales se aprobarán previa audiencia de la Corporación interesada, en el supuesto de obras adjudicadas por la Diputación. En el caso de las contratadas por los Ayuntamientos, éstos deberán remitir certificación del acuerdo municipal adoptado al respecto.

DUODÉCIMA. PAGO DE LAS APORTACIONES

Se realizarán abonos a cuenta contra certificación de obra, factura o escritura de compra.

La Diputación se reserva la posibilidad de aprobar pagos anticipados en el acuerdo de aprobación del Plan.

La Diputación se reserva la posibilidad de exigir al ente subvencionado que justifique el pago al contratista.

El incumplimiento de los plazos fijados para la ejecución de las actuaciones conllevará el reintegro de las cantidades percibidas, por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la ayuda, con el devengo de los intereses de demora que correspondan. No obstante, cuando las obras no hayan sido terminadas en el plazo general o en el de prórroga, pero la inversión realizada sea susceptible de ser entregada al uso o servicio público conforme a lo previsto en el artículo 235.5 del TRLCSP, la obligación de reintegro se limitará al importe de la cuantía percibida no invertida en las actuaciones realizadas en plazo y susceptibles de dicha entrega.

DECIMOTERCERA. CAMBIOS DE OBRA

En ningún caso se podrán solicitar cambios de obra una vez adjudicadas las mismas.

Se deberá solicitar un cambio de obra, como mínimo, en los siguientes supuestos:

- Cuando se introduzcan en la obra modificaciones que supongan la ejecución de unidades de obra no previstas en el proyecto, cuyas características difieran de las fijadas en éste.

- Cuando se altere el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

- Cuando se altere el emplazamiento final de las obras, aun no estando sujeto a las dos cláusulas anteriores.

DECIMOCUARTA. PUBLICIDAD DE LAS OBRAS

Las obras financiadas por el presente Plan deberán sujetarse a las siguientes normas de comunicación:

Deberán colocar un cartel informativo en el lugar de la obra, de las dimensiones y diseño definido en la guía de identidad visual que está publicada en la página web de la Diputación, desde el comienzo de la obra, hasta, al menos, 6 meses después de la firma del acta de recepción de la misma.

Para todas las obras con un presupuesto de ejecución material superior a 200.000 € , además del cartel informativo de las obras, la empresa adjudicataria deberá remitir a los vecinos del entorno afectado por las obras, un folleto informativo de las mismas, así como un folleto de anuncio de finalización, siguiendo las indicaciones de la guía de identidad visual que se publicará en la página web de la Diputación.

Para todas las obras con un presupuesto de ejecución material superior a 350.000 € , además del cartel, del folleto informativo y del folleto de anuncio de finalización, se exigirá la publicación en al menos un periódico, de un anuncio explicativo de las obras, y de un anuncio de finalización de las mismas, siguiendo las pautas de la guía de identidad visual publicadas en la página web de la Diputación.

La Diputación se reserva la posibilidad de no abonar la última certificación de ninguna obra (y si ésta fuera de escasa cuantía, tampoco la penúltima) si a ella no se acompaña acreditación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta base respecto a la publicidad de las obras.

DECIMOQUINTA. ACTUALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE INFRAESCTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Dado que se configura la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales como un instrumento objetivo de análisis y valoración de las necesidades de dotaciones loca­les, esta Corporación pretende la actualización anual de las fichas de dicha Encuesta.

A tal efecto, la Diputación se reserva la posibilidad de no abonar la última certificación de ninguna obra (y si fuera de escasa cuantía, tampoco la penúltima) si a ella no se acompaña acreditación de la actualización de la Encuesta.

Lo mismo ocurrirá en el caso de que la certificación de obras sea única y también en el supuesto de suministros y de pago de los terrenos cuya adquisición se haya incluido en el Plan.

La actualización de la EIEL consistirá en:

- Facilitar a esta Corporación la información gráfica y alfanumérica necesaria de infraestructuras y equipamientos que componen la EIEL.

- Revisar anualmente que la información incorporada a la EIEL es completa y correcta.

- Actualizar anualmente los estados de conservación y demás características que puedan haber variado.

DECIMOSEXTA. CONTROL FINANCIERO DE LAS AYUDAS

La Diputación ejercerá el control financiero de las ayudas respecto de los beneficiarios de las actuaciones incluidas en el presente Plan, quedando éstos sometidos a todos los mecanismos de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de los fondos al destino previsto.

El control financiero tendrá como objeto verificar:

- La adecuada y correcta obtención de la subvención.

- El cumplimiento de todas las obligaciones por parte del beneficiario en la gestión y aplicación de la subvención.

- La adecuada y correcta justificación de la subvención, en concordancia con la realidad y regularidad de las actuaciones realizadas.

- La adecuada y correcta financiación de las actuaciones subvencionadas, en los términos establecidos en el artº 19.3 de la Ley General de Subvenciones.

- La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas que pudieran afectar a la financiación de las actuaciones subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, aplicación o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

El control financiero podrá consistir en:

- El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, de los beneficiarios.

- El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

- La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

- La comprobación material de las inversiones financiadas, mediante la comprobación 'in situ' de la realidad física de las actuaciones realizadas.

- Cualesquiera otras comprobaciones que se consideren necesarias.

El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios en relación con las actuaciones subvencionadas.

La competencia para el ejercicio del control financiero corresponde a la Intervención de la Diputación de Valencia, previa determinación por parte de la misma de los criterios de selección de las actuaciones a fiscalizar.

DECIMOSÉPTIMA. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Cuantas cuestiones puedan plantearse sobre la forma de interpretación de esta convocatoria, serán resueltas en vía administrativa por la Excelentísima Diputación de Valencia.

DECIMOCTAVA. ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La presentación de solicitud en esta convocatoria implica la aceptación de la normativa que la regula.

Valencia, 28 de noviembre de 2017.-El secretario general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

2017/18039

Planificación provincial
Industrialización
Empresa
Encuestas
Fomento obras públicas
Formación
Seguridad Social
Realización de obras