Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats de promoció turística en ajuntaments i entitats locals menors de la província de València de menys de 30.000 habitants, durant l'exercici 2018. BDNS (Identif.): 398857. - Boletín Oficial de Valencia de 21-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 21/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de promoción turística en ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Valencia de menos de 30.000 habitantes, durante el ejercicio 2018. BDNS (Identif.): 398857.

ANUNCI

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran concórrer a aquesta convocatòria els municipis i entitats locals menors de la província de València, de menys de 30.000 habitants, que reunisquen els requisits establerts a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València i els seus ens dependents.

Segon. Objecte.

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, conforme al procediment previst a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València i els seus ens dependents, per a l'organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniment de caràcter turístic, difusió de festes d'interés turístic i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

Tercer. Bases reguladores.

L'anunci de l'aprovació definitiva de les bases reguladores, aprovades Mitjançant un acord del ple de la corporació de 28 de març de 2017, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València número 101, de 29 de maig de 2017, modificades per acord plenari de 20 d juny de 2017 (BOP núm. 174, 8 de setembre de 2017).

Quart. Quantia.

L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 650.000 euros, i es farà efectiu a càrrec de l'aplicació pressupostària 430.00/462.00 del pressupost de despeses del Patronat Provincial de Turisme de València de 2018.

Cinqué. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a contar des del dia següent al de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

Sisé. Altres dades.

El text complet de la convocatòria i els seus annexes estan també disponibles a la pàgina web del Patronat Provincial de Turisme de València:

http://www.valenciaturisme.org/patronat/ajudes-subvencions-2018/

València, a 14 de maig de 2018.-La vicepresidenta del Patronat Provincial de Turisme de València, Pilar Moncho Matoses.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán concurrir a esta convocatoria los municipios y entidades locales menores de la provincia de València de menos de 30.000 habitantes, que reúnan los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de València y sus entes dependientes.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, conforme al procedimiento previsto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de València y sus entes dependientes, para la organización y promoción de ferias, fiestas, certámenes y eventos de carácter turístico; acciones de promoción turística y elaboración de proyectos para la creación de productos turísticos.

Tercero. Bases reguladoras.

El anuncio de la aprobación definitiva de las bases reguladoras, aprobadas mediante Acuerdo del pleno de la corporación de 28 de marzo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 101, de 29 de mayo de 2017, modificadas por acuerdo plenario de 20 d junio de 2017 (BOP nº 174, 8 de septiembre de 2017).

Cuarto. Cuantía.

El importe de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria asciende a 650.000 euros, y se hará efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria 430.00/462.00 del presupuesto de gastos del Patronat Provincial de Turisme de València de 2018.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos.

El texto completo de la convocatoria y sus anexos están también disponibles en la página web del Patronat Provincial de Turisme de València:

http://www.valenciaturisme.org/es/patronat/ayudas-subvenciones-2018/

Valencia, a 14 de mayo de 2018.-La vicepresidenta del Patronat Provincial de Turisme de Valencia, Pilar Moncho Matoses.

2018/7486

Turismo
Turismo y agencias de viajes
Fiestas Populares
Promoción turística
Eventos
Ferias
Certámenes