Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre Decret de pagament del 70 per cent de la subvenció de la Dipu et Beca. - Boletín Oficial de Valencia de 11-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 11/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísma Diputación Provincial de Valencia sobre Decreto de pago del 70 por cien de la subvención de la Dipu te Beca.

ANUNCI

Per decret núm 7896 de data 20 de setembre de 2017 del Diputat Delegat del Programa la Dipu et Beca, s'aprova el següent:

'Atés que per la Junta de Govern de la Corporació Provincial de València en reunió celebrada el 18 d'abril de 2017, es va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a beques de pràctiques de formació pels municipis i entitats locals menors en el marc del programa de Pràctiques Formatives 'La Dipu et Beca', sent publicat l'extracte de la convocatòria en el BOP número 92 de 16 de maig del 2017.

Atés que per Decret del diputat delegat del programa 'La Dipu et Beca' núm. 05391 de 15 de juny de 2017 es van declarar adherits al programa els municipis i entitats locals menors sol·licitants.

Atés que en compliment del que disposen les bases de la convocatòria, s'han rebut certificats emesos pels municipis i entitats locals menors en els que consten tant la relació dels estudiants beneficiaris seleccionats de les beques, com la duració de les mateixes.

Vist que en l'article sext de la convocatòria de la subvenció establix la possibilitat de tramitar un bestreta de fons als beneficiaris de fins a un 70% de la subvenció atorgada.

Vista la proposta de resolució emesa per l'òrgan competent en atenció a la documentació remesa pels ajuntaments i entitats locals adherides.

Vist l'informe emés per Intervenció de Diputació de València de data 13 de setembre de 2017.

En virtut de les competències que m'han sigut expressament delegades per Decret de la Presidència núm 02850 de 7 d'abril de 2017.

RESOLC:

Primer. Acordar la subvenció als beneficiaris que es relacionen en l'annex; subvenció que ve determinada tant pel nombre de beques màxim declarat en el decret d'adhesió, com per la relació d'estudiants beneficiaris i temps de duració de les mateixes reflectit en els distints certificats remesos per les entitats locals.

Segon. Disposar el gasto per l'import total que s'especifica en el mateix i que ascendix a 1.258.400 € , a càrrec de la aplicaciò pressupostària 112.326.01.462.00 per import de 1.253.600 € i de la aplicaciò pressupostària 112.326.01.468.00 per import de 4.800 € del pressupost de gastos de 2017 de la Diputació de València.

Tercer. Reconéixer l'obligació del gasto pel 70 % de la subvenció concedida 880.880 € , a càrrec de la aplicaciò pressupostària 112.326.01.462.00, per import de 877.520 € i 112.326.01.468.00, por import de 3.360 € com a bestreta de fons, sent les quantitats concretes que corresponen a cada beneficiari les que s'indiquen en el referit annex.

Quart. Notificar el present Decret als interessats als efectes oportuns.

Aquest acte és definitiu en via administrativa i en contra d'ell es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en els termes de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.'

ANNEX

Municipi/Municipio Max beques/becas Subvención/subvenció Anticipo/ bestresta

Ademuz 2 1.600,00 1.120,00

Ador 2 1.600,00 1.120,00

Agullent 2 1.600,00 1.120,00

Aielo de Malferit 4 3.200,00 2.240,00

Aielo de Rugat 2 1.600,00 1.120,00

Alaquàs 23 18.400,00 12.880,00

Albaida 5 4.000,00 2.800,00

Albal 12 9.600,00 6.720,00

Albalat de la Ribera 4 3.200,00 2.240,00

Albalat dels Sorells 4 3.200,00 2.240,00

Albalat dels Tarongers 2 1.600,00 1.120,00

Alberic 9 7.200,00 5.040,00

Alborache 2 1.600,00 1.120,00

Alboraya 18 14.400,00 10.080,00

Albuixech 4 3.200,00 2.240,00

Alcàntera de Xúquer 2 1.600,00 1.120,00

Alcàsser 8 6.400,00 4.480,00

Alcublas 2 1.600,00 1.120,00

Aldaia 24 19.200,00 13.440,00

Alfafar 16 12.800,00 8.960,00

Alfara de la Baronia 2 1.600,00 1.120,00

Alfara del Patriarca 4 3.200,00 2.240,00

Alfarp 2 1.600,00 1.120,00

Alfarrasí 2 1.600,00 1.120,00

Alfauir 2 1.600,00 1.120,00

Algar de Palancia 2 1.600,00 1.120,00

Algemesí 22 17.600,00 12.320,00

Algimia de Alfara 2 1.600,00 1.120,00

Alginet 11 8.800,00 6.160,00

Almàssera 6 4.800,00 3.360,00

Almiserà 2 1.600,00 1.120,00

Almoines 2 1.600,00 1.120,00

Almussafes 7 5.600,00 3.920,00

Alpuente 2 1.600,00 1.120,00

Alzira 34 27.200,00 19.040,00

Andilla 2 1.600,00 1.120,00

Anna 2 1.600,00 1.120,00

Antella 2 1.600,00 1.120,00

Aras de los Olmos 2 1.600,00 1.120,00

Atzeneta d'Albaida 2 1.600,00 1.120,00

Ayora 5 4.000,00 2.800,00

Barx 2 1.600,00 1.120,00

Barxeta 2 1.600,00 1.120,00

Bèlgida 2 1.600,00 1.120,00

Bellreguard 4 3.200,00 2.240,00

Bellús 2 1.600,00 1.120,00

Benagéber 2 1.600,00 1.120,00

Benaguasil 9 7.200,00 5.040,00

Benavites 2 1.600,00 1.120,00

Beneixida 2 1.600,00 1.120,00

Benetússer 12 9.600,00 6.720,00

Beniarjó 2 1.600,00 1.120,00

Beniatjar 2 1.600,00 1.120,00

Benicolet 2 1.600,00 1.120,00

Benicull de Xúquer 2 1.600,00 1.120,00

Benifaió 10 8.000,00 5.600,00

Benifairó de la Valldigna 2 1.600,00 1.120,00

Benifairó de les Valls 2 1.600,00 1.120,00

Beniflá 2 1.600,00 1.120,00

Benigánim 5 4.000,00 2.800,00

Benimodo 2 1.600,00 1.120,00

Benimuslem 2 1.600,00 1.120,00

Beniparrell 2 1.600,00 1.120,00

Benirredrà 2 1.600,00 1.120,00

Benisanó 2 1.600,00 1.120,00

Benissoda 2 1.600,00 1.120,00

Benisuera 2 1.600,00 1.120,00

Bétera 17 13.600,00 9.520,00

Bicorp 2 1.600,00 1.120,00

Bocairent 4 3.200,00 2.240,00

Bolbaite 2 1.600,00 1.120,00

Bonrepòs i Mirambell 4 3.200,00 2.240,00

Bufali 2 1.600,00 1.120,00

Bugarra 2 1.600,00 1.120,00

Buñol 8 6.400,00 4.480,00

Burjassot 26 20.800,00 14.560,00

Calles 2 1.600,00 1.120,00

Camporrobles 2 1.600,00 1.120,00

Canals 11 8.800,00 6.160,00

Canet d'En Berenguer 5 4.000,00 2.800,00

Carcaixent 16 12.800,00 8.960,00

Càrcer 2 1.600,00 1.120,00

Carlet 12 9.600,00 6.720,00

Carrícola 2 1.600,00 1.120,00

Casas Altas 2 1.600,00 1.120,00

Casas Bajas 2 1.600,00 1.120,00

Casinos 2 1.600,00 1.120,00

Castelló de Rugat 2 1.600,00 1.120,00

Castellonet de la Conquesta 2 1.600,00 1.120,00

Castielfabib 2 1.600,00 1.120,00

Catadau 2 1.600,00 1.120,00

Catarroja 21 16.800,00 11.760,00

Caudete de las Fuentes 2 1.600,00 1.120,00

Cerdà 2 1.600,00 1.120,00

Chella 2 1.600,00 1.120,00

Chelva 2 1.600,00 1.120,00

Chera 2 1.600,00 1.120,00

Cheste 7 5.600,00 3.920,00

Chiva 12 9.600,00 6.720,00

Chulilla 2 1.600,00 1.120,00

Cofrentes 2 1.600,00 1.120,00

Corbera 4 3.200,00 2.240,00

Cortes de Pallás 2 1.600,00 1.120,00

Cotes 2 1.600,00 1.120,00

Cullera 18 14.400,00 10.080,00

Daimús 3 2.400,00 1.680,00

Domeño 2 1.600,00 1.120,00

Dos Aguas 2 1.600,00 1.120,00

El Mareny 2 1.600,00 1.120,00

El Palomar 2 1.600,00 1.120,00

El Perelló 2 1.600,00 1.120,00

El Puig 8 6.400,00 4.480,00

Emperador 2 1.600,00 1.120,00

Enguera 5 4.000,00 2.800,00

Estivella 2 1.600,00 1.120,00

Estubeny 2 1.600,00 1.120,00

Faura 4 3.200,00 2.240,00

Favara 2 1.600,00 1.120,00

Foios 6 4.800,00 3.360,00

Fontanars dels Alforins 2 1.600,00 1.120,00

Fortaleny 2 1.600,00 1.120,00

Fuenterrobles 2 1.600,00 1.120,00

Gandia 38 30.400,00 21.280,00

Gátova 2 1.600,00 1.120,00

Gavarda 2 1.600,00 1.120,00

Genovés 2 1.600,00 1.120,00

Gestalgar 2 1.600,00 1.120,00

Gilet 4 3.200,00 2.240,00

Godella 11 8.800,00 6.160,00

Godelleta 4 3.200,00 2.240,00

Guadasequies 2 1.600,00 1.120,00

Guadassuar 5 4.000,00 2.800,00

Guardamar de la Safor 2 1.600,00 1.120,00

Higueruelas 2 1.600,00 1.120,00

Jalance 2 1.600,00 1.120,00

Jarafuel 2 1.600,00 1.120,00

L' Alcúdia 9 7.200,00 5.040,00

L' Alcúdia de Crespins 5 4.000,00 2.800,00

L' Alqueria de la Comtessa 2 1.600,00 1.120,00

L' Eliana 14 11.200,00 7.840,00

L' Ènova 2 1.600,00 1.120,00

L' Olleria 7 5.600,00 3.920,00

La Barraca d'Aigües Vives 2 1.600,00 1.120,00

La Font de la Figuera 2 1.600,00 1.120,00

La Font d'En Carròs 4 3.200,00 2.240,00

La Granja de la Costera 2 1.600,00 1.120,00

La Llosa de Ranes 4 3.200,00 2.240,00

La Pobla de Vallbona 18 14.400,00 10.080,00

La Pobla del Duc 2 1.600,00 1.120,00

La Pobla Llarga 4 3.200,00 2.240,00

La Yesa 2 1.600,00 1.120,00

Llanera de Ranes 2 1.600,00 1.120,00

Llaurí 2 1.600,00 1.120,00

Llíria 18 14.400,00 10.080,00

Llocnou de la Corona 2 1.600,00 1.120,00

Llocnou de Sant Jeroni 2 1.600,00 1.120,00

Llocnou d'En Fenollet 2 1.600,00 1.120,00

Llombai 2 1.600,00 1.120,00

Llutxent 2 1.600,00 1.120,00

Loriguilla 2 1.600,00 1.120,00

Losa del Obispo 2 1.600,00 1.120,00

Macastre 2 1.600,00 1.120,00

Manises 22 17.600,00 12.320,00

Manuel 2 1.600,00 1.120,00

Marines 2 1.600,00 1.120,00

Massalavés 2 1.600,00 1.120,00

Massalfassar 2 1.600,00 1.120,00

Massamagrell 12 9.600,00 6.720,00

Meliana 8 6.400,00 4.480,00

Millares 2 1.600,00 1.120,00

Miramar 2 1.600,00 1.120,00

Mislata 33 26.400,00 18.480,00

Moixent 4 3.200,00 2.240,00

Moncada 17 13.600,00 9.520,00

Montaverner 2 1.600,00 1.120,00

Montesa 2 1.600,00 1.120,00

Montitxelvo 2 1.600,00 1.120,00

Montroy 2 1.600,00 1.120,00

Montserrat 6 4.800,00 3.360,00

Museros 5 4.000,00 2.800,00

Náquera 5 4.000,00 2.800,00

Navarrés 4 3.200,00 2.240,00

Novetlè 2 1.600,00 1.120,00

Oliva 22 17.600,00 12.320,00

Olocau 2 1.600,00 1.120,00

Ontinyent 29 23.200,00 16.240,00

Otos 2 1.600,00 1.120,00

Paiporta 19 15.200,00 10.640,00

Palma de Gandía 2 1.600,00 1.120,00

Palmera 2 1.600,00 1.120,00

Paterna 38 30.400,00 21.280,00

Pedralba 2 1.600,00 1.120,00

Petrés 2 1.600,00 1.120,00

Picassent 16 12.800,00 8.960,00

Pinet 2 1.600,00 1.120,00

Polinyà de Xúquer 2 1.600,00 1.120,00

Potríes 2 1.600,00 1.120,00

Puçol 15 12.000,00 8.400,00

Puebla de San Miguel 2 1.600,00 1.120,00

Quart de les Valls 2 1.600,00 1.120,00

Quart de Poblet 20 16.000,00 11.200,00

Quartell 2 1.600,00 1.120,00

Quatretonda 2 1.600,00 1.120,00

Quesa 2 1.600,00 1.120,00

Rafelbunyol 8 6.400,00 4.480,00

Rafelcofer 2 1.600,00 1.120,00

Rafelguaraf 2 1.600,00 1.120,00

Ráfol de Salem 2 1.600,00 1.120,00

Real 2 1.600,00 1.120,00

Real de Gandía 2 1.600,00 1.120,00

Requena 17 13.600,00 9.520,00

Riba-roja de Túria 17 13.600,00 9.520,00

Riola 2 1.600,00 1.120,00

Rocafort 4 3.200,00 2.240,00

Rotglà i Corberà 2 1.600,00 1.120,00

Rótova 2 1.600,00 1.120,00

Rugat 1 800,00 560,00

Sagunt 38 30.400,00 21.280,00

Salem 2 1.600,00 1.120,00

San Antonio de Benagéber 6 4.800,00 3.360,00

Sant Joanet 2 1.600,00 1.120,00

Sedaví 8 6.400,00 4.480,00

Segart 2 1.600,00 1.120,00

Sellent 2 1.600,00 1.120,00

Senyera 2 1.600,00 1.120,00

Serra 4 3.200,00 2.240,00

Siete Aguas 2 1.600,00 1.120,00

Silla 15 12.000,00 8.400,00

Simat de la Valldigna 4 3.200,00 2.240,00

Sinarcas 2 1.600,00 1.120,00

Sollana 4 3.200,00 2.240,00

Sot de Chera 2 1.600,00 1.120,00

Sueca 22 17.600,00 12.320,00

Sumacàrcer 2 1.600,00 1.120,00

Tavernes Blanques 8 6.400,00 4.480,00

Tavernes de la Valldigna 14 11.200,00 7.840,00

Teresa de Cofrentes 2 1.600,00 1.120,00

Terrateig 2 1.600,00 1.120,00

Titaguas 2 1.600,00 1.120,00

Torrebaja 2 1.600,00 1.120,00

Torrella 2 1.600,00 1.120,00

Torrent 38 30.400,00 21.280,00

Torres Torres 2 1.600,00 1.120,00

Tous 2 1.600,00 1.120,00

Tuéjar 2 1.600,00 1.120,00

Turís 5 4.000,00 2.800,00

Utiel 10 8.000,00 5.600,00

Valencia 75 60.000,00 42.000,00

Vallada 4 3.200,00 2.240,00

Vallanca 2 1.600,00 1.120,00

Vallés 2 1.600,00 1.120,00

Venta del Moro 2 1.600,00 1.120,00

Vilamarxant 8 6.400,00 4.480,00

Villalonga 4 3.200,00 2.240,00

Villanueva de Castellón 6 4.800,00 3.360,00

Villar del Arzobispo 4 3.200,00 2.240,00

Villargordo del Cabriel 2 1.600,00 1.120,00

Vinalesa 4 3.200,00 2.240,00

Xàtiva 23 18.400,00 12.880,00

Xeraco 5 4.000,00 2.800,00

Xeresa 2 1.600,00 1.120,00

Xirivella 22 17.600,00 12.320,00

Yátova 2 1.600,00 1.120,00

Zarra 2 1.600,00 1.120,00

1.258.400,00 880.880,00

València, 30 de novembre de 2017.-El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.-El diputat delegat de la Central de Servicis Innovadors i Sostenibles, Bartolomé Nofuentes López.

ANUNCIO

Por Decreto núm. 7896 de fecha 20 de septiembre de 2017 del Diputado Delegado del Programa la Dipu te Beca, se aprueba lo siguiente:

'Atendido que por la Junta de Gobierno de la Corporación Provincial de Valencia en reunión celebrada el 18 de abril de 2017, se aprobó la convocatoria del programa de concesión de subvención a ayuntamientos y entidades locales menores para la realización de prácticas formativas modalidad estudiantes 'La Dipu te Beca', siendo publicado el extracto de la convocatoria en el BOP número 92 de 16 de mayo de 2017.

Atendido que por decreto del diputado delegado del programa 'La Dipu te Beca' número 05391 de 15 de junio de 2017 se aprobó la relación de ayuntamientos y entidades locales menores adheridos al programa

Atendido que en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria, se han recibido certificados emitidos por los municipios y entidades locales menores en los que constan tanto la relación de los estudiantes beneficiarios seleccionados de las becas, como la duración de las mismas.

Visto que en el artículo sexto de la convocatoria de la subvención establece la posibilidad de tramitar un anticipo de fondos a los beneficiarios de hasta un 70% de la subvención otorgada.

Vista la propuesta de resolución emitida por el órgano competente en atención a la documentación remitida por los ayuntamientos y entidades locales adheridas.

Visto el informe emitido por Intervención de Diputación de Valencia en fecha 13 de septiembre de 2017

En virtud de las competencias que me han sido expresamente delegadas por Decreto de la Presidencia número 02850 de 7 de abril de 2017.

RESUELVO:

Primero. Acordar la subvención a los beneficiarios que se relacionan en el anexo; subvención que viene determinada tanto por el número de becas máximo declarado en el decreto de adhesión, como por la relación de estudiantes beneficiarios y tiempo de duración de las mismas reflejado en los distintos certificados remitidos por las entidades locales.

Segundo. Disponer el gasto por el importe total que se especifica en el mismo y que asciende 1.258.400 € con cargo a la aplicación presupuestaria 112.326.01.462.00, por importe de 1.253.600 € y de la aplicación 112.326.01.468.00 por importe de 4.800 € del presupuesto de Gastos de la Diputación de Valencia de 2017 € .

Tercero. Reconocer la obligación del gasto por el 70 % de la subvención concedida, 880.880 € , con cargo a 112.326.01.462.00 por importe de 877.520 € y 112.326.01.468.00 por importe de 3.360 € como anticipo de fondos, siendo las cantidades concretas que corresponden a cada beneficiario las que se indican en el referido anexo.

Cuarto. Notificar el presente Decreto a los interesados a los efectos oportunos.

Este acto es definitivo en vía administrativa y contra el mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en los términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previo, en su caso el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.'

ANEXO

Municipi/Municipio Max beques/becas Subvención/subvenció Anticipo/ bestresta

Ademuz 2 1.600,00 1.120,00

Ador 2 1.600,00 1.120,00

Agullent 2 1.600,00 1.120,00

Aielo de Malferit 4 3.200,00 2.240,00

Aielo de Rugat 2 1.600,00 1.120,00

Alaquàs 23 18.400,00 12.880,00

Albaida 5 4.000,00 2.800,00

Albal 12 9.600,00 6.720,00

Albalat de la Ribera 4 3.200,00 2.240,00

Albalat dels Sorells 4 3.200,00 2.240,00

Albalat dels Tarongers 2 1.600,00 1.120,00

Alberic 9 7.200,00 5.040,00

Alborache 2 1.600,00 1.120,00

Alboraya 18 14.400,00 10.080,00

Albuixech 4 3.200,00 2.240,00

Alcàntera de Xúquer 2 1.600,00 1.120,00

Alcàsser 8 6.400,00 4.480,00

Alcublas 2 1.600,00 1.120,00

Aldaia 24 19.200,00 13.440,00

Alfafar 16 12.800,00 8.960,00

Alfara de la Baronia 2 1.600,00 1.120,00

Alfara del Patriarca 4 3.200,00 2.240,00

Alfarp 2 1.600,00 1.120,00

Alfarrasí 2 1.600,00 1.120,00

Alfauir 2 1.600,00 1.120,00

Algar de Palancia 2 1.600,00 1.120,00

Algemesí 22 17.600,00 12.320,00

Algimia de Alfara 2 1.600,00 1.120,00

Alginet 11 8.800,00 6.160,00

Almàssera 6 4.800,00 3.360,00

Almiserà 2 1.600,00 1.120,00

Almoines 2 1.600,00 1.120,00

Almussafes 7 5.600,00 3.920,00

Alpuente 2 1.600,00 1.120,00

Alzira 34 27.200,00 19.040,00

Andilla 2 1.600,00 1.120,00

Anna 2 1.600,00 1.120,00

Antella 2 1.600,00 1.120,00

Aras de los Olmos 2 1.600,00 1.120,00

Atzeneta d'Albaida 2 1.600,00 1.120,00

Ayora 5 4.000,00 2.800,00

Barx 2 1.600,00 1.120,00

Barxeta 2 1.600,00 1.120,00

Bèlgida 2 1.600,00 1.120,00

Bellreguard 4 3.200,00 2.240,00

Bellús 2 1.600,00 1.120,00

Benagéber 2 1.600,00 1.120,00

Benaguasil 9 7.200,00 5.040,00

Benavites 2 1.600,00 1.120,00

Beneixida 2 1.600,00 1.120,00

Benetússer 12 9.600,00 6.720,00

Beniarjó 2 1.600,00 1.120,00

Beniatjar 2 1.600,00 1.120,00

Benicolet 2 1.600,00 1.120,00

Benicull de Xúquer 2 1.600,00 1.120,00

Benifaió 10 8.000,00 5.600,00

Benifairó de la Valldigna 2 1.600,00 1.120,00

Benifairó de les Valls 2 1.600,00 1.120,00

Beniflá 2 1.600,00 1.120,00

Benigánim 5 4.000,00 2.800,00

Benimodo 2 1.600,00 1.120,00

Benimuslem 2 1.600,00 1.120,00

Beniparrell 2 1.600,00 1.120,00

Benirredrà 2 1.600,00 1.120,00

Benisanó 2 1.600,00 1.120,00

Benissoda 2 1.600,00 1.120,00

Benisuera 2 1.600,00 1.120,00

Bétera 17 13.600,00 9.520,00

Bicorp 2 1.600,00 1.120,00

Bocairent 4 3.200,00 2.240,00

Bolbaite 2 1.600,00 1.120,00

Bonrepòs i Mirambell 4 3.200,00 2.240,00

Bufali 2 1.600,00 1.120,00

Bugarra 2 1.600,00 1.120,00

Buñol 8 6.400,00 4.480,00

Burjassot 26 20.800,00 14.560,00

Calles 2 1.600,00 1.120,00

Camporrobles 2 1.600,00 1.120,00

Canals 11 8.800,00 6.160,00

Canet d'En Berenguer 5 4.000,00 2.800,00

Carcaixent 16 12.800,00 8.960,00

Càrcer 2 1.600,00 1.120,00

Carlet 12 9.600,00 6.720,00

Carrícola 2 1.600,00 1.120,00

Casas Altas 2 1.600,00 1.120,00

Casas Bajas 2 1.600,00 1.120,00

Casinos 2 1.600,00 1.120,00

Castelló de Rugat 2 1.600,00 1.120,00

Castellonet de la Conquesta 2 1.600,00 1.120,00

Castielfabib 2 1.600,00 1.120,00

Catadau 2 1.600,00 1.120,00

Catarroja 21 16.800,00 11.760,00

Caudete de las Fuentes 2 1.600,00 1.120,00

Cerdà 2 1.600,00 1.120,00

Chella 2 1.600,00 1.120,00

Chelva 2 1.600,00 1.120,00

Chera 2 1.600,00 1.120,00

Cheste 7 5.600,00 3.920,00

Chiva 12 9.600,00 6.720,00

Chulilla 2 1.600,00 1.120,00

Cofrentes 2 1.600,00 1.120,00

Corbera 4 3.200,00 2.240,00

Cortes de Pallás 2 1.600,00 1.120,00

Cotes 2 1.600,00 1.120,00

Cullera 18 14.400,00 10.080,00

Daimús 3 2.400,00 1.680,00

Domeño 2 1.600,00 1.120,00

Dos Aguas 2 1.600,00 1.120,00

El Mareny 2 1.600,00 1.120,00

El Palomar 2 1.600,00 1.120,00

El Perelló 2 1.600,00 1.120,00

El Puig 8 6.400,00 4.480,00

Emperador 2 1.600,00 1.120,00

Enguera 5 4.000,00 2.800,00

Estivella 2 1.600,00 1.120,00

Estubeny 2 1.600,00 1.120,00

Faura 4 3.200,00 2.240,00

Favara 2 1.600,00 1.120,00

Foios 6 4.800,00 3.360,00

Fontanars dels Alforins 2 1.600,00 1.120,00

Fortaleny 2 1.600,00 1.120,00

Fuenterrobles 2 1.600,00 1.120,00

Gandia 38 30.400,00 21.280,00

Gátova 2 1.600,00 1.120,00

Gavarda 2 1.600,00 1.120,00

Genovés 2 1.600,00 1.120,00

Gestalgar 2 1.600,00 1.120,00

Gilet 4 3.200,00 2.240,00

Godella 11 8.800,00 6.160,00

Godelleta 4 3.200,00 2.240,00

Guadasequies 2 1.600,00 1.120,00

Guadassuar 5 4.000,00 2.800,00

Guardamar de la Safor 2 1.600,00 1.120,00

Higueruelas 2 1.600,00 1.120,00

Jalance 2 1.600,00 1.120,00

Jarafuel 2 1.600,00 1.120,00

L' Alcúdia 9 7.200,00 5.040,00

L' Alcúdia de Crespins 5 4.000,00 2.800,00

L' Alqueria de la Comtessa 2 1.600,00 1.120,00

L' Eliana 14 11.200,00 7.840,00

L' Ènova 2 1.600,00 1.120,00

L' Olleria 7 5.600,00 3.920,00

La Barraca d'Aigües Vives 2 1.600,00 1.120,00

La Font de la Figuera 2 1.600,00 1.120,00

La Font d'En Carròs 4 3.200,00 2.240,00

La Granja de la Costera 2 1.600,00 1.120,00

La Llosa de Ranes 4 3.200,00 2.240,00

La Pobla de Vallbona 18 14.400,00 10.080,00

La Pobla del Duc 2 1.600,00 1.120,00

La Pobla Llarga 4 3.200,00 2.240,00

La Yesa 2 1.600,00 1.120,00

Llanera de Ranes 2 1.600,00 1.120,00

Llaurí 2 1.600,00 1.120,00

Llíria 18 14.400,00 10.080,00

Llocnou de la Corona 2 1.600,00 1.120,00

Llocnou de Sant Jeroni 2 1.600,00 1.120,00

Llocnou d'En Fenollet 2 1.600,00 1.120,00

Llombai 2 1.600,00 1.120,00

Llutxent 2 1.600,00 1.120,00

Loriguilla 2 1.600,00 1.120,00

Losa del Obispo 2 1.600,00 1.120,00

Macastre 2 1.600,00 1.120,00

Manises 22 17.600,00 12.320,00

Manuel 2 1.600,00 1.120,00

Marines 2 1.600,00 1.120,00

Massalavés 2 1.600,00 1.120,00

Massalfassar 2 1.600,00 1.120,00

Massamagrell 12 9.600,00 6.720,00

Meliana 8 6.400,00 4.480,00

Millares 2 1.600,00 1.120,00

Miramar 2 1.600,00 1.120,00

Mislata 33 26.400,00 18.480,00

Moixent 4 3.200,00 2.240,00

Moncada 17 13.600,00 9.520,00

Montaverner 2 1.600,00 1.120,00

Montesa 2 1.600,00 1.120,00

Montitxelvo 2 1.600,00 1.120,00

Montroy 2 1.600,00 1.120,00

Montserrat 6 4.800,00 3.360,00

Museros 5 4.000,00 2.800,00

Náquera 5 4.000,00 2.800,00

Navarrés 4 3.200,00 2.240,00

Novetlè 2 1.600,00 1.120,00

Oliva 22 17.600,00 12.320,00

Olocau 2 1.600,00 1.120,00

Ontinyent 29 23.200,00 16.240,00

Otos 2 1.600,00 1.120,00

Paiporta 19 15.200,00 10.640,00

Palma de Gandía 2 1.600,00 1.120,00

Palmera 2 1.600,00 1.120,00

Paterna 38 30.400,00 21.280,00

Pedralba 2 1.600,00 1.120,00

Petrés 2 1.600,00 1.120,00

Picassent 16 12.800,00 8.960,00

Pinet 2 1.600,00 1.120,00

Polinyà de Xúquer 2 1.600,00 1.120,00

Potríes 2 1.600,00 1.120,00

Puçol 15 12.000,00 8.400,00

Puebla de San Miguel 2 1.600,00 1.120,00

Quart de les Valls 2 1.600,00 1.120,00

Quart de Poblet 20 16.000,00 11.200,00

Quartell 2 1.600,00 1.120,00

Quatretonda 2 1.600,00 1.120,00

Quesa 2 1.600,00 1.120,00

Rafelbunyol 8 6.400,00 4.480,00

Rafelcofer 2 1.600,00 1.120,00

Rafelguaraf 2 1.600,00 1.120,00

Ráfol de Salem 2 1.600,00 1.120,00

Real 2 1.600,00 1.120,00

Real de Gandía 2 1.600,00 1.120,00

Requena 17 13.600,00 9.520,00

Riba-roja de Túria 17 13.600,00 9.520,00

Riola 2 1.600,00 1.120,00

Rocafort 4 3.200,00 2.240,00

Rotglà i Corberà 2 1.600,00 1.120,00

Rótova 2 1.600,00 1.120,00

Rugat 1 800,00 560,00

Sagunt 38 30.400,00 21.280,00

Salem 2 1.600,00 1.120,00

San Antonio de Benagéber 6 4.800,00 3.360,00

Sant Joanet 2 1.600,00 1.120,00

Sedaví 8 6.400,00 4.480,00

Segart 2 1.600,00 1.120,00

Sellent 2 1.600,00 1.120,00

Senyera 2 1.600,00 1.120,00

Serra 4 3.200,00 2.240,00

Siete Aguas 2 1.600,00 1.120,00

Silla 15 12.000,00 8.400,00

Simat de la Valldigna 4 3.200,00 2.240,00

Sinarcas 2 1.600,00 1.120,00

Sollana 4 3.200,00 2.240,00

Sot de Chera 2 1.600,00 1.120,00

Sueca 22 17.600,00 12.320,00

Sumacàrcer 2 1.600,00 1.120,00

Tavernes Blanques 8 6.400,00 4.480,00

Tavernes de la Valldigna 14 11.200,00 7.840,00

Teresa de Cofrentes 2 1.600,00 1.120,00

Terrateig 2 1.600,00 1.120,00

Titaguas 2 1.600,00 1.120,00

Torrebaja 2 1.600,00 1.120,00

Torrella 2 1.600,00 1.120,00

Torrent 38 30.400,00 21.280,00

Torres Torres 2 1.600,00 1.120,00

Tous 2 1.600,00 1.120,00

Tuéjar 2 1.600,00 1.120,00

Turís 5 4.000,00 2.800,00

Utiel 10 8.000,00 5.600,00

Valencia 75 60.000,00 42.000,00

Vallada 4 3.200,00 2.240,00

Vallanca 2 1.600,00 1.120,00

Vallés 2 1.600,00 1.120,00

Venta del Moro 2 1.600,00 1.120,00

Vilamarxant 8 6.400,00 4.480,00

Villalonga 4 3.200,00 2.240,00

Villanueva de Castellón 6 4.800,00 3.360,00

Villar del Arzobispo 4 3.200,00 2.240,00

Villargordo del Cabriel 2 1.600,00 1.120,00

Vinalesa 4 3.200,00 2.240,00

Xàtiva 23 18.400,00 12.880,00

Xeraco 5 4.000,00 2.800,00

Xeresa 2 1.600,00 1.120,00

Xirivella 22 17.600,00 12.320,00

Yátova 2 1.600,00 1.120,00

Zarra 2 1.600,00 1.120,00

1.258.400,00 880.880,00

Valencia, 30 de noviembre de 2017.-El secretario general, Vicente Boquera Matarredona.-El diputado delegado de la Central de Servicios Innovadores y Sostenibles, Bartolomé Nofuentes López.

2017/18160

Alumnado
Innovación