Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern de 28 de març de 2017, per a la realització d'activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona en els municipis de la província de València en 2017. BDNS (Identif.): 348335. - Boletín Oficial de Valencia de 05-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno, de 28 de marzo de 2017, para la realización de actividades destinadas a nuestros mayores y para la formación de la mujer en los municipios de la provincia de Valencia en 2017. BDNS (Identif.): 348335.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes activitats tots els ajuntaments dels municipis i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal (el Mareny, el Perelló i la Barraca d'Aigües Vives) de la província de València.

Segon. Objecte

Les activitats van destinades a impulsar la participació de les persones majors, perquè puguen afrontar l'envelliment amb una major qualitat de vida, com també facilitar coneixements sobre temes d'interés que siguen d'utilitat per a la dona en la seua vida quotidiana, propiciant el diàleg, la reflexió i la participació.

Tercer. Bases reguladores

L'aprovació inicial de les bases reguladores està publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 65, de 3 d'abril de 2017.

Quart. Finançament i import de les activitats

La Diputació Provincial de València finançarà les activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona fins a un màxim de 140.000 € , amb càrrec a l'aplicació 607.231.02.462.00 del Pressupost de Despeses de la corporació per al 2017.

El cost unitari dels tallers per tots els conceptes (impostos inclosos, si és el cas), serà de 200 € . Inclou lCabonament de l'activitat formativa, com també la indemnització pel transport a la població receptora de l'activitat. La Diputació Provincial de València finançarà el 100 % del cost de l'activitat.

Cinqué. Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint-i-cinc dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Sisé. Altres dades

El text de la convocatòria i els seus annexos estan disponibles en la pàgina web de la Diputació Provincial de València: www.dival.es.

València, 28 de març de 2017.-La Junta de Govern.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios

Podrán solicitar estas actividades todos los ayuntamientos de los municipios y entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló y la Barraca d'Aigües Vives) de la provincia de Valencia.

Segundo. Objeto

Las actividades van destinadas a impulsar la participación de las personas mayores para que puedan afrontar el envejecimiento con una mayor calidad de vida, así como facilitar conocimientos sobre temas de interés que sean de utilidad para la mujer en su vida cotidiana, propiciando el diálogo, la reflexión y la participación.

Tercero. Bases reguladoras

La aprobación inicial de las bases reguladoras está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 65, de 3 de abril de 2017.

Cuarto. Financiación e importe de las actividades

La Diputación Provincial de Valencia financiará las actividades destinadas a nuestros mayores y para la formación de la mujer hasta un máximo de 140.000 € , con cargo a la aplicación 607.231.02.462.00 del Presupuesto de Gastos de la Corporación para 2017.

El coste unitario de los talleres por todos los conceptos (impuestos incluidos, en su caso), será de 200 € . Incluye el abono de la actividad formativa, así como la indemnización por el transporte a la población receptora de la actividad. La Diputación Provincial de Valencia financiará el 100 % del coste de la actividad.

Quinto. Plazo de presentación

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinticinco días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Sexto. Otros datos

El texto de la convocatoria y sus anexos están disponibles en la página web de la Diputación Provincial de Valencia: www.dival.es.

Valencia, 28 de marzo de 2017.-La Junta de Gobierno.

2017/8323

Formación
Transporte
Transporte y vehículos
Tercera edad
Calidad de vida