Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria de concessió d'ajudes econòmiques de Gestió Forestal Sostenible 2018. - Boletín Oficial de Valencia de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentíssima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto de la convocatoria de concesión de ayudas económicas de Gestión Forestal Sostenible 2018.

ANUNCI

L'Excma. Diputació Provincial de València, per Junta de Govern de data 22 de maig de 2018, hi ha disposat el següent:

'De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments de la província de València, que reunisquen els requisits establits en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, i que segons l'article 55.3 de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana, tinguen l'obligació d'aprovar i desenrotllar els Plans Locals de Prevenció d'Incendis Forestals.

Podran, per tant, optar a estes ajudes els municipis de la província de València que no estiguen inclosos en el 'llistat de municipis exempts' de redactar un pla local de prevenció d'incendis forestals publicat en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, l'enllaç de la qual, és, en el moment de l'inici de l'expedient de tramitació de la present convocatòria, el següent:

http://www.agroambient.gva.es/documents/162905929/165019001/Anexo+VII/a2adfe8a-e885-49fd-a055-f6f1be81c302

Segon. Objecte.

La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva per a la realització d'accions en matèria de gestió forestal sostenible per a l'exercici 2018, en la modalitat del prorrateig de l'import màxim entre els possibles beneficiaris, conforme al procediment previst en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, en municipis forestals de la província de València, considerant com a tals aquells que segons l'article 55.3 de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana, tenen l'obligació d'aprovar i desenrotllar els Plans Locals de Prevenció d'Incendis Forestals.

MODALITAT A: Actuacions de conservació, manteniment i aprofitament forestal

A.1.- Treballs de conservació, manteniment i aprofitament forestal

A.2.- Inversions de conservació, millora i aprofitament forestal.

Únicament podran optar a ajudes econòmiques destinades a este tipus d'actuacions (actuacions Tipus A) els municipis forestals amb menys de 20.000 habitants.

MODALITAT B: Actuacions per a la prevenció d'incendis d'incendis forestals

B.1.- Treballs de prevenció d'incendis d'incendis forestals

B.2 Inversions de prevenció d'incendis forestals.

Únicament podran optar a ajudes econòmiques destinades a este tipus d'actuacions (actuacions tipus B) els municipis forestals que tinguen aprovat el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals en data 24 d'abril de 2018, amb independència de la seua població.

Tercer. Bases reguladores.

Les Bases reguladores de la concessió de les subvencions estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 101, de data 29 de maig de 2017.

Quart. Finançament.

L'import total disponible ascendix a 2.000.000 euros i es faran efectives amb càrrec a les següents aplicacions del Pressupost de Gastos de la Diputació de València de 2018:

TIPUS A.1: 600.000 € de l'aplicació 701.170.05.462.00

TIPUS A.2: 400.000 € de l'aplicació 701.170.05.762.00

TIPUS B.1: 600.000 € de l'aplicació 701.172.00.462.00

TIPUS B.2: 400.000 € de l'aplicació 701.172.00.762.00

Quint. Termini de presentació.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP'.

València, 25 de maig de 2018.-El secretari general.

ANUNCIO

La Excma. Diputación Provincial de Valencia, por Junta de Gobierno de fecha 22 de mayo de 2018, ha dispuesto lo siguiente:

'De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán solicitar estas subvenciones los ayuntamientos de la provincia de Valencia, que reúnan los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia, y que según el artículo 55.3 de la Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana, tengan la obligación de aprobar y desarrollar los Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales.

Podrán, por tanto, optar a estas ayudas los municipios de la provincia de Valencia que no estén incluidos en el 'listado de municipios exentos' de redactar un plan local de prevención de incendios forestales publicado en la página web de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, el enlace de la cual, es, en el momento del inicio del expediente de tramitación de la presente convocatoria, el siguiente:

http://www.agroambient.gva.es/documents/162905929/165019001/Anexo+VII/a2adfe8a-e885-49fd-a055-f6f1be81c302

Segundo. Objeto.

La presente convocatoria tiene como objeto regular la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva para la realización de acciones en materia de gestión forestal sostenible para el ejercicio 2018, en la modalidad del prorrateo del importe máximo entre los posibles beneficiarios, conforme al procedimiento previsto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia, en municipios forestales de la provincia de Valencia, considerando como tales aquellos que según el artículo 55.3 de la Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana, tienen la obligación de aprobar y desarrollar los Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales.

MODALIDAD A: Actuaciones de conservación, mantenimiento y aprovechamiento forestal

A.1.- Trabajos de conservación, mantenimiento y aprovechamiento forestal

A.2.- Inversiones de conservación, mejora y aprovechamiento forestal.

Únicamente podrán optar a ayudas económicas destinadas a este tipo de actuaciones (actuaciones Tipo A) los municipios forestales con menos de 20.000 habitantes.

MODALIDAD B: Actuaciones para la prevención de incendios de incendios forestales

B.1.- Trabajos de prevención de incendios de incendios forestales

B.2 Inversiones de prevención de incendios forestales.

Únicamente podrán optar a ayudas económicas destinadas a este tipo de actuaciones (actuaciones tipo B) los municipios forestales que tengan aprobado el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales a fecha de 24 de abril de 2018, con independencia de su población.

Tercero. Bases reguladoras.

Las Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 101, de fecha 29 de mayo de 2017.

Cuarto. Financiación.

El importe total disponible asciende a 2.000.000 euros y se harán efectivas con cargo a las siguientes aplicaciones del Presupuesto de Gastos de la Diputación de Valencia de 2018:

TIPO A.1: 600.000 € de la aplicación 701.170.05.462.00

TIPO A.2: 400.000 € de la aplicación 701.170.05.762.00

TIPO B.1: 600.000 € de la aplicación 701.172.00.462.00

TIPO B.2: 400.000 € de la aplicación 701.172.00.762.00

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP'.

Valencia, 25 de mayo de 2018.-El secretario general.

2018/8245

Actuaciones contra incendios
Gestión Ambiental
Agricultura sostenible
Medio Ambiente
Desarrollo rural
Cambio climático
Sector agrícola
Agricultura