Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria d'ajudes econòmiques a municipis i entitats locals menors de la província de València per a l'organització i promoció de fires i certàmens de caràcter turístic, la difusió de festes d'interés turístic o l'elaboració de projectes de creació de productes turístics. BDNS (Identif.): 338280. - Boletín Oficial de Valencia de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/03/2017 hasta 17/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto de la convocatoria de ayudas económicas a municipios y entidades locales menores de la provincia de Valencia para la organización y promoción de ferias y certámenes de carácter turístico, la difusión de fiestas de interés turístico o la elaboración de proyectos de creación de productos turísticos. BDNS (Identif.): 338280.

ANUNCI

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran concórrer a aquesta convocatòria els municipis i les entitats locals menors de la província de València de menys de 30.000 habitants.

Segon. Objecte.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques per al foment i el desenvolupament turístic, així com la creació i la promoció de productes turístics. Les activitats subvencionables seran aquelles susceptibles, en qualsevol cas, de generar fluxos o corrents turístics i que estiguen compreses en una d'aquestes modalitats:

- Organització i promoció de certàmens turístics, fires o esdeveniments gastronòmics de caràcter turístic.

- Accions de promoció turística (edició de fullets, vídeos, cartelleria, etc.).

- Difusió de festes d'interés turístic.

- Elaboració de projectes per a la creació de productes turístics: gastronòmics, culturals o actius.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores, aprovades mitjan Decret 29/2017, de 7 de març, del President del Patronat provincial de Turisme de València, han estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 50, de 13 de març de 2017.

Quart. Finançament.

L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 662.000 euros, i es farà efectiu a càrrec de l'aplicació pressupostària 430.00/462.00 del pressupost de despeses del Patronat Provincial de Turisme de València de 2017.

Quint. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a contar des del dia següent al de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

València, 13 de març del 2017.-El gerent del Patronat Provincial de Turisme de València, Pau Pérez i Ledo.

ANUNCIO

De conformidad con aquello previsto a los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán concurrir a esta convocatoria los municipios y las entidades locales menores de la provincia de València de menos de 30.000 habitantes.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas para el fomento y el desarrollo turístico, así como la creación y la promoción de productos turísticos. Las actividades subvencionables serán aquellas susceptibles, en cualquier caso, de generar flujos o corrientes turísticos y que estén comprendidas en una de estas modalidades:

- Organización y promoción de certámenes turísticos, ferias o acontecimientos gastronómicos de carácter turístico.

- Acciones de promoción turística (edición de folletos, vídeos, cartelería, etc.).

- Difusión de fiestas de interés turístico.

- Elaboración de proyectos para la creación de productos turísticos: gastronómicos, culturales o activos.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras, aprobadas mediante Decreto 29/2017, de 7 de marzo, del Presidente del Patronat provincial de Turisme de València, han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de València número 50, de 13 de marzo de 2017.

Cuarto. Financiación.

El importe de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria asciende a 662.000 euros, y se hará efectivo con cargo de la aplicación presupuestaria 430.00/462.00 del presupuesto de gastos del Patronat Provincial de Turisme de València de 2017.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Valencia, 13 de marzo de 2017.-El gerente del Patronato Provincial de Turismo de Valencia, Pau Pérez i Ledo.

2017/4336

Turismo
Ferias
Turismo y agencias de viajes
Certámenes
Fiestas de interés turístico
Desarrollo turístico
Cultura
Eventos
Fiestas Populares
Gastronomía
Promoción comercial
Promoción turística
Cultura e idiomas