Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria d'ajudes econòmiques a municipis de la província de València per a la realització d'infraestructures de senyalització turística d'itineraris urbans i senderistes. BDNS (Identif.): 338281. - Boletín Oficial de Valencia de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/03/2017 hasta 17/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto de la convocatoria de ayudas económicas a municipios de la provincia de València para la realización de infraestructuras de señalización turística de itinerarios urbanos y senderistas. BDNS (Identif.): 338281.

ANUNCI

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran concórrer a aquesta convocatòria els municipis de la província de València de menys de 30.000 habitants.

Segon. Objecte.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de noves infraestructures de senyalització turística d'itineraris urbans i senderistes.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores, aprovades mitjan Decret 28/2017, de 7 de març, del President del Patronat provincial de Turisme de València, han estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 50, de 13 de març de 2017.

Quart. Finançament.

L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 100.000 euros, i es farà efectiu a càrrec de l'aplicació pressupostària 430.00/762.00 del pressupost de despeses del Patronat Provincial de Turisme de València de 2017, tot això sense perjudici de l'ampliació de la despesa d'aquesta convocatòria per import addicional màxim de 200.000 euros, l'efectivitat de la qual quedarà condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit, prèvia modificació pressupostària anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

Quint. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a contar des del dia següent al de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

València, 13 de març del 2017.-El gerent del Patronat Provincial de Turisme de València, Pau Pérez i Ledo.

ANUNCIO

De conformidad con aquello previsto a los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán concurrir a esta convocatoria los municipios de la provincia de València de menos de 30.000 habitantes.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas para la realización de nuevas infraestructuras de señalización turística de itinerarios urbanos y senderistas.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras, aprobadas mediante Decreto 28/2017, de 7 de marzo, del Presidente del Patronat provincial de Turisme de València, han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de València número 50, de 13 de marzo de 2017.

Cuarto. Financiación.

El importe de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria asciende a 100.000 euros, y se hará efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria 430.00/762.00 del presupuesto de gastos del Patronat Provincial de Turisme de València de 2017, todo ello sin perjuicio de la ampliación del gasto de esta convocatoria por importe adicional máximo de 200.000 euros, cuya efectividad quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, previa modificación presupuestaria anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Valencia, 13 de marzo de 2017.-El gerente del Patronato Provincial de Turismo de Valencia, Pau Pérez i Ledo.

2017/4333

Turismo
Turismo y agencias de viajes