Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria del Pla d'Ocupació 2017, de conformitat amb el que preveu en els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, BDNS (Identif.): 372836. - Boletín Oficial de Valencia de 01-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto de la convocatoria del Plan de Empleo 2017, de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, BDNS (Identif.): 372836.

ANUNCI

Primer. Beneficiaris.

Podran ser beneficiaris d'esta convocatòria tots els municipis menors de 100.000 habitants i les entitats locals menors, de la província de València.

Segon. Objecte.

L'objecte de la mateixa és promoure la contractació per part dels Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província de València i els seus organismes autònoms dependents, de persones desempleades, per a l'execució d'obres o servicis d'interés general o social

Tercer. Bases reguladores.

Les convocatòria reguladora de la concessió d'activitats estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000000800009fdd434e54d4000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Quart. Quantia.

La quantia màxima a subvencionar en l'exercici 2017 ascendix a 3.650.000,00 € , amb càrrec a l'aplicació 021.24101.46200 de l'exercici 2017, dels quals un total de 3.638.000,00 euros corresponen a Ajuntaments i 12.000,00 euros a Entitats Locals Menors, que hauran de desglossar-se en les aplicacions pressupostàries que corresponguen.

S'establix una quantia addicional de 3.650.000,00 € . Tot això supeditat a l'existència de crèdit adequat i suficient.

Quint. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds per a la seua adhesió al Pla serà de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

València, a 24 de novembre de 2017.-El Cap del Servei de Cooperació Municipal, Pedro Domingo Torán.

ANUNCIO

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria todos los municipios menores de 100.000 habitantes y las entidades locales menores, de la provincia de Valencia.

Segundo. Objeto.

El objeto de la misma es promover la contratación por parte de los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Valencia y sus organismos autónomos dependientes, de personas desempleadas, para la ejecución de obras o servicios de interés general o social

Tercero. Bases reguladoras.

Las convocatoria reguladora de la concesión de actividades están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000000800009fdd434e54d4000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Cuarto. Cuantía.

La cuantía máxima a subvencionar en el ejercicio 2017 asciende a 3.650.000,00 € , con cargo a la aplicación 021.24101.46200 del ejercicio 2017, de los cuales un total de 3.638.000,00 euros corresponden a Ayuntamientos y 12.000,00 euros a Entidades Locales Menores, que deberán desglosarse en las aplicaciones presupuestarias que correspondan.

Se establece una cuantía adicional de 3.650.000,00 € . Todo ello supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes para su adhesión al Plan será de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Valencia, a 24 de noviembre de 2017.-El jefe del Servicio de Cooperación Municipal, Pedro Domingo Torán.

2017/17883

Empleo
Contratación de desempleados
Realización de obras