Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del Decret nº 4328, de 18 de maig de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a la selecció de municipis per a la realització de concert de format senzill integrants del Programa Sona La Dipu Pop Rock 2018. BDNS (Identif.): 400834. - Boletín Oficial de Valencia de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del Decreto nº 4328, de 18 de mayo de 2018, por el que se aprueba la convocatoria para la selección de municipios para la realización de conciertos de formato sencillo integrantes del Programa Sona La Dipu Pop Rock 2018. BDNS (Identif.): 400834.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l`extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de la present convocatòria els ajuntaments de la província de València que reunisquen els requisits, quedant expressament excloses les mancomunitats i les entitats locals menors, en virtut de la Disposició Addicional quarta de l`Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València.

Segon. Objecte

Per la present convocatòria la Diputació de València obri el termini perquè els municipis de la província que ho desitgen i complisquen els requisits establits en la mateixa puguen sol·licitar l`adjudicació de la realització d`un dels denominats concerts de format senzill que formen part del programa Sona la Dipu Pop Rock 2018.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València aprovada per acord plenari de 28 de març de 2017 i publicada en el BOP núm. 101 del 29 de maig de. 2017.

Quart. Finançament i import de les activitats

L`import de les subvencions en espècie que es concedisquen a l`empara de la present convocatòria ascendeix a un màxim de 60.000,00 euros, prèviament retinguts i inclosos en el programa provincial Sona la Dipu 2018 i es farà efectiu amb càrrec a l`aplicació 621.33700.46200.78 del Pressupost de Gastos de la Diputació de 2018.

La quantia màxima per concert ascendeix a 600 euros (impostos indirectes no inclosos), que serà el caixet que rebran els grups.

Cinqué. Termini de presentació

El termini de presentació serà de 20 dies naturals comptats a partir de l`endemà a la publicació de l`extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Sisé. Altres dades

El text de la convocatòria i els seus annexos estan disponibles en la pàgina web de la Diputació Provincial de València: www.dival.es/és/joventut.

València, a 18 de maig de 2018.-El president, Jorge Rodríguez Gramage.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los ayuntamientos de la provincia de Valencia que reúnan los requisitos, quedando expresamente excluidas las mancomunidades y las entidades locales menores, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia.

Segundo. Objeto

Por la presente convocatoria la Diputación de Valencia abre el plazo para que los municipios de la provincia que lo deseen y cumplan los requisitos establecidos en la misma puedan solicitar la adjudicación de la realización de uno de los denominados conciertos de formato sencillo que forman parte del programa Sona la Dipu Pop Rock 2018.

Tercero. Bases reguladoras

Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia aprobada por acuerdo plenario de 28 de marzo de 2017 y publicada en el BOP nº 101 del 29 de mayo de. 2017.

Cuarto. Financiación e importe de las actividades

El importe de las subvenciones en especie que se concedan al amparo de la presente convocatoria asciende a un máximo de 60.000,00 euros, previamente retenidos e incluidos en el programa provincial Sona la Dipu 2018 y se hará efectivo con cargo a la aplicación 621.33700.46200.78 del Presupuesto de Gastos de la Diputación de 2018.

La cuantía máxima por concierto asciende a 600 euros (impuestos indirectos no incluidos), que será el caché que recibirán los grupos.

Quinto. Plazo de presentación

El plazo de presentación será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Sexto. Otros datos

El texto de la convocatoria y sus anexos están disponibles en la página web de la Diputación Provincial de Valencia: www.dival.es/es/juventud.

Valencia, a 18 de mayo de 2018.-El presidente, Jorge Rodríguez Gramage.

2018/8237

Juventud