Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte del Decret nº 71, de 17 de maig de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a l'organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic; difusió de festes d'interés turístic i elaboració de projectes de creació de productes turístics. BDNS (Identif.): 400857. - Boletín Oficial de Valencia de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excel·lentíssima Diputació Provincial de Valencia sobre extracto del Decreto nº 71, de 17 de mayo de 2018, por el que se apueba la convocatoria de subvenciones para la organización y promoción de ferias, fiestas, certámenes y eventos de carácter turístico; difusión de fiestas de interés turístico y elaboración de proyectos para la creación de productos turísticos. BDNS (Identif.): 400857.

ANUNCI

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran concórrer a aquesta convocatòria les associacions i entitats sense ànim de lucre de la província de València, que reunisquen els requisits establerts a l?Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València i els seus ens dependents.

Segon. Objecte.

L' objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, conforme al procediment previst a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València i els seus ens dependents, per a l`organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic; difusió de festes d'interés turístic i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores, aprovades mitjan acord plenari de la corporació de 28 de març de 2017, han estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 65, de 29 de maig de 2017.

Quart. Quantia.

L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 200.000 euros, i es farà efectiu a càrrec de l?aplicació pressupostària 430.00/48000 del pressupost de despeses del Patronat Provincial de Turisme de València de 2018.

Cinqué. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a contar des del dia següent al de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

Sisé. Altres dades.

El text complet de la convocatòria i els seus annexes estan també disponibles a la pàgina web del Patronat Provincial de Turisme de València:

http://www.valenciaturisme.org/patronat/ajudes-subvencions-2018/

València, 17 de maig de 2018.-La vicepresidenta del Patronat Provincial de Turisme de València, Pilar Moncho Matoses.

ANUNCIO

De conformidad con aquello previsto a los artículos 17.3.b y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán concurrir a esta convocatoria las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia de València, que reúnan los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de València y sus entes dependientes.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, conforme al procedimiento previsto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de València y sus entes dependientes, para la organización y promoción de feries, fiestas, certámenes y eventos de carácter turístico; difusión de fiestas de interés turístico y elaboración de proyectos para la creación de productos turísticos.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras, aprobadas mediante Acuerdo del pleno de la corporación de 28 de marzo de 2017, han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 65, de 3 abril de 2017.

Cuarto. Cuantía.

El importe de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria asciende a 200.000 euros, y se hará efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria 430.00/48000 del presupuesto de gastos del Patronat Provincial de Turisme de València de 2018.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos.

El texto completo de la convocatoria y sus anexos están también disponibles en la página web del Patronat Provincial de Turisme de València:

http://www.valenciaturisme.org/es/patronat/ayudas-subvenciones-2018/

Valencia, a 17 de mayo de 2018.-La vicepresidenta del Patronat Provincial de Turisme de Valencia, Pilar Moncho Matoses.

2018/8238

Turismo
Fiestas Populares
Eventos
Turismo y agencias de viajes
Ferias
Certámenes
Fiestas de interés turístico
Movimiento asociativo