Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de l'acord de 16 de maig del 2017 de la Junta de Govern, pel qual s'aprova la convocatòria de les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques formatives del Gabinet de Presidència d'esta corporació per a l'exercici 2017. BDNS (Identif.): 349432. - Boletín Oficial de Valencia de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del acuerdo de 16 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno, por el que se aprueba la convocatoria de las bases reguladoras para la concesión de becas de prácticas formativas del Gabinete de Presidencia de esta corporación para el ejercicio 2017. BDNS (Identif.): 349432.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.B i 20.8.A de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes beques de pràctiques formatives, totes aquelles persones menors de 30 anys que estiguen en possessió de títol que acredite la Llicenciatura o Grau requerit per a cada tipus de beca sol·licitada, el Certificat que acredite el nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià, el veïnatge administratiu a la província de valència, així com estar al corrent de les obligacions en matèria tributària i de seguretat social.

Segon. Objecte

4 beques de pràctiques formatives del Gabinet de Presidència de la Diputació de València per a l'exercici 2017 l'objecte de les quals és brindar la possibilitat als joves de la província de València de complementar els coneixements teòrics amb una pràctica formativa des d'una visió institucional.

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores de concessió de beques de pràctiques formatives del Gabinet de Presidència de la Diputació de València per a l'exercici 2017 estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 101 de 29 de maig 2017.

Quart. Finançament

L'import de concessió de les beques que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 15.400 euros i es faran efectives a càrrec de l'aplicació 003.920.07.481.00 del Pressupost de Despeses de la Diputació de València del 2017.

Cinqué. Termini de presentació

La participació està oberta l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

València, a 16 de maig de 2017.-La Junta de Govern.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán solicitar estas becas de prácticas formativas, todas aquellas personas menores de 30 años que estén en posesión de Título que acredite la Licenciatura o Grado requerido para cada tipo de beca solicitada, el Certificado que acredite el nivel mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, la vecindad administrativa en la provincia de valencia, así como estar al corriente de las obligaciones en materia tributaria y de seguridad social.

Segundo. Objeto.

4 becas de prácticas formativas del Gabinete de Presidencia de la Diputación de Valencia para el ejercicio 2017 cuyo objeto es brindar la posibilidad a los jóvenes de la provincia de Valencia de complementar los conocimientos teóricos con una práctica formativa desde una visión institucional.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de concesión de becas de prácticas formativas del Gabinete de Presidencia de la Diputación de Valencia para el ejercicio 2017 están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 101 de 29 de mayo 2017.

Cuarto. Financiación.

El importe de concesión de las becas que se concedan al amparo de la presente convocatoria, asciende a 15.400 euros y se harán efectivas con cargo a la aplicación 003.920.07.481.00 del Presupuesto de Gastos de la Diputación de Valencia de 2017.

Quinto. Plazo de presentación.

La participación está abierta el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Valencia, a 16 de mayo de 2017.-La Junta de Gobierno.

2017/8781

Juventud
Seguridad Social