Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de l'acord de 16 de maig de 2017 de la Junta de Govern pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions a activitats culturals de entitats sense ànim de lucre: Retrobem la Nostra Música 2017. BDNS (Identif.): 349230. - Boletín Oficial de Valencia de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del acuerdo de 16 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno por el que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a actividades culturales de entidades sin ánimo de lucro: Retrobem la Nostra Música 2017. BDNS (Identif.): 349230.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran acollir-se a esta campanya les següents entitats amb domicili social a la província de València que complisquen els requisits establits per a cada epígraf:

I. Societats musicals

II. Corals

III. Orquestres de pols i pua

IV. Grups de tabal i dolçaina

V. Grups de dansa i rondalles

VI. Orquestres simfòniques

VII. Ajuntaments

Des del Servici de Cultura se sol·licitarà d'ofici a cada una de les Federacions certificat que l'entitat sol·licitant està inscrita l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

Segon. Objecte.

I. Societats Musicals.

Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

·[1]Concert

·[1]Ajuda a les escoles d'educands

·[1]Ajuda per a l'adquisició de partitures per al Certamen Provincial.

·[1]Ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals a les bandes de música de la província de València.

·[1]Ajudes per a la realització d'un concert fora de la província de València pels guanyadors del Certamen Provincial.

II. Corals.

Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

·[1]Concert

·[1]Ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals a les corals de la província de València.

III. Orquestres de Pols i Pua.

Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

·[1]Concert

·[1]Ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals a les orquestres de pols i pua de la província de València.

IV. Grups de Tabal i dolçaina.

Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

·[1]Concert

·[1]Ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals a les orquestres de tabal i dolçaina i pua de la província de València.

V. Grups de Dansa i Rondalles.

Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

·[1]Concert

·[1]Ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals als grups de Dansa i Rondalles de la província de València.

VI. Orquestres simfòniques.

Podran sol·licitar ajuda en l'apartat de Concert.

VII. Ajuntaments

Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:

·[1]Escoles d'educands municipals.

·[1]Actes commemoratius: seran subvencionables els programes organitzats per ajuntaments de la província de València amb l'objecte de commemorar un aniversari d'una societat musical.

·[1]Concursos de bandes de música.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals van ser aprovades per Acord del Ple de la Diputació de València de 18 d'abril de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 76 de 21 d'abril de 2017.

Quart. Finançament.

El finançament de la despesa derivat de la concessió s'imputarà a les següents aplicacions pressupostàries:

1. Aplicació Pressupostària 301.334.08.482.00

Import: 1.294.400 euros, d'acord amb la distribució següent:

·[1]Concerts: 733.400 euros

·[1]Ajuda a les escoles d'educands: 530.000 euros

·[1]Ajuda per a l'adquisició de partitures per al Certamen Provincial: 4.000 euros

·[1]Ajudes per a la realització d'un concert fora de la província de València pels guanyadors del Certamen Provincial: 27.000 euros.

2. Aplicació Pressupostària 301.33408.78002: Ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals a les bandes de música de la província de València: 700.000 euros

Aplicació Pressupostària 301.33408.46200

Import: 57.600 euros, d'acord amb la distribució següent:

a) Escoles d'educands municipals: 7.600 euros

b) Concursos de bandes de música: 40.000 euros

c) Actes commemoratius: 10.000 euros

Cinqué. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província BOP.

Les sol·licituds es formalitzaran dirigides al president de la Diputació de València i es realitzaran necessàriament per tramitació electrònica a través del formulari oficial, disponible en el mòdul de tramitació electrònica de la Diputació de València.

València, a 16 de maig de 2017.-La Junta de Govern.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán acogerse a esta campaña las siguientes entidades con domicilio social en la provincia de Valencia que cumplan los requisitos establecidos para cada epígrafe:

I. Sociedades musicales

II. Corales

III. Orquestas de pulso y púa

IV. Grupos de tabal y dolçaina

V. Grupos de danza y rondallas

VI. Orquestas sinfónicas

VII. Ayuntamientos

Desde el Servicio de Cultura se solicitará de oficio a cada una de las Federaciones certificado de que la entidad solicitante está inscrita el último día del plazo de presentación de solicitudes.

Segundo. Objeto.

I. Sociedades Musicales.

Podrán solicitar ayudas en los apartados siguientes:

·[1]Concierto

·[1]Ayuda a las escuelas de educandos.

·[1]Ayuda para la adquisición de partituras para el Certamen Provincial.

·[1]Ayudas para la adquisición de instrumentos musicales a las bandas de música de la provincia de Valencia.

·[1]Ayudas para la realización de un concierto fuera de la provincia de Valencia por los ganadores del Certamen Provincial.

II. Corales.

Podrán solicitar ayudas en los apartados siguientes:

·[1]Concierto

·[1]Ayudas para la adquisición de instrumentos musicales a las corales de la provincia de Valencia.

III. Orquestas de Pulso y Púa.

Podrán solicitar ayudas en los apartados siguientes:

·[1]Concierto

·[1]Ayudas para la adquisición de instrumentos musicales a las orquestas de pulso y púa de la provincia de Valencia.

IV. Grupos de Tabal y dulzaina.

Podrán solicitar ayudas en los apartados siguientes:

·[1]Concierto

·[1]Ayudas para la adquisición de instrumentos musicales a las orquestas de tabal y dulzaina y púa de la provincia de lencia.

V. Grupos de Danza y Rondallas.

Podrán solicitar ayudas en los apartados siguientes:

·[1]Concierto

·[1]Ayudas para la adquisición de instrumentos musicales a los grupos de Danza y Rondallas de la provincia de Valencia.

VI. Orquestas sinfónicas.

Podrán solicitar ayuda en el apartado de Concierto.

VII. Ayuntamientos

Podrán solicitar ayudas en los apartados siguientes:

·[1]Escuelas de educandos municipales.

·[1]Actos conmemorativos: serán subvencionables los programas organizados por ayuntamientos de la provincia de Valencia con el objeto de conmemorar un aniversario de una sociedad musical.

·[1]Concursos de bandas de música.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia con destino a actividades culturales fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno de la Diputació de València de 18 de abril de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de València nº 76 de 21 de abril de 2017.

Cuarto. Financiación.

La financiación del gasto derivado de la concesión se imputará a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

1. Aplicación Presupuestaria 301.334.08.482.00

Importe: 1.294.400 euros, conforme a la siguiente distribución:

·[1]Conciertos: 733.400 euros

·[1]Ayuda a las escuelas de educandos: 530.000 euros

·[1]Ayuda para la adquisición de partituras para el Certamen Provincial: 4.000 euros

·[1]Ayudas para la realización de un concierto fuera de la provincia de Valencia por los ganadores del Certamen Provincial: 27.000 euros.

2. Aplicación Presupuestaria 301.33408.78002: Ayudas para la adquisición de instrumentos musicales a las bandas de música de la provincia de Valencia: 700.000 euros

3. Aplicación Presupuestaria 301.33408.46200

Importe: 57.600 euros, conforme a la siguiente distribución:

a) Escuelas de educandos municipales: 7.600 euros

b) Concursos de bandas de música: 40.000 euros

c) Actos conmemorativos: 10.000 euros

Importe de la subvención: El que resulte de la aplicación del art. 5 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia con destino a actividades culturales.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia BOP.

Las solicitudes se formalizarán dirigidas al presidente de la Diputación de Valencia y se realizarán necesariamente por tramitación electrónica a través del formulario oficial, disponible en el módulo de tramitación electrónica de la Diputación de Valencia.

Valencia, a 16 de mayo de 2017.-La Junta de Gobierno.

2017/8725

Música
Certámenes
Actividad cultural
Cultura
Danza
Escuelas