Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de l'acord de 16 de maig de 2017 de la Junta de Govern, pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a museus i col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals 2017. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del acuerdo de 16 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno, por el que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a entidades locales para museos y colecciones etnográficas Xarxa de Museus Etnològics Locals 2017. BDNS (Identif.): 348082.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran acollir-se a estes ajudes els ajuntaments de la província de València, els consorcis o mancomunitats que tinguen un museu etnològic o col·lecció museogràfica permanent reconegudes o que hagen formulat la sol·licitud de reconeixement sense que haguera recaigut una resolució expressa per la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que establix la llei 4/1998, d'11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià i en l'orde de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència sobre el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents (DOGV 28.02.91).

Segon. Objecte.

Serà subvencionable la realització d'activitats no inventariables de manteniment, museogràfiques, educatives, culturals o de difusió per part dels museus etnològics locals.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals van ser aprovades per Acord del Ple de la Diputació de València de 18 d'abril de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 76 de 21 d'abril de 2017.

Quart. Finançament.

Import de la convocatòria: d'Acord amb la distribució següent:

1. Aplicació Pressupostària 301.33302.46200

Import: 66.000 €

2. Aplicació Pressupostària 301.33302.46700

Import: 4.000 €

Import de la subvenció: El que resulte de l'aplicació de l'art. 5 de les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals.

Cinqué. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província € BOP€ .

Les sol·licituds es formalitzaran dirigides al president de la Diputació de València i es realitzaran necessàriament per tramitació electrònica a través del formulari oficial, disponible en el mòdul de tramitació electrònica de la Diputació de València € Carpeta de l'Ajuntament € .

València, 17 de maig de 2017.-El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán acogerse a estas ayudas los ayuntamientos de la provincia de Valencia, los consorcios o mancomunidades que tengan un museo etnológico o colección museográfica permanente reconocidas o que hayan formulado la solicitud de reconocimiento sin que hubiera recaído resolución expresa por la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la ley 4/1998, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano y en la orden de 6 de febrero de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia sobre el reconocimiento de museos y colecciones museográficas permanentes (DOGV 28.02.91).

Segundo. Objeto.

Será subvencionable la realización de actividades no inventariables de mantenimiento, museográficas, educativas, culturales o de difusión por parte de los museos etnológicos locales.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia con destino a actividades culturales fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno de la Diputació de València de 18 de abril de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de València nº 76 de 21 de abril de 2017.

Cuarto. Financiación.

Importe de la convocatoria: Conforme a la siguiente distribución:

1. Aplicación Presupuestaria 301.33302.46200

Importe: 66.000 €

2. Aplicación Presupuestaria 301.33302.46700

Importe: 4.000 €

Importe de la subvención: El que resulte de la aplicación del art. 5 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia con destino a actividades culturales.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia € BOP€ .

Las solicitudes se formalizarán dirigidas al presidente de la Diputación de Valencia y se realizarán necesariamente por tramitación electrónica a través del formulario oficial, disponible en el módulo de tramitación electrónica de la Diputación de Valencia € Carpeta del Ayuntamiento € .

Valencia, 17 de mayo de 2017.-El secretario general, Vicente Boquera Matarredona.

2017/8421

Museos
Cultura
Educación
Actividad cultural
Ciencia
Cultura e idiomas
Colecciones museográficas
Patrimonio cultural
Valenciano