Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de l'acord de 16 de maig de 2017 de la Junta de Govern, pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions a entitats musicals: projectes generals de música clàssica d'orquestra, de cambra i de piano 2017. BDNS (Identif.): 348078. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del acuerdo de 16 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno, por el que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a entidades musicales: proyectos generales de música clásica de orquesta, de cámara y de piano 2017. BDNS (Identif.): 348078.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran acollir-se a estes ajudes les entitats sense ànim de lucre amb domicili social a la província de València, l'objecte social del qual incloga la realització d'activitats musicals.

Segon. Objecte.

L'objecte d'esta campanya és la concessió de subvencions amb destinació a projectes generals de música clàssica. Serà subvencionable la realització de projectes de música clàssica, amb independència que la mateixa siga interpretada amb orquestra, com a música de cambra, o per piano, i hauran d'incloure un mínim de 4 concerts.

Els projectes hauran d'incloure almenys el 20% de les actuacions culturals realitzades per companyies, grups o empreses valencianes com a vehicle de promoció i foment del sector cultural de la província.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals van ser aprovades per Acord del Ple de la Diputació de València de 18 d'abril de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 76 de 21 d'abril de 2017.

Quart. Finançament.

Aplicació Pressupostària 301.33408.48200

Import de la convocatòria: 50.000 €

Import de la subvenció: El que resulte de l'aplicació de l'art. 5 de les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals.

Cinqué. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província € BOP€ .

Les sol·licituds es formalitzaran dirigides al president de la Diputació de València i es realitzaran necessàriament per tramitació electrònica a través del formulari oficial, disponible en el mòdul de tramitació electrònica de la Diputació de València.

València, 17 de maig de 2017.-El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán acogerse a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro con domicilio social en la provincia de Valencia, cuyo objeto social incluya la realización de actividades musicales.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta campaña es la concesión de subvenciones con destino a proyectos generales de música clásica. Será subvencionable la realización de proyectos de música clásica, con independencia que la misma sea interpretada con orquesta, como música de cámara, o por piano, y deberán incluir un mínimo de 4 conciertos.

Los proyectos deberán incluir al menos el 20% de las actuaciones culturales realizadas por compañías, grupos o empresas valencianas como vehículo de promoción y fomento del sector cultural de la provincia.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia con destino a actividades culturales fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno de la Diputació de València de 18 de abril de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de València nº 76 de 21 de abril de 2017.

Cuarto. Financiación.

Aplicación Presupuestaria 301.33408.48200

Importe de la convocatoria: 50.000 €

Importe de la subvención: El que resulte de la aplicación del art. 5 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia con destino a actividades culturales.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia € BOP€ .

Las solicitudes se formalizarán dirigidas al presidente de la Diputación de Valencia y se realizarán necesariamente por tramitación electrónica a través del formulario oficial, disponible en el módulo de tramitación electrónica de la Diputación de Valencia.

Valencia, 17 de mayo de 2017.-El secretario general, Vicente Boquera Matarredona.

2017/8422

Música
Cultura
Actividad cultural
Cultura e idiomas
Empresa
Vehículos