Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern pel qual s'aprova la convocatòria del Programa del Pacte d'Alcaldies 2017. BDNS (Identif.): 348841. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueba la convocatoria del Programa del Pacto de Alcaldías 2017. BDNS (Identif.): 348841.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran accedir a les presents ajudes els municipis i entitats locals menors de la província de València que reunint les condicions establides per a cada modalitat de finançament d'acord amb l'apartat següent, complisquen els requisits per a adquirir la condició de beneficiari de conformitat amb l'art. 13 de la Llei General de Subvencions.

Segon. Objecte.

Finançament d'actuacions encaminades al compliment dels compromisos adquirits pels ajuntaments firmants del ?Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia?. S'establixen dos modalitats de subvenció:

A) Realització per la Diputació de València i entrega al beneficiari de la totalitat dels documents següents: Inventari d'Emissions de Referència (IER), Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del canvi climàtic (ERVCC) i Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES).

Podran accedir a les ajudes de la modalitat A) els municipis i entitats locals menors que complisquen simultàniament els requisits següents:

- Població inferior a 50.000 habitants.

- Estar adherit al ?Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia? (2030), aprovat per la Comissió Europea el 15 d'octubre de 2015. Es considerarà a estos efectes als municipis l'adhesió del qual es trobe publicada en la web de l'Oficina del Pacte de la UE (www.pactodelosalcaldes.eu) abans de la publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria. Es publicarà en l'adreça web www.dival.es/es/medio-ambiente/content/pacto-de-las-alcaldias-por-el-clima-y-la-energia el llistat dels municipis que complixen el dit requisit.

B) Contractació per l'Ajuntament dels tres documents següents: Inventari d'Emissions de Referència (IER), Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del canvi climàtic (ERVCC) i Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES).

Podran accedir a les ajudes de la modalitat B) els municipis i entitats locals menors que complisquen simultàniament els requisits següents:

-Població inferior a 50.000 habitants.

-Estar adherit al ?Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia? (2030), aprovat per la Comissió Europea el 15 d'octubre de 2015. Es considerarà a estos efectes als municipis l'adhesió del qual es trobe publicada en la web de l'Oficina del Pacte de la UE (www.pactodelosalcaldes.eu) abans de la publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria. Es publicarà en l'adreça web www.dival.es/es/medio-ambiente/content/pacto-de-las-alcaldias-por-el-clima-y-la-energia el llistat dels municipis que complixen el dit requisit.

- El contracte per a l'elaboració dels documents ha d'estar adjudicat amb anterioritat a la publicació de la convocatòria corresponent i els gastos a justificar hauran d'haver sigut realitzats amb càrrec a l'exercici vigent en el moment de la publicació de la dita convocatòria o excepcionalment i per interés públic, dins dels quatre exercicis anteriors. Esta circumstància s'haurà d'acreditar per mitjà de certificat de l'acord/resolució de l'adjudicació o, si és el cas, adjudicacions.

Tercer. Bases reguladores.

Les Bases reguladores de la concessió de les subvencions estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 74, de data 19 d'abril de 2017.

Quart. Finançament.

El crèdit màxim estimat per a municipis es de 1.000.000 d'euros, dels quals 900.000 es destinaran a la modalitat A) imputant-se a l'aplicació pressupostària 704 17004 4620078 i 100.000 euros es destinaran a la modalitat B) amb càrrec a l'aplicació 704 17004 46200.

No obstant això, quan en una de les modalitats no s'esgote el crèdit màxim previst i en l'altra el crèdit disponible resulte insuficient per a tramitar el nombre de sol·licituds, podrà incrementar-se el crèdit d'una amb el sobrant de l'altra.

Així mateix, la quantitat d'un milió d'euros, podrà ser incrementada fins en 450.000 euros, en el cas que es donen els requisits de l'article 58 del Reglament General de Subvencions.

El crèdit màxim previst per a entitats locals menors és de 15.000 euros, dels quals 10.000 euros es destinaran a la modalitat A) i s'imputaran a l'aplicació 704 17004 4680078 i 5.000 euros aniran destinats a la modalitat B) amb càrrec a l'aplicació 704 17004 46800. El crèdit sobrant en una de les modalitats podrà destinar-se a l'altra modalitat quan en esta fora insuficient la quantitat consignada inicialment.

Amb caràcter previ a la resolució de la concessió, haurà de publicar-se la declaració de crèdits disponibles i la seua distribució definitiva, sense que la dita publicitat implique l'obertura del termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.

Per a cada una de les modalitats la Diputació finançarà un percentatge del cost total dels treballs realitzats amb un límit subvencionable per sol·licitud. El dit percentatge s'establix en atenció de la població dels beneficiaris, d'acord amb el que s'establix en les bases reguladores.

Quint. Termini de presentació.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies comptats a partir del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP

València, a 28 de març de 2017.-La Junta de Govern.

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

Podrán acceder a las presentes ayudas los municipios y entidades locales menores de la provincia de Valencia que reuniendo las condiciones establecidas para cada modalidad de financiación de acuerdo con el apartado siguiente, cumplan los requisitos para adquirir la condición de beneficiario de conformidad con el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Segundo. Objeto.

Financiación de actuaciones encaminadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los ayuntamientos firmantes del ?Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía?. Se establecen dos modalidades de subvención:

A) Realización por la Diputación de Valencia y entrega al beneficiario de la totalidad de los siguientes documentos: Inventario de Emisiones de Referencia (IER), Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades derivados del cambio climático (ERVCC) y Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).

Podrán acceder a las ayudas de la modalidad A) los municipios y entidades locales menores que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

- Población inferior a 50.000 habitantes.

- Estar adherido al ?Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía? (2030), aprobado por la Comisión Europea el 15 de octubre de 2015. Se considerará a estos efectos a los municipios cuya adhesión se encuentre publicada en la web de la Oficina del Pacto de la UE (www.pactodelosalcaldes.eu) antes de la publicación en el BOP del extracto de la convocatoria. Se publicará en la dirección web www.dival.es/es/medio-ambiente/content/pacto-de-las-alcaldias-por-el-clima-y-la-energia el listado de los municipios que cumplen dicho requisito.

B) Contratación por el Ayuntamiento de los tres siguientes documentos: Inventario de Emisiones de Referencia (IER), Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades derivados del cambio climático (ERVCC) y Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).

Podrán acceder a las ayudas de la modalidad B) los municipios y entidades locales menores que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

-Población inferior a 50.000 habitantes.

-Estar adherido al ?Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía? (2030), aprobado por la Comisión Europea el 15 de octubre de 2015. Se considerará a estos efectos a los municipios cuya adhesión se encuentre publicada en la web de la Oficina del Pacto de la UE (www.pactodelosalcaldes.eu) antes de la publicación en el BOP del extracto de la convocatoria. Se publicará en la dirección web www.dival.es/es/medio-ambiente/content/pacto-de-las-alcaldias-por-el-clima-y-la-energia el listado de los municipios que cumplen dicho requisito.

- El contrato para la elaboración de los documentos debe estar adjudicado con anterioridad a la publicación de la convocatoria correspondiente y los gastos a justificar deberán haber sido realizados con cargo al ejercicio vigente en el momento de la publicación de dicha convocatoria o excepcionalmente y por interés público, dentro de los cuatro ejercicios anteriores. Esta circunstancia se deberá acreditar mediante certificado del acuerdo/resolución de la adjudicación o, en su caso, adjudicaciones.

Tercero. Bases reguladoras.

Las Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 74, de fecha 19 de abril de 2017.

Cuarto. Financiación.

El crédito máximo estimado para municipios de 1.000.000 de euros, de los cuales 900.000 se destinarán a la modalidad A) imputándose a la aplicación presupuestaria 704 17004 4620078 y 100.000 euros se destinarán a la modalidad B) cargo a la aplicación 704 17004 46200

No obstante, cuando en una de las modalidades no se agote el crédito máximo previsto y en la otra el crédito disponible resulte insuficiente para tramitar el número de solicitudes, podrá incrementarse el crédito de una con el sobrante de la otra.

Asimismo, la cantidad de un millón de euros, podrá ser incrementada hasta en 450.000 euros, en el supuesto de que se den los requisitos del artículo 58 del Reglamento General de Subvenciones.

El crédito máximo previsto para entidades locales menores es de 15.000 euros, de los cuales 10.000 euros se destinarán a la modalidad A) y se imputarán a la aplicación 704 17004 4680078 y 5.000 euros irán destinados a la modalidad B) con cargo a la aplicación 704 17004 46800. El crédito sobrante en una de las modalidades podrá destinarse a la otra modalidad cuando en esta fuera insuficiente la cantidad consignada inicialmente.

Con carácter previo a la resolución de la concesión, deberá publicarse la declaración de créditos disponibles y su distribución definitiva, sin que dicha publicidad implique la apertura del plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Para cada una de las modalidades la Diputación financiará un porcentaje del coste total de los trabajos realizados con un límite subvencionable por solicitud. Dicho porcentaje se establece en atención de la población de los beneficiarios, de acuerdo con lo que se establece en las bases reguladoras.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP

Valencia, a 28 de marzo de 2017.-La Junta de Gobierno.

2017/8515

Energía
Cambio climático
Energías Renovables