Anunci de l'Excellentíssima Diputació Provincial de València sobre la concessió d'ajudes econòmiques, amb destinació a la realització d'obres de condicionament o millora i conservació de béns immobles destinats a activitats musicals de la província de València per als exercicis 2014 i 2015. - Boletín Oficial de Valencia de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre la concesión de ayudas económicas, con destino a la realización de obras de acondicionamiento o mejora y conservación de bienes inmuebles destinados a actividades musicales de la provincia de Valencia para los ejercicios 2014 y 2015.

ANUNCI

El Sr. president de l'Excel·lentíssima Diputació de València, per Decret número 04010 de data 16 de maig de 2017, resol el següent:

De conformitat amb l'expedient seguit per a la concessió d'ajudes econòmiques, amb destinació a la realització d'obres de condicionament o millora i conservació de béns immobles destinats a activitats musicals de la província de València per als exercicis 2014 i 2015.

Primer. Estimar les al·legacions de la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Rocafort i aprovar el canvi de la denominació del projecte d'obra: «Ampliació sales d'assaig en els locals musicals ubicats en les antigues escoles infantils 2a i 3a fase» pel de: «Ampliació sales d'assaig en els locals musicals ubicats en les antigues escoles infantils-fase 2».

València, 18 de maig de 2017.-El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.

ANUNCIO

El Sr. presidente de la Excelentísma Diputación de Valencia, por Decreto número 04010 de fecha 16 de mayo de 2017, resuelve lo siguiente:

De conformidad con el expediente seguido para la concesión de ayudas económicas, con destino a la realización de obras de acondicionamiento o mejora y conservación de bienes inmuebles destinados a actividades musicales de la provincia de Valencia para los ejercicios 2014 y 2015.

Primero. Estimar las alegaciones de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Rocafort y aprobar el cambio de la denominación del proyecto de obra: «Ampliación salas de ensayo en los locales musicales ubicados en las antiguas escuelas infantiles 2ª y 3ª fase» por el de: «Ampliación salas de ensayo en los locales musicales ubicados en las antiguas escuelas infantiles-fase 2».

Valencia, 18 de mayo de 2017.-El secretario general, Vicente Boquera Matarredona.

2017/8634

Realización de obras
Conservación de inmuebles
Música
Obras de rehabilitación
Escuelas Infantiles