Anunci de modificació de les bases específiques reguladores de les subvencions als ens locals gironins per a despeses de funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal - Boletín Oficial de Girona de 03-06-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 03/06/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 26 de maig de 2015, ha pres, els acords següents:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'apartat 8è de les bases específiques reguladores de les subvencions als ens locals gironins per a despeses de funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal, en els següents termes:

' 8. Resolució de les sol·licituds

.../...

b) La Junta de Govern de la Diputació haurà d'adoptar el corresponent acord en el termini màxim de 6 mesos, que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. .../...'

SEGON. Sotmetre aquesta modificació de les bases a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant la publicació d'un anunci en el BOPG. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no s'hi formulin al·legacions, la modificació de les bases quedarà aprovada definitivament.

Girona, 27 de maig de 2015

Joan Giraut i Cot

President

Escuelas Infantiles