Anunci de modificació de la convocatòria de les subvencions als ens locals gironins per a despeses de funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal curs 2014-2015 - Boletín Oficial de Girona de 03-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 03/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 24 de novembre de 2015, ha pres, l'acord següent:

Aprovar la modificació de la convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d'infants del curs 2014-2015 pel que fa referència al crèdit pressupostari en els següents termes:

On diu:

' b) Crèdit pressupostari

El crèdit màxim a distribuir en aquesta convocatòria es fixa en 5.260.500,00 , dels quals 2.800.000,00 es finançaran amb càrrec a la partida 200.9420.46200 de l'exercici 2015, i 2.460.500,00 , amb càrrec el pressupost de l'exercici 2016'.

Ha de dir:

' b) Crèdit pressupostari

El crèdit màxim a distribuir en aquesta convocatòria es fixa en 5.462.625,00 , que es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 200.9420.46200 del pressupost de l'exercici 2015'.

Girona, 25 de novembre de 2015

Pere Vila i Fulcarà

President

Escuelas Infantiles