ANUNCI PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2018-2019 - Boletín Oficial de Castellón de 26-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Planes
  • Plazo: Ver Detalles , 26/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

02578-2018 MORELLA

Anunci pla estratègic subvencions 2018-2019

ANUNCI DEFINITIU PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d? exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l? Acord plenari inicial aprovatori del Pla Estratègic de Subvencions de l? Ajuntament de Morella amb vigència des de la seua aprovació definitiva i fins a l? exercici 2019 inclòs, el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa en l? article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d? abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Preàmbul

La Llei General de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) estableix, per a les administracions públiques, la necessitat d? elaborar plans estratègics de subvencions, que relacionen els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, amb els costos previsibles i les seves fonts de finançament, per tal d? adequar les necessitats públiques que s? han de cobrir a través de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu naixement de forma plurianual.

Aquesta norma també estableix els principis que han de regir la gestió de les subvencions,

i que són:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l? Administració.

e) Eficiència en l? assignació i la utilització dels recursos públics.

L? Ajuntament de Morella, amb l? elaboració d? aquest Pla Estratègic de Subvencions, vol complir amb aquesta norma. L? Ajuntament finançarà les subvencions amb els seus recursos ordinaris, dotarà d? una major transparència la despesa pública que tinga caràcter de subvenció i tractarà de millorar la gestió d? aquestes.

Els eixos d? actuació d? aquest Pla Estratègic de Subvencions són els següents:

Fomentar la cohesió social. Treballar per una societat socialment equilibrada, solidària, unida i respectuosa, evitant la segregació social, afavorint l? associacionisme veïnal.

Accions a favor de la convivència ciutadana. Fomentar la igualtat entre els ciutadans, la integració i la participació ciutadana activa dels joves, així com la seua emancipació.

Promoure i donar suport a les accions relacionades amb la prevenció i promoció de la salut, així com contribuir a la conscienciació i sensibilització amb infermetats.

Treballar pel benestar social amb accions a favor de la vida activa entre tots els estrats de la població, incentivant l? esport i les activitats a l? aire lliure.

Fomentar la cultura i l? art entre els ciutadans i ciutadanes mitjançant el suport a activitats artístiques i a activitats vinculades amb el món de la cultura.

Donar suport a les tradicions taurines del municipi.

Promoure la participació dels joves en la vida activa del municipi i donar suport a les activitats desenvolupades pels joves del municipi.

Fomentar les activitats relacionades amb la infància i la criança.

Donar suport a esdeveniments esportius, culturals i/o altres relacionats amb les tradicions culturals mitjançant patrocinis, publicitat i altres actuacions que faciliten la seua consecució.

Així mateix, l? Ajuntament de Morella tramitarà durant l? exercici 2018 les subvencions de capital vinculades a l? Àrea de Rehabilitació i Renovació Urbana de Morella (ARRU) d? acord amb el que disposa el Reial Decret 233/2013, de 5 d? abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d? habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, la Resolució de 14 d? octubre de 2014 de la Direcció General d? Arquitectura, Habitatge i Sòl, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Valenciana per a l? execució del Pla estatal de foment del lloguer d? habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana, i l? Acord de la Comissió bilateral duta a terme el 16 d? octubre de 2017 relatiu a l? Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Morella.

Tot i que aquestes subvencions tenen un caràcter extraordinari i puntual, cal esmentar-les en aquest Pla per la seua importància quantitativa i qualitativa, i pel seu impacte en l? exercici 2018, indicant que el finançament de les quals correspon al Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana i l? Ajuntament de Morella, compromés mitjançant Acord de la Comissió bilateral, i que es regeixen per la normativa esmentada anteriorment.

Part dispositiva

Article 1. Establiment de subvencions, període de durada i termini necessari per a la seva consecució.

Aquest Pla té una durada de dos anys, 2018-2019. L? establiment de subvencions per aquest període s? ajustarà a allò previst en aquest Pla, podent ser ampliat una vegada analitzades i avaluades les línies inicials aprovades i sempre tenint en compte les limitacions que s? indiquen al llarg del seu articulat.

Quant al termini per a la consecució de les diferents subvencions, es regularà de forma expressa en la convocatòria, reglament o conveni regulador.

Article 2. Principis.

La concessió de subvencions es realitzarà d? acord amb els següents principis:

1. Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d? informació per a l? accés a subvencions que tinguen com a objecte el foment d? una activitat d? utilitat pública o d? interès social.

2. Es permetrà el control de la gestió dels fons destinats a la cooperació econòmica des de l? Ajuntament amb entitats, associacions i fundacions, públiques o privades, així com dels fons destinats a les polítiques d? interès social i a situacions d? emergència, vulnerabilitat i atenció social.

3. Concurrència i especificitat. Es detallaran els requisits per ser beneficiari de la subvenció.

4. Eficàcia i Eficiència. Optimització dels recursos públics assignats a cada programa.

Article 3. Naturalesa jurídica.

El Pla Estratègic de Subvencions té caràcter programàtic i el seu contingut no genera drets ni obligacions, de manera que cap potencial beneficiari podrà exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es porte a la pràctica en els seus propis termes.

Article 4. Àmbit d? aplicació.

Aquest Pla serà d? aplicació a les subvencions que concedisca l? Ajuntament de Morella, entenent-se com a totes les disposicions dineràries i en espècie realitzades a favor de persones i entitats públiques o privades, i que complisquen els següents requisits:

El lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.

El lliurament estiga sotmès al compliment d? un objectiu, a l? execució d? un projecte, la realització d? una activitat , etc., havent de complir el beneficiari les obligacions que hagen establert.

El projecte ha d? estar relacionant en alguna activitat o acció relacionada amb els eixos d? aquest Pla.

Article 5. Requisits bàsics i limitacions a l? establiment de subvencions.

És requisit bàsic per a l? establiment de les subvencions previstes en aquest Pla, la inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els Pressupostos anuals i l? aprovació de les bases reguladores de la seva concessió, o el seu corresponent conveni regulador o Decret d? Alcaldia en el cas que siguen de concessió directa.

Tanmateix, l? establiment de les subvencions queda supeditat als objectius d? Estabilitat pressupostària, per tant, les consignacions pressupostàries aprovades i les base de les concessions s? ajustaran en tot moment a aquests objectius.

Article 6. Modalitats de concessió.

Les subvencions que s? emmarquen en aquest Pla seran atorgades:

1. En règim de concurrència competitiva.

2. Concessió directa, en els següents casos:

Previstes nominativament en el pressupost anual de l? Ajuntament de Morella.

Les que vinguen imposades per normes de rang legal.

Amb caràcter excepcional, aquelles subvencions que acrediten interès públic, social, econòmic i humanitari, o altres raonades i degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.

3. En espècie, quan l? ajuda consistisca en la entrega de béns, drets o serveis a un tercer.

Article 7. Concessió.

L? Ajuntament concedirà subvencions segons el que disposa l? article 6 del present Pla i d? acord amb el procediment normatiu vigent.

Article 8. Modificació del Pla

Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions, una vegada realitzades les tasques de seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels programes en què es desenvolupa, si es fes palesa la ineficàcia o la desviació d? algun d? ells respecte els objectius previstos, aquell programa haurà de ser modificat o eliminat.

Així mateix, si esdevingueren circumstàncies socials, econòmiques o d? interès públic que obligaren a adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla estratègic s? entendrà modificat automàticament.

Atès el caràcter econòmic d? aquesta modificació, es realitzarà mitjançant les modificacions pressupostàries necessàries, conforme a la legislació vigent en matèria d? hisendes locals, respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla i informant de la finalitat, objectius, mitjans i sistemes d? avaluació necessaris per al seu seguiment.

Article 9. Seguiment i efectes

L? Alcaldia establirà, respecte de cadascun dels programes, la ruta de seguiment de les subvencions concedides.

En el cas de les subvencions nominatives, els beneficiaris hauran de presentar una memòria per tal d? acreditar la consecució dels objectius fixats. En el cas que no s? hagueren complit els objectius, els crèdits podran ser modificats, substituïts o eliminats.

Article 10. Entrada en vigor.

Aquest Pla Estratègic de Subvencions per a 2018-2019 entrarà en vigor en el moment de la seua publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, segons el que disposa l? article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d? abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

ANNEX 1

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3344800 Recolzament a les tradi-1000 euros cions: Institucions sense ànimo de lucre

23148001 Recolzament al tercer mon17000 euros

23148002 Serveis Complementaris4500 euros

33448003 Conveni Banda Música15000 euros

33448004 Conveni Dolçainers3350 euros

33448005 Conveni Rondalla4200 euros

34148006 Conveni Fútbol Club More-7000 euros lla

34148007 Conveni els Ports CF6750 euros

34148008 C o nv e n i C l u b B à s q u e t 6300 euros Femení

33448009 Conveni Perkutada600 euros

34148010 C o nv e n i C l u b D e p o rt i u 500 euros Espemo

33448011 Conveni Duo Euterpe2200 euros

34148012 Conveni Societat de Caça-1700 euros dors el Maestrat

31248013 Conveni amb la Creu Roja 5600 euros Espanyola

33848014 C o nv e n i Pe ny a Ta u r i n a 26000 euros Penya el Bou

41448020 Piñofijo500 euros

FUNDACIÓ SEXENNIS

3344800 Ajudes i subvencions, aportacions15000 euros

TRANSFERÈNCIES CAPITAL

152278000 Rehabilitació ARRU 205.000 euros

152278001 Edificació ARRU 214.500 euros

* Les subvencions a les associacions requereixen de l? aprovació del corresponent conveni de col·laboració en el que es regulen les finalitats i els objectius específics de les mateixes, així com el règim d? execució i justificació de les esmentades disposicions dineràries, d? acord amb la normativa de subvencions que en resulta d? aplicació.

Contra el present Acord, s? interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana amb seu a València, en el termini de dos mesos a comptar des de l? endemà a la publicació del present anuncie, de conformitat amb l? article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

L? Alcalde-President, Rhamsés Ripollés Puig.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

Cultura
Juventud
Vivienda
Alquiler de vivienda
Actividades de servicios sociales
Nacimiento, adopción y acogimiento
Participación ciudadana
Fomento de la participación ciudadana
Bienestar social
Promoción de la salud
Deporte
Infancia
Eventos
Justicia