Anunci de publicitat i vigència i el text íntegre de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts de menjador escolar atenent a condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars - Boletín Oficial de Lleida de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

(Expedient 2017/74/11-219) El Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, en sessió número 182-1/2017 8, ordinària, celebrada en data 06/04/2016 va aprovar la modificació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts de menjador escolar atenent a condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars.

En compliment d'allò disposat a l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya han estat sotmesos els Acords anteriors i els seus antecedents a informació pública i audiència dels interessats, per un període de trenta dies a comptar des de la publicació d'aquest anunci al BOP de Lleida, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments.

L'esmentada publicació va efectuar-se al BOP de Lleida número 72 de data 12 d'abril de 2017. En conseqüència, el dia 18 de maig de 2017 va finalitzar el termini d'exposició pública esmentat.

És procedent publicar, a efectes de la seva publicitat i vigència el text íntegre de les referides bases al qual objecte respon aquesta publicació que les annexa.

El Pont de Suert 7 de maig de 2017 El president, Josep Lluís Farrero Moyes Davant meu, el secretari-interventor, Jaume-Lluís Colom Gorgues ANNEX Bases per a l'atorgament d'ajuts de menjador escolar d'aplicació a partir del curs 2017-2018 Document / fitxa per incorporar al Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal de L'Alta Ribagorça.

Atès que l' article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i els articles 10 a 15 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS) determinen l'obligació de les Administracions públiques d'aprovar i tenir vigent un Pla estratègic de subvencions amb els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aprovació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i el seu finançament així com el seu seguiment i que, en el sí del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, es promou la formació d'aquest instrument normatiu i de planificació s'incorpora la següent fitxa que conté els elements que poden ser d'interès del referit Pla Estratègic de Subvencions amb la finalitat d'incorporar-la al mateix en allò referit als ajuts de menjador escolar.

Denominació: Ajuts de menjador escolar gestionats pel Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.

Tipus de subvenció: Ajuts en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General e Subvencions i concordants, excepte les de la modalitat 3.2.3 (ajuts d'urgència) que, a l'empara d'allò establert a l'article 22.2.c) de l'esmentada disposició legal, podrà adoptar el sistema de subvencions directes.

Descripció i tipologia: Ajuts individuals de menjador per als alumnes de la comarca de l'Alta Ribagorça que compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases. També podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes que, tot i no ser residents a la comarca, es trobin en algun supòsit emparat pels criteris, directrius o determinacions d'obligat compliment pel consell comarcal. Pel que fa a l'origen, es recullen a la mateixa els ajuts propis així com els derivats de la delegació i/o encàrrec de gestió d'altres entitats. Pel que fa a la tipologia, tenint en compte l'anterior, s'han diferenciat les modalitats següents descrites a les bases reguladores:

3.2.1. Ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics d'acord amb els criteris establerts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en compliment de la clàusula setena del conveni vigent amb aquest Departament.

3.2.2. Ajuts individuals de menjador per raons geogràfiques.

3.2.2.1. Prestació a favor dels alumnes que es trobin en el supòsit establert a la clàusula cinquena a) del conveni (015/2013) vigent (alumnes escolaritzats amb caràcter obligatori en centres docents públics del susdit Departament que hagin de desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència per inexistència en aquest d'oferta del nivell educatiu corresponent ­ caràcter gratuït-).

3.2.2.2. Prestació a favor dels alumnes d'ensenyaments obligatoris usuaris del servei de transport no obligatori que, no siguin o puguin ser beneficiaris de cap altre ajut de menjador. Les famílies pagaran 3,10 , independentment del cost del servei de menjador. La resta del cost del servei de menjador, amb un màxim de 3,10 , serà finançat amb fons públics. Pel finançament d'aquesta modalitat el consell comarcal s'acollirà a la línia de finançament que té establerta la Diputació de Lleida dins del seu Pla estratègic de subvencions o altres instruments de planificació.

3.2.3. Altres modalitats d'ajuts de menjador, especialment les derivades de la promoció d'ajuts de menjador com prestacions d'urgència social.

Objectius: Els objectius específicament associats a cada tipologia d'ajuts establerts a les bases i/o continguts als mandats dels ens que encarreguen la seva gestió al consell comarcal. Amb caràcter general s'especifiquen els següents:

- Facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats obligatoris i gratuïts.

- Contribuir a garantir el mandat de gratuïtat i igualtat en l'accés als ensenyaments obligatoris.

- Contribuir a minimitzar els efectes negatius de determinades situacions socioeconòmiques en l'accés a l'ensenyament i a cobrir situacions sobrevingudes de necessitat urgent.

Abast temporal: Els ajuts de menjador es circumscriuen al curs escolar en que són sol·licitats, tramitats i resolts, sense perjudici que, d'una banda, es concretin i/o revisin en àmbits temporals més reduïts i que, pel que fa als d'urgència, hagin d'estendre els seus efectes més enllà del curs.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris els alumnes dels ensenyaments educatius d'acord amb l'establert a les bases.

Règim econòmic, cost i finançament: Els ajuts seran liquidats directament al concessionari dels serveis de menjador o entitat prestadora del servei qui, en aplicació dels mateixos, compensarà a les famílies amb la corresponent reducció del preu dels menús efectivament consumits. El cost serà imputat a l'aplicació de despeses 2017/1. 326.227.99 o equivalent i la corresponent de l'exercici 2018. Pel que fa al finançament es preveu que sigui el següent:

Modalitat 3.2.1 - Dotacions econòmiques del conveni regulador, pel curs 2017 2018, de les transferències del Departament d'Ensenyament.

Modalitat 3.2.2.1 Dotacions econòmiques del conveni regulador, pel curs 2017 2018, de les transferències del Departament d'Ensenyament.

Modalitat 3.2.2.2 Dotacions econòmiques transferides per la Diputació de Lleida.

Modalitat 3.2.3 Recursos propis derivats de l'exercici dels Serveis socials bàsics o dotacions econòmiques del contracte programa amb la Generalitat.

Seguiment i avaluació: Pautes generals de gestió dels Serveis socials i complementaris d'ensenyament.

Bases per a l'atorgament d'ajuts de menjador escolar pel curs 2016-2017 1. Marc jurídic L'article 81 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació disposa que es Administracions públiques desenvoluparan accions de caràcter compensatori en relació amb les persones, grups i àmbits territorials que es trobin en situacions desfavorables i proveiran els recursos econòmics i els suports precisos a tal finalitat.

L'article 83 de la mateixa disposició estableix que les Administracions educatives han de tenir en compte el caràcter particular de l'escola rural a fi de proporcionar els mitjans i sistemes organitzatius necessaris per atendre les seves necessitats específiques i garantir la igualtat d'oportunitats.

El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós sobre l'organització comarcal de Catalunya, inclou entre les competències comarcals aquelles que l'Administració de la Generalitat pot delegar a les comarques d'acord amb el que estableix la legislació de règim local. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, fan referència al principi de cooperació entre administracions de diferent àmbit territorial.

El Decret 219/1989, d'1 d'agost, estableix la delegació de determinades competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament. El Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador, i fa referències, en les disposicions addicionals 1a i 2a, a la possibilitat que els consells comarcals gestionin el servei escolar de menjador i els ajuts individuals de menjador.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha delegat al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament així com dels ajuts individuals, d'acord amb la normativa vigent, i en els supòsits següents:

a) Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu.

b) Servei escolar de menjador de caràcter opcional.

c) Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiqes i geogràfiques de l'alumnat.

d) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament.

A més de ser-li delegada la funció de prestació d'aquests serveis, d'acord amb els termes especificats al conveni, li són encomanades les funcions de gestió dels ajuts individuals. Així, la clàusula 7a del conveni estableix que correspon al Consell Comarcal la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins de les disponibilitats pressupostàries del Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar, per a l'alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador.

Especifica la mateixa clàusula que s'han de valorar les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho sol·liciti així com l'escolarització en centres d'educació especial, aplicant els criteris que estableixi el Departament d'Ensenyament.

Abans dels inicis de cada curs escolar el Consell Comarcal ha de procedir a la convocatòria pública per a l'atorgament d'aquests ajuts.

En la convocatòria esmentada s'ha d'establir l'assignació d'ajuts i s'han de tenir en compte els següents criteris: Renda familiar disponible, Nombre de membres de la unitat familiar, condicions socials del sol·licitant acreditades per òrgans competents, membres de la unitat familiar afectats per disminucions psíquiques o físiques i distància del domicili de l'alumne al centre docent.

El Departament d'Ensenyament ha de determinar, per a cada curs, el percentatge màxim a concedir d'aquest ajut.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, estableix que correspon als ens supramunicipals, entre d'altres: programar els serveis en llur àmbit territorial, d'acord amb els criteris de planificació i coordinació de la Generalitat, el pla estratègic corresponent i la cartera de Serveis Socials; i promoure i gestionar els serveis, les prestacions i el recursos propis de l'atenció social especialitzada per garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial.

Corresponen als Serveis Socials bàsics les funcions següents:

- Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

- Oferir informació, orientació i assessorament en relació amb els drets de les persones i amb els recursos i actuacions socials a què es pot tenir accés.

- Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu, sociolaboral de les situacions de necessitat a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, de convivència o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

- Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

- Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

- Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

- Gestionar prestacions d'urgència social.

- Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

La naturalesa dels ajuts de menjador es correspon amb una subvenció subjecta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, especialment, quant als aspectes de procediment de concessió, gestió i control de les mateixes. Pel que fa al procediment, llevat dels supòsits excepcionals a emparar per allò que disposa l'article 22.2.c de la citada disposició legal, s'han de sotmetre al sistema de concessió de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 22.1 i 23 a 27 de l'esmentada Llei general de subvencions.

2. Objecte L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per als alumnes de la comarca de l'Alta Ribagorça que compleixin els requisits previstos en aquestes bases.

3. Beneficiaris, requisits generals i tipologia d'ajuts 3.1. Podran ser beneficiaris d'ajuts de menjador els alumnes residents a la comarca de l'Alta Ribagorça que compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases. També podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes que, tot i no ser residents a la comarca, es trobin en algun supòsit emparat pels criteris, directrius o determinacions d'obligat compliment pel consell comarcal, especialment, les contingudes als articles 8 i 9 d'aquestes bases.

Els ajuts de menjador seran liquidats per àpats efectivament realitzats mitjançant el pagament en el percentatge que correspongui de l'ajut directament a la empresa concessionària de la prestació o entitat prestadora del servei de menjador.

3.2. Els ajuts individuals de menjador regulats en aquestes bases respondran a les modalitats següents:

3.2.1. Ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics d'acord amb els criteris establerts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en compliment de la clàusula setena del conveni vigent amb aquest Departament. Són la disposició dinerària en favor dels alumnes que, per complir els valors establerts als barems de l'article 8, dins d'aquesta modalitat, siguin qualificats com a tals.

3.2.2. Ajuts individuals de menjador per raons geogràfiques que, no trobant-se dins dels supòsits als que es refereix l'article 3.2.1, compleixin els criteris i condicions excepcionals regulats a l'article 9. Aquesta modalitat d'ajuts pot ser d'un d'aquests dos tipus:

3.2.2.1. Prestació a favor dels alumnes que es trobin en el supòsit establert a la clàusula cinquena a) del conveni (015/2013) vigent entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça datat a 13 d'octubre de 2013 (alumnes escolaritzats amb caràcter obligatori en centres docents públics del susdit Departament que hagin de desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència per inexistència en aquest d'oferta del nivell educatiu corresponent). En aquest cas, el servei d menjador tindrà caràcter gratuït.

3.2.2.2. Prestació a favor dels alumnes d'ensenyaments obligatoris usuaris del servei de transport no obligatori que, no siguin o puguin ser beneficiaris de cap altre ajut de menjador. Les famílies pagaran 3,10 , independentment del cost del servei de menjador. La resta del cost del servei de menjador, amb un màxim de 3,10 , serà finançat amb fons públics. Pel finançament d'aquesta modalitat el consell comarcal s'acollirà a la línia de finançament que té establerta la Diputació de Lleida dins del seu Pla estratègic de subvencions o altres instruments de planificació.

3.2.3. Excepcionalment, en el context de la valoració de necessitats de caràcter urgent promoguda en els àmbits dels Serveis socials bàsics, podran prestar-se altres modalitats d'ajuts de menjador. En aquest cas, s'aplicarà el procediment i les determinacions establertes a la disposició (Expedient 57/2011 ­ 222) Reglament regulador del procediment d'atorgament de prestacions d'urgència social dels Serveis, aprovat pel Ple 148-1/2011, en data 19 d'abril de 2011 i publicat, després de la seva tramitació al BOP de Lleida número 99 de 12 de juliol de 2011.

4. Sistema de concessió dels ajuts El sistema de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General e Subvencions i concordants, excepte les de la modalitat 3.2.3 (ajuts d'urgència) que, a l'empara d'allò establert a l'article 22.2.c) de l'esmentada disposició legal, podrà adoptar el sistema de subvencions directes.

Una vegada aprovades aquestes bases per l'òrgan competent s'han de sotmetre a informació pública, per un termini de 20 dies, mitjançant la publicació d'un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap al·legació, les bases s'entendran aprovades amb caràcter definitiu.

A més de publicar aquestes bases al BOP de Lleida i publicades les convocatòries que se'n derivin, el Consell Comarcal ha d'informar els centres escolars de la comarca donant trasllat tant de les bases com de cada convocatòria per atorgar aquests ajuts. Els centres educatius podran difondre a les famílies i a l'alumnat les mateixes. Així mateix, tota la informació necessària per tramitar els ajuts estarà disponible per internet a l'adreça: http://www.altaribagorça.cat . Vigents aquestes bases reguladores de concessió d'ajuts, un Decret de Presidència del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça aprovarà la convocatòria pública d'aquests ajuts. Aquesta resolució contindrà les dades actualitzades respecte a cada curs tot seguit especificades:

- Referència d'imputació pressupostària - Respecte als ajuts definits als punts 3.2.1 i 3.2.2.1 Import màxim a destinar, a la vista dels imports consignats als convenis de finançament que, per cada curs escolar es signin amb el Departament d'Ensenyament o mesures provisionals en cas de no signatura.

- Respecte als ajuts definits al punt 3.2.2.2, i 3.2.3 Import màxim a destinar, origen i estat de consolidació del finançament i, en el seu cas, mesures provisionals en cas de no consolidació i/o mera previsió.

- Actualització de variables als barems.

- Termini ordinari i extraordinari per a la presentació de sol·licituds, per a la tramitació de les mateixes i per a la resolució.

5. Consignació pressupostària El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça consignarà, en els seus pressupostos anuals, les despeses necessàries pel compliment de les obligacions que contregui pel desplegament dels ajuts regulats en aquestes bases.

Ajuts del punt 3.2.1. Anualment, el Departament d'Ensenyament i el consell comarcal, tal com s'estableix a la clàusula tretzena del conveni de delegació, signaran els convenis de finançament que especificaran, per cada curs, les dotacions econòmiques específicament destinades a finançar els ajuts de menjador escolar.

La signatura d'aquests convenis implicaran la consolidació del crèdit disponible destinat a aquests tipus d'ajuts amb els efectes pressupostaris que corresponguin.

Ajuts del punt 3.2.2. Mitjançant els instruments que en cada cas s'estableixin, caldrà acreditar les fonts de finançament adreçades a donar cobertura als ajuts individuals de menjador per raons geogràfiques o socioeconòmiqes regulats al punt 3.2.2. Es condiciona l'existència d'aquesta línia d'ajuts a l'existència de les fonts de finançament adreçades a donar-ne cobertura.

Ajuts del punt 3.2.3. Als pressupostos de la corporació caldrà incorporar les consignacions anualment necessàries per donar cobertura al finançament d'aquesta modalitat d'ajuts.

6. Òrgans competents per a l'ordenació, la instrucció i la concessió 6.1. Ordenació. Per a cada curs escolar, abans de la finalització del curs anterior, la Presidència del consell comarcal, previ l'informe de la intervenció, a proposta dels Serveis socials i mitjançant Decret, aprovarà la convocatòria pública anual dels ajuts de menjador per a l'alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei. Aquesta resolució contindrà els elements especificats a l'article 4 in fine d'aquestes bases així com les determinacions específiques addicionals que siguin necessàries pel desplegament dels ajuts durant el curs respecte al qual es convoquen.

6.2. Instrucció. La recepció de les sol·licituds, la verificació de la documentació/informació aportada les comunicacions i el buidat d'informació es durà a terme pels Serveis administratius.

L'avaluació de les sol·licituds presentades l'efectuarà la Comissió qualificadora constituïda, de conformitat amb el que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions i que estarà formada per les següents persones:

Gerent del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.

Educadora social-Coordinadora dels Serveis socials.

Treballadora social- Coordinadora dels Serveis socials.

Treballadora social- dels Serveis socials Secretari interventor del consell comarcal.

Un/a dels vocals, designat/da per la comissió assolirà la funció de president/a i un/a altre/a de secretari/a d'aquest òrgan col·legiat.

Són funcions de la Comissió qualificadora les següents:

- Conèixer l'assignació econòmica establerta amb destí al finançament dels ajuts regulats a la present disposició.

- Proposar la distribució dels fons entre els tipus de beneficiaris definits a l'article 3 d'aquestes bases.

- Avaluar les peticions presentades, qualificar les mateixes, aplicar els barems continguts a les bases i a la concreció dels mateixos contingudes a les convocatòries.

- Formular a la Presidència la proposta o propostes de resolució de cada convocatòria d'ajuts.

- Informar, a requeriment de la Presidència, de qualsevulla incidència que es pugui produïr en relació a la gestió dels ajuts.

- Proposar l'adopció de les mesures de gestió que es considerin necessàries.

La proposta de resolució que elaborarà la Comissió qualificadora contindrà els elements següents:

- Import total màxim proposat per distribuir.

- Sol·licituds desestimades amb motiu d'exclusió - Sol·licituds admeses amb indicació de la puntuació obtinguda, percentatge proposat subvencionar per àpat i import total màxim d'ajut proposat.

- Caràcter provisional o definitiu de la resolució i motius.

6.3. Resolució. La Comissió qualificadora elevarà a la Presidència la seva proposta de resolució. Previ l'informe d'intervenció, un Decret de Presidència resoldrà el procés d'atorgament dels ajuts especificant les peticions excloses indicant el motiu, les peticions admeses indicant la puntuació obtinguda, el percentatge d'ajut i l'import màxim d'ajut proposat i la indicació de si els termes de la resolució són provisionals o definitius.

La Resolució també advertirà que l'ajut, que té el caràcter de màxim, no es farà efectiu fins a la seva justificació.

En cas que, en el moment d'adoptar la resolució restés pendent la signatura del conveni de finançament del curs que es resol, a la mateixa es farà constar que els ajuts atorgats tenen el caràcter de provisionals i a reserva de consolidació del finançament.

7. Sol·licituds, terminis de presentació i documentació 7.1. La convocatòria, un cop aprovada, es publicarà a la pàgina web del consell comarcal a l'adreça:

http://www.altaribagorça.cat . També es promourà i facilitarà la difusió del vincle anterior als centres d'ensenyament i altres instàncies afins a la comunitat educativa.

Les sol·licituds dels ajuts socioeconòmics de menjador escolar es presentaran mitjançant el model normalitzat (Annex 1) davant del Registre del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça o davant de les dependències que es determinin a cada convocatòria incloent com forma de presentació l'aplicació E-TRAC que està accessible a la pàgina web del consell comarcal : http://www.altaribagorça.cat (apartat 'seu electrònica', el tràmit instància genèrica on caldrà adjuntar el model normalitzat i la resta de documentació requerida). Les convocatòries es produiran abans de finalitzar el curs escolar anterior al que és objecte la mateixa, preferentment haurà d'acabar durant el mes de maig, tant bon punt com es determinin els criteris que correspon aplicar al curs. El Decret de convocatòria precisarà un termini ordinari per a la presentació de sol·licituds que serà del mínim d'un mes. També establirà els terminis extraordinaris i els supòsits taxats en que seran admeses sol·licituds dins d'aquests terminis extraordinaris. Expressament s'admetran sol·licituds de beca un cop finalitzar el termini de presentació causades per situacions sobrevingudes, en el qual cas, s'hauran de tenir en compte les noves situacions familiars. En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l'admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

- Nova matrícula.

- Casos de serveis socials degudament motivats.

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Un cop presentades les sol·licituds, seran oportunament registrades en el Registre general del Consell Comarcal.

7.2. La sol·licitud es formalitzarà per part dels progenitors o, si s'escau, pel/la tutor/a o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor, a iniciativa pròpia, essent responsabilitat del signant les manifestacions que s'hi efectuïn així com la validesa i veracitat de la documentació que l'acompanyi, sens perjudici de les mesures que el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça pugui adoptar per a verificar-ne l'autenticitat.

7.3. La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent redactada i/o traduïda en una de les llengües oficials de Catalunya:

7.3.A) Documentació a presentar per les sol·licituds a tramitar en la modalitat 3.2.1 de l'article 3. (Ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics d'acord amb els criteris establerts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en compliment de la clàusula setena del conveni vigent amb aquest Departament).

Pel que fa a les sol·licituds presentades a l'empara de la modalitat 3.2.1 de l'article 3, es presentarà la documentació especificada a l'apartat 'Sol·licituds i documentació' de l'article 8 d'aquestes bases.

7.3.B) Documentació a presentat per les sol·licituds a tramitar en la modalitat 3.2.2 de l'article 3. (Ajuts individuals de menjador per raons geogràfiques o socioeconòmiques que, no trobant-se dins dels supòsits als que es refereix l'article 3.2.1, compleixin els criteris i condicions excepcionals regulats a l'article 9 i comptin amb un finançament diferent a allò que, de forma especifica s'ha establert al conveni amb el Departament d'Ensenyament).

Atenent al caràcter residual d'aquesta modalitat d'ajuts, i a que el fet que la seva existència roman condicionada a l'existència de finançament per atendre'ls i als criteris que, respecte a cada modalitat estableixin la Diputació de Lleida, el Departament de Benestar social i Família i/o altres entitats promotores del mateixos, la documentació específica per aquesta modalitat es determinarà, en el seu cas, mitjançant la resolució de convocatòria o altres resolucions complementàries a la mateixa.

Amb caràcter general, per ser beneficiaris d'aquesta modalitat d'ajuts, caldrà formalitzar la sol·licitud corresponent on es precisaran i acreditaran el compliment de les circumstàncies i condicions necessàries per ser beneficiari d'aquests ajuts.

7.4. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l'alumne.

- La presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar, la qual haurà d'estar degudament signada pels majors d'edat.

En cas que no s'obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

7.5. Esmena de sol·licituds: la Comissió qualificadora comprovarà que la sol·licitud presentada reuneix els requisits procedents i es requerirà, en el seu cas, l'aportació de la documentació preceptiva i/o que esmeni el defecte en què s'hagi pogut incórrer en un termini de 10 dies, amb indicació que, en cas contrari es tindrà per desistida la petició, de conformitat amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, amb l'arxiu de l'expedient sense més tràmit.

8. Criteris per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics (modalitat 3.2.1) 8.1. Beneficiaris i requisits generals - Podrà sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els requisits següents:

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segons cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter perceptiu, i per tant, gratuït.

c) Fer ús del servei de menjador escolar.

Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 35/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8.2. Criteris per a l'atorgament dels ajuts Per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador es tindrà, en compte la puntuació general obtinguda, preferentment, es tindrà en compte la puntuació total obtinguda en els tres àmbits següents atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar, i quan s'escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials, d'acord amb el següent:

A. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.

- Càlcul de la renda familiar:

El Departament d'Ensenyament o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici de 2016 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

a.1) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de, 2012,2013 i 2014 i 2015 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer del punt a.1) anterior, i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

a.1.1) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

- Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.

- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d'adjudicació.

a.2) Deduccions de la renda familiar A l'efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, un cop calculada la renda familiar a efectes de l'ajut, s'aplicaran les següents deduccions:

- El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

- La quantitat de 500,00 per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents:

- Que l'alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat.

- Que l'alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d'Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l'educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l'àrea d'influència determinada i pel que fa a l'educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne a un centre diferent, per manca d'oferta educativa, també s'entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

- No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

a.3) En cas que no s'obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents , per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

B. Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran d'acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l'organisme competent.

- Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts.

- Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.

- Condició de monoparentalitat general, li correspon 1,5 punts.

- Condició de monoparentalitat especial, li correspon 3 punts.

- Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar, li correspon 3 punts.

- Condició de discapacitat de l'alumne o germans de fins a un 33%, li correspon 1,5 punts.

- Condició de discapacitat de l'alumne o germans de més d'un 33%, li correspon 3 punts.

- Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon fins a 3 punts.

La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

C. Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

- Situació de risc social, 10 punts.

- Situació de risc social greu, 15 punts.

Als efectes de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es recomana tenir en compte les següents circumstàncies:

Per situació de risc social:

Observades en l'Infant:

- Absentisme escolar - Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats - Vestit inadequat i/o manca d'higiene - Dificultat d'adaptació social ( retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions conductuals) - Nens/es que des dels diferents serveis observen trastorns de l'alimentació - Trastorns emocionals i/o malaltia mental Observades en la família:

- Trastorns emocionals i/o malaltia mental - Consum de tòxics - Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat física i/o psíquica del menor.

- Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives - Problemes d'habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en centre d'acollida, etc...

- Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa - Sospites de l'existència de maltractament ( físic, psicològic o emocional) Per situació de ric social greu:

- Negligència greu - Maltractament psíquic - Maltractament físic - Abús sexual 8.3. Llindars de renta ajuts garantits al 50% i al 100% S'atorgaran ajuts del 50% (tram 1) o bé del 100% (tram 2) del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

1) Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 50%:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

- Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 .

- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 .

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80 .

- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 .

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament. Cal fixar aquest llindar com a requisit d'accés a la convocatòria.

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar, constaran com a denegades.

2) Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 100%:

El llindar de renda és el 60% de l'establer per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c), s'atorgarà un ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

3) Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%:

El llinda de renda és de 2,5 vegades a l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual al 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l'òrgan competent 4) Llindar de volum de negoci Podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s'indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000,00 :

a) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

b) Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitat el percentatge de participació de les mateixes.

5) Llindar de rendiments patrimonials Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 .

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2016.

6) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.

Per 0,37 els revisats el 2004.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,26 els revisats el 2009.

Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,36 els revisats el 2014.

Per 0,38 els revisats el 2015.

Per 0,38 els revisats el 2016.

7) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

8.3. Sol·licituds i documentació - Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats.

- Declarar el nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms, i NIF/NIE, si s'escau, de cadascun d'ells.

- La presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i al patrimoni familiar - La presentació de la sol·licitud implica l'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l'alumne.

Documents obligatoris:

- Volant de convivència actual - NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.

- En el cas del sol·licitant, s'haurà d'informar de l'IDALU (IDALU). És el codi identificador únic que s'assigna a cada alumne, dins el Registre d'alumnes (RALC) que ha creat el Departament d'Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. En cas de no conèixe'l, la família pot demanar-lo al centre educatiu - Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF/NIE, si s'escau, de cadascun d'ells.

Documents complementaris:

Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar, si s'escau:

- Família nombrosa: s'acreditarà mitjançant el carnet vigent.

- Monoparentalitat: s'acreditarà mitjançant el carnet vigent.

- Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d' acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

- Discapacitat de l'alumne o alumna o germans: s'acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament .

- Conveni o sentència de divorci o l'acta final de mediació del Departament de Justícia.

La documentació sol·licitada que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en l'anterior convocatòria d'ajuts de menjador escolar, no caldrà aportar-la i s'entendrà que es vàlida i vigent la que ja disposa el consell comarcal. En aquest cas, l'aportació es substituirà per una declaració, que acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que consten a la documentació presentada en la convocatòria del curs anterior.

8.4. Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membreomputable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

a) Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar.

a.1) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests.

a.2) Unitats familiars amb situació de violència de gènere En aquests casos caldrà actuar atenent al que s'estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d'ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC Núm. 5123 ­ 2.5.2008).

8.5. Comptabilitat d'ajuts.

Els ajuts regulats en aquest apartat (Modalitat 3.2.1) són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, de la mateixa o d'altres entitats o persones públiques o privades, En cap cas, l'import dels ajuts concurrents pot superar el cost de la despesa realitzada.

Malgrat l'anterior, els ajuts regulats a l'apartat 3.2.1 i els regulats a l'apartat 3.2.2 són incompatibles. En cas d'equivalència s'optarà prioritàriament per la modalitat 3.2.1 i es podrà optar, en els altres casos de concurrència, per una o altra modalitats.

8.6. Compactació.

El Consell Comarcal ofereix la possibilitat de compactació seguint les indicacions del Departament d'Ensenyament. En aquest cas, s'ofereix a les famílies la possibilitat de compactació de forma distribuïda, en períodes setmanals (per exemple 2 o 3 dies de cada setmana tenint en compte els dies lectius del curs escolar).

L'opció a la compactació estarà inclosa a la sol·licitud.

8.7. Deutes amb el consell comarcal.

No es podrà denegar l'ajut pel fet de tenir deutes pendents amb el Consell Comarcal.

8.8. Qüestió d'empadronament.

En els recursos provinents del Departament d'Ensenyament, no es podrà exigir requisit d'empadronament ni en un municipi ni en una comarca determinats sempre que els beneficiaris de l'Ajut resideixin a la comunitat autònoma de Catalunya.

9. Ajuts individuals de menjador per raons geogràfiques i d'urgència.

9.1. Supòsit definit a 3.2.2.1. (Ajuts individuals de menjador per raons geogràfiques. Alumnes escolaritzats amb caràcter obligatori en centres docents públics que hagin de desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència per inexistència en aquest d'oferta del nivell educatiu corresponent). En aquest cas, el servei de menjador tindrà caràcter gratuït. El procediment per al reconeixement de la condició d'usuari/ària d'aquesta modalitat del servei de menjador escolar va implícit al reconeixement d'usuari/ària del servei de transport escolar. Aquest servei està regulat i publicat al BOP núm. 112 del 14/08/2012. La inclusió dels alumnes a la relació nominal dels alumnes susceptibles de tenir dret a aquest servei, tal com s'estableix a la clàusula cinquena del conveni, és títol suficient per ser beneficiari d'aquesta gratuïtat.

9.2. Supòsit definit a 3.2.2.2. (Prestació a favor dels alumnes d'ensenyaments obligatoris usuaris del servei de transport no obligatori que, no siguin o no puguin ser beneficiaris de cap altre ajut de menjador). La condició d'usuari o usuària del servei de transport escolar s'obté amb sol·licitud prèvia i declaració i acreditació de reunir les condicions per ser-ho en alguna de les tipologies establertes a l'apartat 1.2 del Reglament (BOP núm. 112 del 14/08/2012).

A tal efecte, l'interessat/ada si és major d'edat o el pare/mare/ tutor si és menor, hauran d'emplenar i signar el model d'imprès de sol·licitud que es posarà a la seva disposició al centre escolar i al Consell Comarcal i a la pàgina web del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça www.altaribagorça.cat, i adjuntar, si escau, la documentació acreditativa de reunir les condicions per tenir dret a ser reconegut usuari/a del servei en la tipologia demanada respecte a aquest.

9.2. Supòsit definit a 3.2.3. (Ajuts d'urgència associats al menjador escolar). En aquest cas, s'aplicarà el procediment i les determinacions establertes a la disposició (Expedient 57/2011 ­ 222) Reglament regulador del procediment d'atorgament de prestacions d'urgència social dels Serveis, aprovat pel Ple 148-1/2011, en data 19 d'abril de 2011 i publicat, després de la seva tramitació, al BOP de Lleida número 99 de 12 de juliol de 2011.

10. Termini de resolució i notificació El termini per a la resolució i notificació de l'atorgament provisional de les subvencions serà, com a màxim, de 6 mesos, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds, transcorregut l'esmentat termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

11. Acceptació de la subvenció Els beneficiaris, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar la subvenció per escrit.

En tot cas s'entendrà acceptada si en el termini d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord, no manifesten res en contra.

12. Atorgament i quantia dels ajuts El Decret de Presidència que resoldrà el procés de convocatòria i/o de tramitació dels ajuts determinarà, entre altres qüestions, l'import màxim atorgat i el percentatge que suposa respecte a l'import per cada àpat.

Aquest ajut aprovat tindrà el caràcter de provisional i sotmès a les condicions següents:

- A la consolidació de les quantitats previstes al conveni de finançament del curs. En el supòsit que els imports consignats al conveni amb aquesta finalitat, finalment, resultessin inferiors a la quantitat total distribuïda al Decret de Resolució, els ajuts s'ajustaran proporcionalment a l'import disponible.

- A la verificació de la utilització efectiva del servei a partir de la comprovació de les dades d'utilització efectiva i liquidació al concessionari. A partir del total de dies de disponibilitat del servei de menjador escolar es calcularà el percentatge de dies d'utilització efectiva per l'usuari beneficiari de l'ajut. L'ajut es reduirà amb el percentatge diferencial entre els dies de servei i els dies d'utilització efectiva del mateix.

- En el cas d'ajuts socioeconòmics, el beneficiari del ajut abonarà al concessionari del servei l'import que li correspon com aportació pròpia per àpat atenent la resolució favorable de l'ajut, liquidant el concessionari al Consell Comarcal la part corresponent a l'ajut. La liquidació serà mensual i en referència als àpats consumits.

Per a la determinació dels ajuts, en cap cas s'aplicarà com a preu del menú diari una quantitat superior al màxim establert pel Departament d'Ensenyament, o bé aquell preu que en casos excepcionals, el Serveis territorials d'Ensenyament, hagin autoritzat.

Els criteris establerts per aquest curs asseguren l'ajut del 50% (tram 1) o bé del 100% (tram 2), per a aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits per a cadascun d'aquests trams. El Departament d'Ensenyament garanteix la dotació als consells comarcals per a cobrir aquests casos. En aquest sentit, un cop tancades les fitxes de finançament i atenent que durant el curs es podran atendre situacions sobrevingudes, caldrà anar disposant dels romanents (baixes, absències, ...) que se'n pugui derivar i atendre aquelles sol·licituds que vagin entrant. En cas que sigui necessari, mitjançant la liquidació es reconeixerà l'increment de dotació que se'n derivi.

13. Pagament Els ajuts contemplats en aquestes bases seran liquidats directament al concessionari qui, en aplicació dels mateixos, compensarà a les famílies amb la corresponent reducció del preu dels menús efectivament consumits.

14.Justificació de l'ajut El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça obtindrà d'ofici del seu concessionari la informació d'utilització efectiva del servei de menjador escolar on constarà els dies que, efectivament, l'alumne/a beneficiari/a de l'ajut ha utilitzat el servei així com la informació de trobar-se al corrent en el pagament dels serveis.

De les comprovacions anteriors es deduirà l'import definitiu de l'ajut.

15. Desenvolupament de la prestació Cal assegurar que els ajuts de menjador s'atorguin amb efectes d'inici de curs, garantint que l'alumnat becat pugui fer ús del servei des del primer dia. Per això, en cas de desfasament temporal entre l'inici de la prestació i el moment de consolidació d'aquest finançament, els ajuts seran atorgats amb caràcter provisional, a compte d'aquesta consolidació; podent adaptar les beques atorgades en funció dels imports definitivament disponibles.

16. Inspecció i control El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, en ús de les competències delegades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, o de l'exercici de les que li són pròpies, pot dur a terme la inspecció de tot allò relacionat amb l'aplicació d'aquestes bases.

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s'escau, el requereixin el Consell Comarcal, el Departament d'Ensenyament, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d'òrgans competents.

17. Obligacions dels beneficiaris/àries Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions, a més de les especificades en les presents bases:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que s'estableixin per part del Consell Comarcal, així com, si s'escau, per part dels òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

b) Conservar els documents justificatius d'aplicació de la subvenció mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

c) Fer efectiu el percentatge de l'import de l'ajut que correspon a la persona beneficiària. L'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a la pèrdua de la condició de beneficiari/ària de l'ajut.

18. Reintegrament Procedirà el reintegrament de la totalitat o part de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament, de conformitat amb el Títol II de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

Aquest reintegrament pot ser realitzat voluntàriament pel beneficiari, sense requeriment previ.

19. Infraccions i sancions En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de Subvencions i les altres disposicions que el desenvolupin.

20. Publicitat subvencions atorgades Es farà publicitat de les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al que s'imputen, així com la referència als beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, en el tauler d'anuncis electrònic del Consell Comarcal durant la seva vigència.

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència del Consell Comarcal en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci.

21. Revocació En els supòsit que es comprovi que el beneficiari de l'ajuda incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases, la no utilització finalista de l'ajuda o quan es detecti que en la concessió va concórrer l'ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades el Consell Comarcal podrà revocar o suspendre l'ajuda que va concedir en el seu dia.

22. Tractament de dades En aplicació del que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, cal informar que les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció d'aquests ajuts s'inclouen en els sistemes de tractament de dades del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça i tenen com a finalitat la valoració de l'accés als ajuts.

En qualsevol cas es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant escrit dirigit al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça - Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 El Pont de Suert o a l'adreça de correu electrònic lopd@ccar.ddl.net, juntament amb la seva identificació mitjançant el DNI.

Aquestes bases entraran en vigor el dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

ANNEXOS Annex I Sol·licitud d'ajut econòmic pel servei de menjador escolar (Veure imprès publicat a la web de la Corporació)

Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia
Comedor escolar
Infancia
Educación
Transporte
Transporte y vehículos
Discapacidad
Empresa
Transporte escolar
Tercera edad
Bienestar social
Actividades económicas
Familia monoparental
Justicia
Nacimiento, adopción y acogimiento