Anunci sobre bases específiques que han de regir la convocatòria de les Beques a la Joventut Excel·lent 2015 i Premi per a les Trajectòries d'Anada i Tornada i les Beques per estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes - Boletín Oficial de Girona de 15-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:


L'Alcaldia Presidència, en data 15 de juny de 2015, va aprovar les Bases específiques que han de regir la convocatòria de les Beques a la Joventut Excel·lent 2015 i Premi per a les Trajectòries d'Anada i Tornada i les Beques per estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes.

Les bases a que es refereix la part resolutiva del decret anterior són les que es transcriuen a continuació i resten exposades a informació pública en la porteria de la Casa de la Vila per un termini de vint dies hàbils comptadors a partir del dia següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona als efectes de la presentació d'al·legacions i suggeriments.

'Bases específiques que han de regir la convocatòria de les Beques a la Joventut Excel·lent 2015 i Premi per a les Trajectòries d'Anada i Tornada i les Beques per estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes.'

7a. Convocatòria de beques a la joventut excel·lent

4t. curs d'Educació Secundària Obligatòria

BASES L'Ajuntament de Figueres convoca cinc beques a la joventut excel·lent de la ciutat amb l'objectiu de potenciar i reconèixer l'esforç personal dels/les alumnes en l'àmbit escolar -traduït en el seu rendiment-, valorar l'esperit emprenedor, la coherència i el compromís amb la ciutat i situar Figueres com a Ciutat del Coneixement.

1. Les beques consisteixen en una estada de cinc dies a la ciutat de València, i inclouen despeses de viatge en tren, trasllats, estada en l'hotel Zenit, de 4 estrelles , manutenció, un passi de tres dies a la Ciutat de les Arts i les Ciències, amb acompanyament d'un monitor/a.

El programa educatiu es completarà amb altres visites culturals, educatives i de lleure.

2. S'adrecen a tot el jovent empadronat a Figueres i/o que hagi estudiat en un institut de Figueres cursant estudis de 4t d'ESO durant el curs 2014/2015. Com que són alumnes menors d'edat, serà imprescindible l'autorització per escrit dels pares.

3. El jurat tindrà en compte els mèrits següents:

· Expedient acadèmic: certificat de l'institut corresponent, amb les notes acadèmiques dels estudis d'ESO. La mitjana de les notes ha de ser com a mínim de 8. · Informe del centre educatiu de secundària: valoració del/la director/a o del tutor/a de la trajectòria de l'alumne/a al centre educatiu.

· Presentació de l'alumne/a: exposició, en un màxim de 4 fulls, del seu «projecte de vida» (què té previst estudiar, com vol continuar la seva trajectòria, què el motiva, què el preocupa, quins projectes té, etc.) tan a nivell personal com de relació amb la ciutat. · Altres certificats: l'alumne/a pot presentar tots els certificats originals o compulsats que consideri oportuns referents a activitats extraescolars (formació, esport, lleure...) i a la participació a entitats de caire social, polític, de voluntariat, educatiu... que acreditin la seva vocació de servei i implicació a la comunitat.

· Certificat d'empadronament i convivència 4. Les sol·licituds per optar a aquestes beques s'han de presentar mitjançant una instància, acompanyada de tota la documentació esmentada a l'apartat 3, a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), situada a l'avinguda de Salvador Dalí, 107, de Figueres, fins les 14:00 el dia 8 de juliol de 2015. Cal adjuntar-hi el full d'autorització paterna i carnet jove. Les sol·licituds només tindran validesa per a la convocatòria del curs 2014/2015.

5. El jurat estarà format per:

- El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, que el presidirà.

- Un/a professor/a d'un institut de la ciutat de Figueres.

- Un/a professor/a d'un centre concertat de Figueres

- Un/a representant dels pares i mares, membre d'una AMPA d'un institut de la ciutat de Figueres.

- El Coordinador/a del Servei Educatiu de l'Alt Empordà.

- Un/a representant de l'Associació d'Universitaris de l'Alt Empordà

- Un/a treballador/a del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, que actuarà com a secretari/ària.

6. El lliurament de les beques es celebrarà en un acte públic la data i el lloc del qual encara no s'han concretat.

7. Els/les beneficiaris/àries hauran de viatjar a principis del mes d'agost. Aquesta beca és nominal i intransferible. Així mateix, hauran de presentar una valoració escrita de l'experiència i, si escau, propostes de millora. A alguns dels estudiants becats, l'Ajuntament de Figueres els pot demanar que facin aquesta valoració públicament, en el transcurs de l'acte de lliurament de les beques del curs següent.

8. Les possibles despeses relatives a la cancel·lació del viatge i l'estada abans de la data de sortida o la interrupció de l'estada abans de la seva finalització per motius que no estiguin contemplats en l'assegurança de viatge aniran a càrrec de l'alumne/a. En aquest cas l'alumne no podrà recuperar la beca ni viatjar en un altre moment de l'any.

9. Les càrregues tributàries que impliquen l'acceptació d'aquest Premi són responsabilitat de la persona o persones que l'han guanyat.

10. L'Ajuntament de Figueres farà públiques les bases d'aquestes beques mitjançant la premsa local i comarcal i el tauler d'anuncis de la corporació, i també pels sistemes de difusió que cregui adients atesa la naturalesa d'aquesta convocatòria.

11. Qualsevol qüestió, dubte o controvèrsia que pugui sortir per l'aplicació o la interpretació d'aquestes bases, o d'aspectes que no hi siguin previstos, seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran fermes i inapel·lables.

Tothom que participi en aquesta convocatòria n'accepta les bases i la potestat del jurat.

8a. Convocatòria de beques a la joventut excel·lent

Estudiants del darrer curs de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

BASES L'Ajuntament de Figueres convoca cinc beques a la joventut excel·lent de la ciutat amb l'objectiu de potenciar i reconèixer l'esforç personal dels/les alumnes en l'àmbit escolar -traduït en el seu rendiment-, valorar l'esperit emprenedor, la coherència i el compromís amb la ciutat i situar Figueres com a Ciutat del Coneixement.

1. Les beques consisteixen en una estada de dues setmanes a Londres per millorar l'anglès, i inclouen despeses de viatge, trasllats, estada en una residència d'estudiants, manutenció i un curs intensiu de llengua anglesa.

El programa consisteix en 20 classes setmanals d'anglès de 45 minuts, de dilluns a divendres, impartides a l'escola d'estiu Southbank, ubicada a la Southbank University, de Londres i es complementa amb un programa d'activitats culturals, d'oci i esportives, sempre coordinades i supervisades per un equip de monitors.

La residència McLaren House està a 5 minuts a peu de la Universitat on aniran a classe. Les habitacions són individuals amb bany privat. Els àpats estan inclosos i es fan en el self-service del menjador de la universitat.

2. Les beques s'adrecen a tot el jovent empadronat a Figueres i/o als estudiants dels instituts de Figueres, d'edats compreses entre 16 i 25 anys, que durant el curs 2014/2015, hagin estudiat el darrer curs de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o superior. En els casos dels/les alumnes menors d'edat, serà imprescindible l'autorització per escrit dels pares.

3. El jurat tindrà en compte els mèrits següents:

· Expedient acadèmic: certificat de l'institut corresponent, amb les notes acadèmiques dels ensenyaments postobligatoris corresponents (batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o cicle formatiu de grau superior) i de les Proves d'Accés a la Universitat. La mitjana de les notes ha de ser com a mínim de 8.

· Informe del centre educatiu de secundària: valoració del/la director/a o del tutor/a de la trajectòria de l'alumne/a al centre educatiu.

· Presentació de l'alumne/a: exposició, en un màxim de 4 fulls, del seu «projecte de vida» (què té previst estudiar, com vol continuar la seva trajectòria, què el motiva, què el preocupa, quins projectes té, etc.) tan a nivell personal com de relació amb la ciutat. · Altres certificats: l'alumne/a pot presentar tots els certificats originals o compulsats que consideri oportuns referents a activitats extraescolars (formació, esport, lleure...) i a la participació a entitats de caire social, polític, de voluntariat, educatiu... que acreditin la seva vocació de servei i implicació a la comunitat.

· Certificat d'empadronament i convivència

4. Les sol·licituds per optar a aquestes beques s'han de presentar mitjançant una instància, acompanyada de tota la documentació esmentada a l'apartat 3, a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), situada a l'avinguda de Salvador Dalí, 107, de Figueres, fins les 14:00 hores del dia 8 de juliol de 2015. Els menors de 18 anys cal que hi adjuntin el full d'autorització paterna. Les sol·licituds només tindran validesa per a la convocatòria del curs 2014/2015.

5. El jurat estarà format per:

- El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, que el presidirà.

- Un/a professor/a d'un institut de la ciutat de Figueres.

- Un representant dels pares i mares, membre d'una AMPA de secundària de la ciutat de Figueres.

- El Coordinador/a del Servei Educatiu de l'Alt Empordà. - Un/a representant de l'Associació d'Universitaris de l'Alt Empordà.

- Un/a treballador/a del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, que actuarà com a secretari/ària.

6. El lliurament de les beques es celebrarà en un acte públic, la data i el lloc del qual encara estan per concretar.

7. Els/les beneficiaris/àries s'obliguen a utilitzar la beca durant la primera quinzena d'agost. En aquests moments no es pot precisar amb exactitud les dates de sortida i arribada. Per tant també és possible que la data de sortida sigui un dia de finals de juliol. Aquesta beca és nominal i intransferible. Així mateix, hauran de presentar una valoració escrita de l'experiència i, si escau, propostes de millora. A alguns dels estudiants becats, l'Ajuntament de Figueres els pot demanar que facin aquesta valoració públicament, en el transcurs de l'acte de lliurament de les beques del curs següent.

8. Les càrregues tributàries que impliquen l'acceptació d'aquest Premi són responsabilitat de la persona o persones que l'han guanyat.

9. Tots els alumnes que es presentin a aquesta convocatòria obtindran un reconeixement per part de l'Ajuntament de Figueres.

10. Les possibles despeses relatives a la cancel.lació del viatge i l'estada abans de la data de sortida o la interrupció de l'estada abans de la seva finalització per motius que no estiguin contemplats en l'assegurança de viatge aniran a càrrec de l'alumne/a.

11. L'Ajuntament de Figueres farà públiques les bases d'aquestes beques mitjançant la premsa local i comarcal i el tauler d'anuncis de la corporació, i també pels sistemes de difusió que cregui adients atesa la naturalesa d'aquesta convocatòria.

12. Qualsevol qüestió, dubte o controvèrsia que pugui sortir per l'aplicació o la interpretació d'aquestes bases, o d'aspectes que no hi siguin previstos, seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran fermes i inapel·lables.

Tothom que participi en aquesta convocatòria n'accepta les bases i la potestat del jurat.

Premi per a les TRAJECTÒRIES D'ANADA I TORNADA. Joves amb valor afegit convocatòria per a l'any 2015

Preàmbul

El Pla Local de Joventut de Figueres 2012-2015 recollia que el percentatge de joves figuerencs que només poden acreditar estudis obligatoris o inferiors és quinze punts percentuals per sobre de la mitjana catalana. Així mateix, el percentatge de joves del municipi amb estudis postobligatoris no universitaris o amb estudis universitaris és, en ambdós casos, gairebé un deu per cent inferior a la mitjana catalana. L'atur juvenil, tot i que alarmant, no ho és molt més que a la resta del territori. Les dades deixen clar, però, que la majoria dels joves desocupats tenen un escàs nivell de formació i que, per contra, a major nivell de formació assolit, més possibilitats de treballar.

En un context d'atur i de crisi, ser jove i ser competitiu dins del mercat de treball passa per la formació. Per això cerquem persones joves d'entre 18 i 29 anys que, havent abandonat la seva formació per tal d'incorporar-se al mercat laboral i, haventse adonat, un cop allà, que eren poc competitives, han retornat als estudis i això els ha permès millorar les seves expectatives professionals i/o laborals.

Aquesta beca té com a objectiu reconèixer l'esforç d'aquestes persones i estimular la formació dels joves, fent que siguin visibles aquelles experiències vitals que, tant des de l'àmbit acadèmic reglat com des d'altres opcions formatives o orientacions menys ortodoxes i a través de l'esperit emprenedor, la voluntat de millora i l'autosuperació, transformen el seu entorn i generen models que poden inspirar altres joves descontents amb les seves trajectòries formatives i laborals.

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és becar un any d'estudis superiors a aquella persona figuerenca d'entre 18 i 29 anys que hagi abandonat els estudis per incorporar-se al mercat laboral i que, un cop allà, en adonar-se que no era competitiva, ha decidit tornar a formar-se. Per tant, cerquem algú que pugui acreditar una trajectòria laboral i/o formativa que reuneixi els mèrits que l'acreditin com a exemplar des del punt de vista de l'autosuperació, la cerca de l'excel·lència i la competitivitat, la voluntat manifesta de millorar i transformar el seu entorn i les seves expectatives.

Requisits, presentació de sol·licituds i termini

Per a participar en aquesta convocatòria cal tenir entre 18 i 29 anys durant el 2015.

Caldrà presentar un document per registre d'entrada a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (Avinguda Salvador Dalí, 107, 17600 Figueres) en el qual hi digui explícitament que se sol·licita participar al Premi per a TRAJECTÒRIES D'ANADA I TORNADA i hi constin les dades i documentació següents de la persona que presenta la proposta:

· El nom, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic.

· Fotocòpia del DNI o NIE.

· Certificat d'empadronament i convivència.

· Currículum Vitae (amb còpia compulsada que acrediti allò que s'hi descriu: vida laboral, diplomes, cursos, etc).

· Carta de motivació: carta dirigida al jurat (màxim 4 fulls DIN-A4) explicant per què la persona que es presenta considera que la seva trajectòria vital mereix aquest premi i quins plans de futur té, quines motivacions l'impulsen, què el preocupa...

· Altres documents que es consideri oportú d'aportar per tal que el jurat es formi una idea general de la proposta. El termini de presentació de propostes finalitza a les 14:00 hores del dia 8 de juliol de 2015.

Jurat i procediment de selecció i lliurament del premi

L'Ajuntament de Figueres nomenarà un jurat presidit pel regidor director de l'àrea de serveis a les persones i que coincidirà amb el de les Beques a la Joventut Excel·lent.

El jurat es reunirà en acabar el termini de presentació de propostes i n'escollirà una que serà la proposada per a rebre el premi. El lliurament del premi es celebrarà en un acte públic la data i el lloc del qual encara no s'ha concretat.

Premis

El premi consisteix en una beca de com a màxim 3.000 euros per a què la persona premiada pugui matricular-se en aquells cursos, formacions o post-graus que consideri adients per a prosseguir la seva formació. Per tal de fer efectiu el premi, la persona guanyadora haurà d'acreditar que s'ha matriculat a la universitat.

Acceptació de la convocatòria

Qualsevol qüestió, dubte o controvèrsia que pugui sortir per l'aplicació o la interpretació d'aquestes bases, o d'aspectes que no hi siguin previstos, seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran fermes i inapel·lables. Tothom que participi en aquesta convocatòria n'accepta les bases i la potestat del jurat.

Les càrregues tributàries que impliquen l'acceptació d'aquest Premi són responsabilitat de la persona o persones que l'han guanyat. 1a convocatòria de beques per a estudiar francès o alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes de Figueres

Estudiants de 4t d'Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior

BASES L'Ajuntament de Figueres convoca tres beques adreçades als estudiants de 4t d'Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior que hagin destacat en el seu rendiment en l'aprenentatge d'idiomes, amb l'objectiu que puguin aprofundir en el idiomes francès i alemany.

1. Les beques consisteixen en 2 matrícules gratuïtes en l'idioma francès i 1 matrícula gratuïta en l'idioma alemany

2. S'adrecen a tot el jovent empadronat a Figueres i/o als estudiants dels instituts de Figueres, d'edats compreses entre 16 i 25 anys, que durant el curs 2014/2015, hagin estudiat 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o superior.

3. El Jurat tindrà en compte els mèrits següents:

. Nota d'idiomes: certificat de l'institut corresponent, amb les notes acadèmiques corresponents als estudis d'idiomes, especificant l'idioma. La nota mínima ha de ser un 8. . Informe del centre educatiu de secundària: valoració del/la director/a o del tutor/a de la trajectòria de l'alumne/a al centre, especialment en l'àmbit de les llengües. . Carta de motivació de l'alumne/a: exposició, en un màxim de 4 fulls, del 'projecte de vida' (què té previst estudiar, perquè li interessa entrar a l'Escola Oficial d'Idiomes,què el motiva, què el preocupa, quins projectes té,...) tan a nivell personal com de relació amb la ciutat. . Capacitat econòmica de l'alumne: la incapacitat econòmica es pot tenir en compte sempre que vingui avalada per un informe dels serveis socials municipals o comarcals, segons escaigui. . Certificat d'empadronament i convivència.

4. Les sol·licituds per optar a aquestes beques s'han de presentar mitjançant una instància, acompanyada de tota la documentació que demostri l'apartat 3, a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), situada a l'avinguda de Salvador Dalí, 107, de Figueres, fins les 14:00 hores del dia 8 de juliol de 2015. Les sol·licituds només tindran validesa per a la convocatòria del curs 2015-2016.

5. El jurat estarà format per:

- El regidor/a d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, que el presidirà. - El director/a de l'Escola Oficial d'Idiomes de la ciutat de Figueres. - Un membre del Consell Escolar de l'Escola Oficial d'Idiomes de Figueres - Un/a treballador/a del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Figueres.

6. El lliurament de les beques es celebrarà en un acte públic, la data i el lloc del qual encara estan per concretar.

7. Aquesta beca és nominal i intransferible l'ajuntament ingressarà al/la becat/da el que costi la matrícula (+irpf).

8. Les càrregues tributàries que impliquen l'acceptació d'aquest Premi són responsabilitat de la persona o persones que l'han guanyat. 9. Qualsevol qüestió, dubte o controvèrsia que pugui sortir per l'aplicació o la interpretació d'aquestes bases, o d'aspectes que no hi siguin previstos, seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran fermes i inapel·lables. 10. Tothom que participi en aquesta convocatòria n'accepta les bases i la potestat del jurat.

Figueres, 6 de juliol de 2015

Marta Felip Torres

Alcaldessa

Estudios
Juventud
Actividades de ocio y tiempo libre
Deporte
Escuelas
Cultura
Actividades extraescolares
Ampas
Educación
Francés
Enseñanza postobligatoria
Estudios postobligatorios universitarios
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales