Anunci sobre bases específiques que han de regir la convocatòria del «Concurs de Cartells de l'Embarraca't 2015» - Boletín Oficial de Girona de 19-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 19/03/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El regidor director de l'Àrea de Serveis a les persones, per delegació de l'Alcaldia Presidència, en data 2 de març de 2015, ha aprovat el següent decret:

«El servei de Joventut, amb l'objectiu de fomentar la participació juvenil com a eix vertebrador de les polítiques de joventut, ha acordat amb les entitats adjudicatàries d'un estand a « Embarraca't 2015», segons decret de 30 de desembre de 2014, convocar concurs públic per a escollir-ne el cartell. Es pretén, amb aquesta iniciativa, donar suport als joves creadors en el camp del disseny gràfic, per tal que mostrin el seu talent i es projectin a partir del seu propi treball. Per això es considera convenient aprovar les bases que s'adjunten com a annex i autoritzar la realització del « Concurs de Cartells de l'Embarraca't 2015».

L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el què preveuen les Bases d'execució del Pressupost municipal 2015, i dins dels límits establerts en els pressupostos municipals.

La quantitat econòmica destinada a l'atorgació d'aquests ajuts per a l'exercici 2015 és de mil euros (1.000,00 ) , amb càrrec a la partida 15 202 23101 48 «Ajuts entitats activitats anuals, cultura, etc»..

D'acord amb el que estableixen les bases d'execució del pressupost, l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 17 i 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Vistos els antecedents exposats, i vista la proposta del coordinador del Servei de Joventut, el regidor director de l'Àrea de Serveis a les Persones, per delegació de l'Alcaldia Presidència, ha resolt:

1r.- Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria del «Concurs de Cartells de l'Embarraca't 2015», que s'adjunten com a annex a l'expedient.

2n.- Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la corporació, i per referència al DOGC. Paral·lelament, fer difusió de les bases a la pàgina web de l'Ajuntament, i mitjançant altres sistemes de difusió adients a la naturalesa de la convocatòria. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, les bases quedaran aprovades definitivament. 3r.- Aprovar la despesa de mil euros (1.000,00 euros), amb càrrec de la partida pressupostària 15 202 23101 48 «Ajuts entitats activitats anuals, cultura, etc».»

Les bases a que es refereix la part dispositiva del decret anterior són les que es transcriuen a continuació i resten exposades a informació pública en la porteria de la Casa de la Vila per un termini de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona als efectes de la presentació d'al·legacions i suggeriments.

« L'Ajuntament de Figueres i les entitats organitzadores de l'activitat festiva anomenada «Embarraca't 2015» convoquen un concurs per a escollir-ne el cartell. Es pretén, amb aquesta iniciativa, donar suport als joves creadors en el camp del disseny gràfic. És per a assolir aquest objectiu, que s'estableixen les següents

Bases

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització del cartell oficial de l'activitat anomenada «Embarraca't 2015», del qual també se'n derivaran les aplicacions gràfiques per a web i xarxes socials.

2. Beneficiaris i requisits

La participació és oberta a totes aquelles persones que tinguin entre 16 i 29 anys, tant professionals com aficionades, que de manera individual o col·lectiva podran presentar un màxim de dos dissenys, originals i finèdits, en una sola sol·licitud.

3. Criteris de valoració

En la valoració dels cartells, les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents: el disseny, l'originalitat, l'impacte mediàtic, la incorporació d'aspectes innovadors.

El cartell haurà d'incloure els elements següents:

a) Un títol visible que ha de dir «Embarraca't 2015, Figueres»

b) Espai per a la programació diària. Com que encara no s'ha fet oficial la programació, el participant en aquesta convocatòria pot inventar-se els textos tenint en compte que la programació comprèn els dies entre el 24 d'abril i el 2 de maig de 2015. c) Espai per a logotips.

4. Terminis de presentació

Les sol·licituds, juntament amb els cartells, podran presentar-se des de l'aprovació d'aquestes bases fins al 27 de març de 2015.

5. Sol·licituds i documentació

Cal presentar una instància en la qual se sol·liciti la voluntat de participar en aquesta convocatòria. Cal adjuntar-hi la documentació següent: identificació de la persona que presenta el cartell (mitjançant una fotocòpia del DNI), anotació del pseudònim de la persona que fa el cartell, adreça completa i telèfon de contacte.

Juntament amb la instància es presentarà:

L'original del cartell. Els cartells presentats no duran signatura i únicament s'acceptarà la inscripció del pseudònim al dors del cartell. El format dels cartells correspondrà a un full DIN A3 i s'haurà de presentar en un suport rígid. En cas de resultar guanyador, s'haurà de facilitar l'arxiu en suport informàtic en formats PDF, Freehand, Corel o Photoshop.

Les instàncies juntament amb tota la documentació s'hauran de presentar al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Figueres (OMAC). Per dubtes, contacteu amb el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Figueres, telèfon 972032326 o per correu electrònic a joventut@figueres.org.

6. Premi

El premi al millor cartell serà un ipad Air o equivalent.

El jurat es reserva la possibilitat d'atorgar dues mencions especials amb la dotació econòmica o en espècies que es cregui adient segons recursos diponibles.

7. Obligacions i reserva de drets de reproducció

L'Ajuntament de Figueres es reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador, que seran cedits en exclusiva. La persona guanyadora es compromet a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports. Aquesta tasca es coordinarà amb la persona que l'Ajuntament de Figueres designi per desenvolupar aquesta funció. 8. Composició del jurat

El concurs de cartells de «l'Embarraca't 2015» disposarà d'un jurat específic. El jurat estarà presidit pel regidor de Joventut. Actuarà com a secretari el coordinador del servei de Joventut, amb veu però sense vot. La resta del jurat estarà format per quatre persones relacionades amb el món de les arts plàstiques i tres membres representants d'entitats adjudicatàries d'estands en el marc de «l'Embarraca't 2015». Les persones que optin al premi no podran ser membres del jurat.

Es podrà declarar desert el premi si es considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases la resoldrà el jurat. El premi no es podrà dividir entre diferents candidatures. Es concedirà a la persona que proposi el jurat, que és la que ha de constar en la sol·licitud presentada en aquesta convocatòria.

9. Resolució

El termini màxim per resoldre i notificar la concessió del premi es fixa en una setmana després de la data en la qual finalitza el termini de presentació d'instàncies.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades per silenci administratiu.

10. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases. »

Figueres, 6 de març de 2015

Marta Felip Torres

Alcaldessa

Juventud
Cultura