Anunci sobre l'aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del «Concurs de música jove Joan Trayter, 2015» - Boletín Oficial de Girona de 19-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 19/03/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El regidor director de l'Àrea de Serveis a les persones, per delegació de l'Alcaldia Presidència, en data 25 de febrer de 2015, ha aprovat el següent decret:

« La música és un dels camps de la cultura que més interès desperta en els joves. Dins l'àmbit de la creativitat cultural, el Pla Local de Joventut reconeix aquest valor com a prioritari i aquest programa com a fix en les línies polítiques en matèria de joventut de l'Ajuntament. En els darrers tretze anys s'ha estat realitzant amb èxit el concurs de música jove que porta el nom de Joan Trayter, en memòria del creador dels estudis Musiclan.

Per això es considera convenient aprovar les bases que s'adjunten com a annex i autoritzar la realització del «Concurs de música jove Joan Trayter, 2015».

L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el què preveuen les Bases d'execució del Pressupost municipal 2015, i dins dels límits establerts en els pressupostos municipals.

La quantitat econòmica destinada a l'atorgació d'aquests ajuts per a l'exercici 2015 és de dos mil euros (2.000,00 ) , amb càrrec a la partida 15 202 23101 48 « Ajuts Entitats activitats anuals, cultura, etc».

D'acord amb el que estableixen les bases d'execució del pressupost, l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 17 i 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Vistos els antecedents exposats, i vista la proposta del coordinador del Servei de Joventut, el regidor director de l'Àrea de Serveis a les Persones, per delegació de l'Alcaldia Presidència, ha resolt:

1r.- Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria del «Concurs de música jove Joan Trayter, 2015» , que s'adjunten com a annex a l'expedient.

2n.- Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la corporació, i per referència al DOGC. Paral·lelament, fer difusió de les bases a la pàgina web de l'Ajuntament, i mitjançant altres sistemes de difusió adients a la naturalesa de la convocatòria. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, les bases quedaran aprovades definitivament. 3r.- Aprovar la despesa de dos mil euros (2.000,00 euros), amb càrrec de la partida pressupostària 15 202 23101 48 «Ajuts Entitats activitats anuals, cultura, etc».»

Les bases a que es refereix la part dispositiva del decret anterior són les que es transcriuen a continuació i resten exposades a informació pública en la porteria de la Casa de la Vila per un termini de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona als efectes de la presentació d'al.legacions i suggeriments.

«Annex

Bases Concurs de Música Jove Joan Trayter. Edició 2015

1.- Introducció a la figura de Joan Trayter

Joan Trayter i Malirach (Figueres, 1971- 2002) va ser enginyer de telecomunicacions per la Salle i d'electrònica per la UPC. Un empordanès ple de talent, obert d'esperit i enamorat de la música, que va fer de la seva passió la seva feina. Els estudis de gravació de Music Lan, a Avinyonet de Puigventós, són la culminació de la seva dilatada trajectòria professional. Aquest premi que porta el seu nom, convocat conjuntament entre l'Ajuntament de Figueres i els estudis Music Lan, el vincula a la ciutat que el va veure néixer i pretén ser un estímul per a joves creadors del món de la música.

2.- Objecte i condicions generals

Aquest concurs vol ser una oportunitat per a joves artistes i creadors en l'àmbit musical, tant a títol individual com col·lectiu (formacions musicals), per tal de dotar-los d'espais on actuar, i permetre'ls la gravació d'una maqueta als estudis Music Lan d'Avinyonet de Puigventós.

El mecanisme de selecció constarà de dues fases: la primera es basarà en l'audició de treballs pregravats; els artistes que superin aquesta fase, passaran a la segona, on rebran la condició de finalistes i hauran d'actuar en directe la nit del 29 d'abril de 2015 a l'escenari de l'Embarraca't durant les Fires i Festes de la Santa Creu.

3.- Beneficiaris, requisits, presentació de sol·licituds i termini

Per optar a la participació en el concurs, cal que tots els integrants de la proposta tinguin entre 18 i 39 anys.

Caldrà presentar un document per registre d'entrada a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (Avinguda Salvador Dalí, 107, 17600 Figueres) en el qual hi digui explícitament que se sol·licita participar al Concurs de música jove Joan Trayter i hi constin les dades i documentació següents:

· El nom, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de la persona que presenta la proposta. · L'enllaç a una plataforma de reproducció online des de la qual el jurat pugui escoltar la proposta (Spotify, Grooveshark, Myspace, Goear, Youtube, Dropbox, etc) amb un mínim de cinc temes propis. · Fotocòpia del DNI, NIE, carnet de conduir o passaport, de totes les persones que integren la proposta. · Les propostes poden presentar-se fins el dia 3 d'abril de 2015.

4.- Jurat i procediment de selecció

L'Ajuntament de Figueres nomenarà un jurat integrat per periodistes musicals, tècnics de so, promotors de concerts i membres de l'organització de l'Embarraca't. El jurat serà presidit pel regidor director de l'àrea de Serveis a les Persones.

El jurat es reunirà en acabar el termini de presentació de propostes i n'escollirà tres que actuaran a l'Embarraca't. El jurat escoltarà les actuacions en directe i decidirà quina de les propostes és la guanyadora.

5.- Premis, procediment de concessió i lliurament

El jurat farà públic el seu veredicte al llarg de la setmana posterior a l'actuació.

El jurat atorgarà un únic premi al millor grup que consta de 1.000 euros, més la gravació d'una maqueta als Estudis Musiclan d'Avinyonet de Puigventós. També una actuació a l'Embarraca't 2016, remunerada amb un import màxim de 600 euros i sense intermediaris de representació, sempre que el grup no s'hagi dissolt i que pugui acreditar un mínim de concerts realitzats durant l'any següent al premi.

Els premis poden estar subjectes a les retencions que preveu la llei tributària.

La resta de grups finalistes, a més a més, rebran 150 euros en concepte de dietes de desplaçament i un val de 200 euros per la compra de material musical per gentilesa del grup Vivaldi.

6.- Acceptació de la convocatòria

En tot allò no previst en aquestes bases s'aplicarà el criteri del jurat. La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les bases.»

Figueres, 5 de març de 2015

Marta Felip Torres

Alcaldessa

Música
Cultura
Estudios
Juventud
Cultura e idiomas
Ferias
Fiestas Populares