Anunci sobre l'aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores de subvencions per a ajuts individuals de menjador escolar de la comarca - Boletín Oficial de Girona de 07-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 07/04/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Per Decret de Presidència núm.2015.108, de 25 de març de 2015 s'ha aprovat incialment la modificació de les bases específiques reguladores de subvencions per a ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques de la comarca del Pla de l'Estany.

De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals ( ROAS ), s'exposa al públic pel termini de vint dies, comptats des de l'endemà de la publicació, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis del Consell Comarcal a i que els interessats puguin consultar els expedients a la secretaria d'aquesta Corporació, i si s'escau, presentar les oportunes reclamacions.

Cas que no es presentessin reclamacions, l'acord de referència s'entendria aprovat definitivament sense necessitat d'adopció d'un nou acord exprés. Cas d'haver-ne, caldria resoldre-les i alhora adoptar un nou acord exprés d'aprovació definitiva. Un cop aprovat definitivament es farà publicació al Taulell d'Edictes de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província.

Banyoles, 26 de març de 2015

Jordi Xargay i Congost

President

Comedor escolar