ANUNCI SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS 2017 - Boletín Oficial de Castellón de 19-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 19/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

04882-2017-U BENICARLÓ

Anunci subvencions entitats culturals 2017

De conformitat amb el que disposa a l? Ordenança Específica Reguladora publicada en el BOP número 117 de data 28 de setembre de 2013, l? Ajuntament de Benicarló estableix la present convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions culturals que han realitzat activitats que fomenten la Cultura i l? ocupació del temps lliure en aquesta ciutat durant l? any 2017.

Beneficiaris:Les associacions i entitats culturals constituïdes legalment, que no tinguen finalitat lucrativa i reunisquen els requisits enumerats a l? article 2 de l? ordenança.

L? imprès de sol·licitud de subvenció i documentació exigida(especificada a l? article 4), es troba a la web de l? Ajuntament, a la secció de Cultura, apartat impresos de Cultura, i també es pot proporcionar a l? Àrea de Cultura de l? Ajuntament de Benicarló.

El procediment de concessió de subvenció es realitzarà en règim de concurrència competitiva i de conformitat amb els criteris de valoració fitxats a la base setena de l? ordenança.

Per aquesta finalitat existeix consignació pressupostària de fins 15.000 en el pressupost municipal de 2017 (aplicació 33491 48000).

Per a l? elaboració de les propostes de resolució es crearà una comissió de valoració, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, resoldrà l? Alcalde o regidor en qui delegue.

La resolució es notificarà per escrit. No obstant, si en el termini de tres mesos, contats a partir del dia en que la sol·licitud entre en el registre de l? Ajuntament, no s? ha dictat la resolució corresponent, s? entendrà que la sol·licitud ha sigut desestimada.

La resolució posa fi a la via administrativa i es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d? un mes a partir del dia següent al d? haver rebut la notificació davant d? Alcaldia.? Així mateix, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat de lo Contenciós-Administratiu, amb seu en Castelló, en el termini de dos mesos contats a partir del dia següent a la recepció d? aquesta notificació, de conformitat amb el determinat a l? article 8 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el 9 de novembre de 2017.

El text íntegre de l? Ordenança Específica Reguladora de la concessió d? aquesta subvenció es troba publicada en la pàgina web de l? Ajuntament, en la secció de Cultura.

El regidor de Cultura, Josep Barberà Sorlí.

Benicarló, 17 d? octubre de 2017.

Cultura