ANUNCIO DE APROBACIÓN DE LAS BASES DEL II CONCURSO DE CARTELES DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. - Boletín Oficial de Castellón de 08-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 08/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

NULES

En data 29 d'agost de 2016 s'ha dictat el decret sobre l'aprovació de les bases del II Concurs de Cartells '25 de novembre. Dia Inter- nacional contra la Violència de Gènere' que es transcriuen en el seu tenor literal:

'BASES II CONCURS DE CARTELLS '25 DE NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE'

La Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Nules convoca el II CONCURS DE CARTELLS en la seua segona edició. El concurs es convoca per a fomentar la sensibilització, la informació i la denúncia contra qualsevol acte de violència contra les dones.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA Seleccionar la imatge que identificarà tots els actes commemoratius de les Jornades contra la Violència de Gènere del 2016 que organitza la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de Nules.

2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA La quantia total màxima destinada als premis convocats ascendeix a 500 euros, que s'aplicaran amb càrrec a l'aplicació pressupos- tària 2316-48100.

3. PREMI I MENCIÓ 3.1. Es lliurarà un premi únic de 300 euros a la persona guanyadora, al qual podran optar totes i tots els participants, independen- tment del seu lloc de residència o naixement. El segon premi es considerarà accèssit i en cas d'anul·lar el primer serà el guanyador.

3.2. A més, s'estableix una menció honorífica de 200 destinada a destacar la millor proposta elaborada per una dona o un home participant nascuts o residents a Nules. El segon premi es considerarà accèssit i en cas d'anul·lar el primer serà el guanyador.

3.3. Els premis no podran coincidir en la mateixa persona. L'import dels premis estarà subjecte a les retencions legals establides. 3.4. Amb el cartell guanyador del premi es realitzarà la campanya de comunicació i difusió de les Jornades Municipals contra la Vio- lència de Gènere.

3.5. Les persones premiades podran signar les seues obres una vegada conegut el veredicte del jurat. 4. PARTICIPANTS 4.1. Podrà participar en aquesta convocatòria tota persona major d'edat que ho desitge, sense importar la seua nacionalitat o lloc de residència.

4.2. Queden exclosos de participació els artistes i autors/es d'obres guanyadores en anteriors edicions d'aquest concurs. 4.3 No podran participar en el concurs les persones que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiàries o beneficiaris que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4.4. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases del concurs, el compromís del seu compliment i la ces- sió de la titularitat i dels drets d'explotació en exclusiva a l'Ajuntament de Nules de les obres premiades (cartell guanyador i menció).

4.5. A fi d'acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la convocatòria hauran de presentar la documentació i la declaració responsable exigida per la base cinquena i segons el model de l'annex.

La presentació d'un treball al concurs implicarà la garantia per part de qui hi participe de l'autoria i l'originalitat de l'obra presentada, així com del caràcter inèdit d'aquesta i de la titularitat en exclusiva i sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d'explotació sobre l'obra i davant de terceres persones.

5. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 5.1. Cada participant podrà presentar-hi un cartell com a màxim. 5.2. Les obres presentades seran originals i inèdites. 5.3. Les obres seran anònimes i s'entregaran acompanyades de la fitxa d'inscripció adjunta degudament omplida. 5.4. Cada persona concursant haurà d'entregar també de manera obligatòria un sobre tancat, en l'exterior del qual haurà de constar el lema o pseudònim i si opta a la menció local i en l'interior del sobre:

a) La declaració d'autoria degudament omplida i signada; una fotocòpia del DNI, NIE o passaport; en un foli les seues dades perso- nals (nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte, juntament amb el lema o pseudònim).

b) Declaració degudament signada que inclourà el text següent: 'Amb aquest escrit declare responsablement no incórrer en cap causa de prohibició de les establides en l'article 13 paràgrafs 2 i 3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, per a obtindre la condició de persona beneficiària del premi'.

5.5. La tècnica o l'estil seran lliures, sempre que possibiliten la reproducció del treball en format cartell. En cap cas s'admetran pro- postes que facen ús d'imatges o fotografies que siguen denigrants per a la figura de la dona.

5.6. El tema serà lliure, sempre que siga representatiu i estiga relacionat amb la data que es commemora i els objectius que com- porta, especificats en l'objecte de la convocatòria.

5.7. Els cartells han de tindre una composició que adopte el format vertical amb unes dimensions A3, i han de presentar-se en suport informàtic (format obert i editable jpg, gif, pdf, psde o tif en qualitat 300 ppp) i una fotocòpia en color de l'obra (en físic i A3).

5.8. En els cartells haurà de constar de manera destacada el text següent (que haurà d'estar escrit en valencià i sense cap falta d'ortografia): DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, 25 DE NOVEMBRE DEL 2016, AJUNTAMENT DE NULES, REGI- DORIA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT.

5.9. Hauran de tindre en compte en la composició l'espai perquè aparega l'escut de l'Ajuntament de Nules (no cal ficar-lo, sols cal deixar l'espai necessari).

5.10. L'Ajuntament de Nules es reserva el dret d'incloure qualsevol altre logotip addicional al cartell amb l'autorització de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.

5.11. La corporació es reserva el dret d'adaptar la imatge del cartell a qualsevol altre format (OPI, pancarta, postal, fullet informatiu, etc.). 6. INSCRIPCIONS 6.1. El termini d'admissió s'obri el 2 de setembre del 2016 i finalitza l'11 de novembre del 2016 (s'exceptuen dissabtes i festius). 6.2. Els cartells s'han de presentar sense signar. En el dors del sobre ha de constar un lema o pseudònim. 6.3. Les obres s'han de presentar sense signar i sense cap dada que puga indicar l'autoria. Aniran dirigides a l'Ajuntament de Nules, Regidoria de Polítiques d'Igualtat.

Cada persona concursant haurà d'entregar de manera obligatòria un sobre tancat, en l'exterior del qual haurà de constar el lema o pseudònim i si opta a la menció local: còpia en color, mida A3, del cartell. A més, dins del sobre s'ha d'incloure un sobre tancat, en l'exterior del qual haurà de constar el lema o pseudònim i si opta a la menció local, i en l'interior del sobre es ficarà una plica en la qual constarà: fotocòpia del DNI, NIE o passaport; document en suport informàtic (format obert i editable jpg, gif, pdf, psde o tif en qualitat 300 ppp), en un foli les seues dades personals (nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte, juntament amb el lema o pseudònim), declaració degudament signada que inclourà el text següent: 'Amb aquest escrit declare responsablement que no incórrec en cap causa de prohibició de les establides en l'article 13 paràgrafs 2 i 3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, per a obtin- dre la condició de persona beneficiària del premi', i declaració d'autoria degudament omplida i signada (es troba en l'annex d'aquest document).

NO S'ADMETRÀ CAP OBRA ENTREGADA FORA DEL TERMINI ESTABLIT. 6.4. També s'hi podran presentar obres amb els ports pagats a l'adreça: Ajuntament de Nules (Regidoria de Polítiques d'Igualtat); plaça Major, 1; 12520 Nules; sempre que la seua entrega estiga dins del termini d'admissió.

7. JURAT 7.1. El jurat estarà format per tres persones: un o una membre del Consell de la Dona, una persona experta en l'àmbit de la dona i una de l'àmbit de l'art o de la il·lustració gràfica, i presidit pel regidor de Polítiques d'Igualtat o persona en qui delegue. Actuarà com a secre-

tària, amb veu però sense vot, la tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament de Nules. 7.2. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. La seua decisió serà inapel·lable. 7.3. El jurat realitzarà una preselecció dels cartells admesos i triarà el cartell guanyador i el mereixedor de la menció honorífica en un veredicte inapel·lable.

7.4. Qualsevol dels premis establits podrà quedar desert, en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneix mèrits sufi- cients per a ser premiats.

7.5. El jurat, per a formular la proposta de concessió de premis, valorarà, a més de la concepció, la qualitat gràfica, plàstica, l'eficàcia comunicadora o informativa i les condicions de reproducció.

7.6. La publicació de l'acta del concurs es farà pública abans del 25 de novembre del 2016. 8. LLIURAMENT DE PREMIS 8.1. Cada participant premiat serà convocat a l'acte públic de lliurament de premis que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal de Nules en les 'II Jornades contra la Violència de Gènere'.

8.2. S'enviarà un comunicat de premsa amb la informació i es farà públic a la web municipal, en el facebook i en qualsevol mitjà de difusió que es considere oportú.

9. DRETS El cartell guanyador del premi i la menció quedaran en propietat de l'Ajuntament de Nules, que tindrà tots els drets d'explotació de les obres amb caràcter exclusiu de l'obra que la Llei de Propietat Intel·lectual reconeix als autors, sense el perjuí dels drets morals que els corresponguen.

10. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 10.1. Amb les obres seleccionades pel jurat es podrà fer una exposició a la Biblioteca Municipal José Vicente Felip durant les II Jorna- des contra la Violència de Gènere.

10.2. Les obres exposades no podran ser retirades fins que es clausure l'exposició. 10.3. Les obres no premiades seran retirades per les seues autores o autors, o per les persones degudament autoritzades, aportant el DNI, a la seu de Serveis Social de Nules (c/ Santa Natàlia, 10, de Nules), en el termini de 30 dies, a comptar de l'endemà al tancament de l'exposició, transcorreguts els quals, s'entendrà que es cedeix a l'Ajuntament la seua propietat, i aquest podrà donar-hi la destinació convenient.

L'Ajuntament no es responsabilitzarà dels costos que comporte la retirada dels cartells. L'Ajuntament no serà responsable per cap causa de la pèrdua, deteriorament, etc., de les obres presentades al concurs durant el seu termini de duració; no se subscriu pòlissa d'assegurança que cobrisca aquests riscos.

10.4. Serà responsabilitat de les i els cartellistes qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l'autoria del cartell i el possible plagi.

11. RÈGIM JURÍDIC La convocatòria del II Concurs de Cartells: '25 de novembre. Dia Internacional contra la Violència de Gènere' es regirà per les pre- sents bases, i resultarà d'aplicació en tot el que no hi estiga previst la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, la legislació en matèria de règim local que siga aplicable, les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Nules per a 2016, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra- cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental que siguen aplicables.

ANNEX

DECLARACIÓ D'AUTORIA II CONCURS DE CARTELLS, '25 DE NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE' (Omplir amb lletres majúscules, signar i introduir en el sobre tancat).

SR./SRA ___________________________________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport _____________________________ nascut a (ciutat i país d'origen) ________________________________________ i resident a la ciutat de _________________, amb adreça postal ___________________________________________ amb CP ____________ (als efectes de notificacions), amb número de telèfon ________________________ i la següent adreça de correu electrònic _______________________________________:

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:

Que desitge participar en el II CONCURS DE CARTELLS organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb el treball titulat: ____ _______________________________________________

PRIMER. Que garantisc l'autoria i originalitat d'este treball, i que no és còpia ni modificació de cap altre, ni correspon a un autor/a fallit/a.

SEGON. Que sóc titular de tots els drets d'autor del treball i que este es troba lliure de càrregues i/o limitacions als drets d'explotació. TERCER. Que si el treball resulta premiat, cedisc a l'Ajuntament de Nules els drets de publicació, edició i difusió del mateix. QUART. Que per la present accepte la totalitat de les bases del concurs. Amb aquest document declare responsablement no incórrer en causa de prohibició alguna de les establides en l'article 13 paràgrafs 2 i 3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, per a obtindre la condició de persona beneficiària del premi, així com la resta de la legislació aplicable.

Nules,________________________________________________ de 2016

Firma de l'autor/a

BASES II CONCURSO DE CARTELES '25 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO'

La Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Nules convoca el II CONCURSO DE CARTELES en su segunda edición. El concurso se convoca para fomentar la sensibilización, la información y la denuncia contra cualquier acto de violencia contra las mujeres.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Seleccionar la imagen que deberá identificar todos los actos conmemorativos de las Jornadas contra la Violencia de Género del 2016 que organiza la Concejalía de Políticas de Igualdad de Nules.

2. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA La cuantía total máxima adscrita a los premios convocados asciende a 500 euros, que se imputarán con cargo a la aplicación presu- puestaria 2316-48100.

3. PREMIO Y MENCIÓN 3.1. Se entregará un premio único de 300 euros a la persona ganadora, al cual podrán optar todas y todos los participantes, indepen- dientemente de su lugar de residencia o nacimiento. El segundo premio se considerará accésit y en caso de anular el primero, será el ganador.

3.2. A su vez, se establece una mención honorífica de 200€ adscrita a destacar la mejor propuesta elaborada por una mujer o un hom- bre participantes nacidos o residentes en Nules. El segundo premio se considerará accésit y en caso de anular el primero, será el ganador.

3.3. Los premios no podrán coincidir en la misma persona. El importe de los premios estará sujeto a las retenciones legales estable- cidas.

3.4. Con el cartel ganador del premio se realizará la campaña de comunicación y difusión de las Jornadas Municipales contra la Vio- lencia de Género.

3.5. Las personas premiadas podrán firmar sus obras una vez conocido el veredicto del jurado. 4. PARTICIPANTES 4.1. Podrán participar en esta convocatoria toda persona mayor de edad que lo desee, sin importar su nacionalidad o lugar de resi- dencia.

4.2. Quedan excluidos de participación aquellos artistas y autores-as de obras ganadoras en anteriores ediciones de este concurso. 4.3. No podrán participar en el concurso las personas que, cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en los apartados anteriores, estén incursas en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiarias o beneficiarios

que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.4. La participación en este concurso supone la aceptación de las bases del concurso, el compromiso de su complimiento y la cesión de la titularidad y de los derechos de explotación en exclusiva al Ayuntamiento de Nules de las obres premiadas (cartel ganador i mención). Las personas participantes se comprometen a cumplir las bases que rigen este concurso.

4.5. Con el fin de acreditar los requisitos anteriores, las personas que participan en la convocatoria deberán presentar la documenta- ción y la declaración responsable exigida por la base cinco y según el modelo del anexo.

La presentación de un trabajo al concurso implicará la garantía por parte de quien participe de la autoría y la originalidad de la obra presentada, así como del carácter inédito de la misma y de la titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación alguna de todos los dere- chos de explotación sobre la obra y frente a terceras personas.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 5.1. Cada participante podrá presentar un cartel como máximo. 5.2. Las obras presentadas serán originales e inéditas. 5.3. Las obras serán anónimas y se entregarán acompañadas de la ficha de inscripción adjunta debidamente cumplimentada. 5.4. Cada persona concursante deberá entregar también de forma obligatoria un sobre cerrado, en el exterior del cual deberá cons- tar el lema o seudónimo y si opta a la mención local, y en el interior del sobre:

a) La declaración de autoría debidamente cumplimentada y firmada, una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte, en un folio sus datos personales (nombre y apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto, junto al lema o seudónimo).

b) Declaración debidamente firmada que incluirá el siguiente texto: 'Por la presente declaro responsablemente no incurrir en causa de prohibición alguna de las establecidas en el artículo 13 párrafos 2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para obtener la condición de persona beneficiaria del premio'.

5.5. La técnica o el estilo serán libres, siempre que posibiliten la reproducción del trabajo en formato cartel. En ningún caso se admi- tirán propuestas que hagan uso de imágenes o fotografías que sean denigrantes para la figura de la mujer.

5.6. El tema será libre, siempre que sea representativo y esté relacionado con la fecha que se conmemora y los objetivos que com- porta, especificados en el objeto de la convocatoria.

5.7. Los carteles deben tener una composición que adopte el formato vertical con unas dimensiones A3 y deben presentarse en soporte informático (formado abierto y editable jpg, gif, pdf, psde o tif en calidad 300ppp) y una fotocopia a color de la obra (en físico y A3).

5.8. En los carteles deberá constar de manera destacada el texto siguiente (que deberá estar escrito en valenciano y sin ninguna falta de ortografía): DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, 25 DE NOVEMBRE DEL 2016, AJUNTAMENT DE NULES, REGI- DORIA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT.

5.9. Deberán tener en cuenta en la composición el espacio para que aparezca el escudo del Ayuntamiento de Nules. 5.10. El Ayuntamiento de Nules reserva el derecho de incluir cualquier otro logotipo adicional al cartel con la autorización de la Con- cejalía de Políticas de Igualdad.

5.11. La corporación se reserva el derecho de adaptar la imagen del cartel a cualquier otro formato (MUPI, pancarta, postal, folleto informativo etc.).

6. INSCRIPCIONES 6.1. El plazo de admisión se abre el 2 de septiembre de 2016 y finaliza el 11 de noviembre de 2016 (exceptuando sábados y festivos). 6.2. Los carteles se deben presentar sin firmar. En el dorso del sobre debe constar un lema o seudónimo. 6.3. Las obras se presentarán sin firmar y sin ningún dato que pueda indicar la autoría. Estarán dirigidas al Ayuntamiento de Nules, Concejalía de Políticas de Igualdad.

Cada persona concursante tendrá que entregar de manera obligatoria un sobre cerrado, en el exterior del cual tendrá que constar el lema o seudónimo y si opta a la mención local: copia en color, tamaño A3, del cartel. Además, en el interior del sobre ha de incluir un sobre cerrado, en el exterior del cual tendrá que hacer constar el lema o seudónimo y si opta a la mención local, y en el interior del sobre se pondrá una plica en la cual debe constar: fotocopia del DNI, NIE o pasaporte; documento en soporte informático (formado abierto y editable jpg, gif, pdf, psde o tif en calidad 300ppp), en un folio los datos personales (nombre y apellidos, dirección postal, correo electró- nico y teléfono de contacto, juntamente con el lema o seudónimo), declaración debidamente firmada que incluya el siguiente texto: 'Por la presente declaro responsablemente no incurrir en causa de prohibición alguna de las establecidas en el artículo 13 párrafos 2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para obtener la condición de persona beneficiaria del premio'.

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA OBRA ENTREGADA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO. 6.4. También se podrán presentar obras con los portes pagados a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Nules (Concejalía de Polí- ticas de Igualdad); plaza Mayor, 1; 12540 Nules; siempre que su entrega sea en el plazo de admisión.

7. JURADO 7.1. El jurado estará formado por tres personas: un/a miembro del Consell de la Dona, una persona experta en el ámbito de la Mujer y una tercera del ámbito del arte o de la ilustración gráfica y presidido por el concejal de Políticas de Igualdad o persona en quien dele- gue. Actuará como secretaria, con voz pero sin voto, la técnica de políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Nules.

7.2. El jurado estará facultado para resolver cualquier cuestión no prevista en estas bases. Su decisión será inapelable. 7.3. El jurado realizará una preselección de los carteles admitidos y elegirá el cartel ganador y el merecedor de la mención honorífica en un veredicto inapelable.

7.4. Cualquiera de los premios establecidos podrá quedar desierto, en el caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados reúne méritos suficientes para ser premiados.

7.5. El jurado, para formular la propuesta de concesión de premios, deberá valorar, además de la concepción, la calidad gráfica, plás- tica, la eficacia comunicativa o informativa y las condiciones de reproducción.

7.6. La publicación del acta del concurso se hará pública antes del 25 de noviembre de 2016. 8. ENTREGA DE PREMIOS 8.1. Cada participante premiado será convocado al acto público de entrega de premios que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Nules en las 'II Jornadas contra la Violencia de Género'.

8.2. Se enviará comunicado de prensa con la información y se hará público en la web municipal, en el facebook del Ayuntamiento y en cualquier medio de difusión que se considere oportuno.

9. DERECHOS El cartel ganador del premio y la mención quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Nules quien tendrá todos los derechos de explotación con carácter exclusivo de las obras que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los autores, sin el perjuicio de los dere- chos morales que les correspondan.

10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 10.1. Con las obras seleccionadas por el jurado se podrá celebrar una exposición en la Biblioteca Jose Vicente Felip durante las II Jornadas contra la Violencia de Género.

10.2. Las obras expuestas no podrán ser retiradas hasta que se clausure la exposición. 10.3. Las obras no premiadas serán retiradas por sus autoras o autores, o por las personas debidamente autorizadas, aportando el DNI, en la sede de Servicios Sociales de Nules (c/Santa Natalia, 10, de Nules), en el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al del cierre de la exposición, transcurridos los cuales, se entenderá que se cede al Ayuntamiento su propiedad, pudiendo éste darle el destino conveniente.

El Ayuntamiento no se responsabiliza de los costes que comporte la retirada de los carteles. El Ayuntamiento no será responsable por causa alguna de la pérdida, deterioro, etc. de las obras presentadas al concurso durante su plazo de duración, no suscribiéndose póliza de seguro que cubra dichos riesgos.

10.4. Será responsabilidad de las y los cartelistas cualquier reclamación que pueda producirse en relación con la autoría del cartel y su posible plagio.

11. RÉGIMEN JURÍDICO La convocatoria del I Concurso de Carteles «25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género» se regirá por las pre- sentes bases, resultando de aplicación en todo aquello no previsto en ellas la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la legislación en materia de Régimen Local que sea aplicable; las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Nules para 2015; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como todas aquellas otros normas de carácter general o procedimental que sean aplicables.

ANEXO

DECLARACIÓN DE AUTORÍA II CONCURSO DE CARTELES '25 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO' (Rellenar con letras mayúsculas, firmar e introducir en el sobre cerrado)

SR. /SRA ______________________________________________________________________ con DNI/NIE/Pasaporte ______________________________ nacido/a (ciudad y país de origen) ________________________ y residente en la ciudad de _________________, con dirección postal ________________________ CP ____________ ( a los efectos de notificaciones), con número de telé- fono _____________________ y la siguiente dirección de correo electrónico: ______________________________________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que deseo participar en el II CONCURSO DE CARTELES organizado por la Concejalía de Políticas de Igualdad con el trabajo titulado _________________________________________________

PRIMERO. Que garantizo la autoría y originalidad de este trabajo, y que no es copia ni modificación de ningún otro, ni corresponde a un autor/a fallecido/a.

SEGUNDO. Que soy titular de todos los derechos de autor del trabajo y que este se encuentra libre de cargas y/o limitaciones a los derechos de explotación.

TERCERO. Que si el trabajo resulta premiado, cedo al Ayuntamiento de Nules los derechos de publicación, edición y difusión del mismo.

CUARTO. Que por la presente acepto la totalidad de las bases del concurso. Declaro responsablemente no incurrir en causa de pro- hibición alguna de las establecidas en el artículo 13 párrafos 2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para obtener la condición de persona beneficiaria del premio, así como el resto de la legislación aplicable.

Nules, de 2016

Firma del autor/a

El que es fa públic en compliment del que disposa l'article 44 R.D. 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funciona- ment i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Nules, en la data de la signatura.- El Regidor de Polítiques d'Igualtat, Antonio Romero Felip

Igualdad
Víctimas de violencia de género
Bibliotecas
Nacimiento, adopción y acogimiento
Empleo
Empleo y contratación
Exposiciones
Valenciano
Artes
Prensa
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales