Anuncio de convocatòria dels ajuts per donar suport al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-02-2021

TIEMPO DE LECTURA:

Anuncio de convocatoria dels ajuts per donar suport al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic.

  • Plazo de la solicitud: Ver Detalles , 23/02/2021 hasta ----
  • Tipo: Convocatorias
  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Categorías: Comercio y marketing

Descargar en PDF


La Junta de Govern Local, en la sessió de 15 de febrer de 2021, ha adoptat l'acord que, transcrit literalment en la seva part dispositiva, és el següent:

'PRIMER. Aprovar la convocatòria dels ajuts per donar suport al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic, el text íntegre de la qual consta en l'expedient.

SEGON. La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000 ¬) amb càrrec a la partida 11 430 479000 Ajuts extraordinaris COVID19 del pressupost de l'Ajuntament de Vic per a l'any 2021.

TERCER. Autoritzar el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de DOS- CENTS MIL EUROS (200.000 ¬) amb càrrec a la partida 11 430 479000 Ajuts extraordinaris COVID19 del pressupost de l'Ajuntament de Vic per a l'any 2021.

QUART. Enviar les dades estructurals de la convocatòria, el text complert i l'extracte de la mateixa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

CINQUÈ. Publicar la convocatòria al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Vic.'

Annex

CONVOCATÒRIA DELS AJUTS AL COMERÇ AL DETALL I ALS SERVEIS DE PROXIMITAT DE VIC (2021)

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament dels ajuts a empreses, professionals i autònoms dels sectors més afectats per la crisi del COVID-19, amb l'objectiu de promocionar el manteniment de l'exercici d'aquestes activitats al municipi de Vic durant tot l'any 2021. Es diferencien dues línies d'ajudes:

- Grup A: aquelles activitats que van haver de tancar, per ordre ministerial, la seva activitat durant la primavera de 2020 i que no es van poder beneficiar de la primera convocatòria d'ajuts promoguts per l'Ajuntament de Vic (exp. AJT/5122/2020) per estar ubicats fora de la trama urbana consolidada (TUC).

- Grup B: aquelles activitats que van haver de tancar la seva activitat durant el període de la tardor de 2020, per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre de 2020, de la Generalitat de Catalunya.

2. Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per la Junta de Govern Local el 25 de gener de 2021 i dictaminades favorablement per la Comissió d'Economia i Serveis Generals del 26 de gener de 2021. Van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 29 de gener de 2021.

3. Persones beneficiàries

Podran ser persones sol·licitants i/o beneficiàries les que reuneixin els requisits establerts en la clàusula segona de les bases reguladores dels ajuts al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic (2021).

4. Tramitació, rectificació, resolució i atorgament

La tramitació, rectificació, resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació a aportar es regeixen per les clàusules quarta, cinquena, setena i vuitena de les bases reguladores dels ajuts al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic.

El procediment de concessió dels ajuts regulats serà el de concurrència no competitiva en modalitat de concessió directa.

5. Crèdit pressupostari assignat i quantia total màxima que s'hi destina

La base sisena estableix que l'Ajuntament de Vic destina a aquesta convocatòria fins a un màxim de 200.000,00 euros, amb càrrec a l'assignació pressupostària 11.430.479000 - Ajuts extraordinaris COVID 19 del pressupost vigent.

6. Quantia de la subvenció

La quantia màxima de la subvenció per aquesta convocatòria es determinarà segons el quadre recollit en la clàusula 6.2 de les bases reguladores dels ajuts al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic.

7. Període de presentació de les sol·licituds

Les clàusules quarta i novena de les bases reguladores dels ajuts al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic estableixen que el termini de presentació de la sol·licitud s'iniciarà l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i finalitzarà el 31 de març de 2021 o fins a l'esgotament del pressupost disponible.

8. Òrgans competents, resolució de la subvenció i recursos

La clàusula 8.2 de les bases reguladores estableix que l'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament dels ajuts serà l'Àrea de Serveis Generals.

La clàusula 8.3 de les bases reguladores estableix que l'òrgan competent per a la resolució de l'expedient de concessió de l'ajut serà l'Alcaldia o la Regidoria delegada en matèria de comerç.

La base novena de les bases reguladores dels ajuts al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic estableix el termini de resolució i de notificació i el règim de recursos.

9. Període subvencionable

La clàusula dotzena estableix que seran subvencionables les despeses que s'hagin originat entre el 15 de març i el 30 de maig de 2020 (grup A) i entre el 15 d'octubre i el 30 de novembre de 2020 (grup B).

10. Criteris de valoració de les sol·licituds

La base setena de les bases reguladores determina els criteris d'atorgament dels ajuts.

11. Termini i forma de justificació de la subvenció

La clàusula tretzena de les bases reguladores dels ajuts al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic determina que la justificació es presenta en el mateix moment de la sol·licitud de l'ajut, amb una declaració responsable de l'import de les despeses subvencionables. També estableix que per tal d'obtenir una evidència raonable de l'adequada aplicació de l'ajut, es seleccionaran de forma aleatòria un 10 % de les persones beneficiàries de l'ajut, a les quals se'ls requerirà, prèviament a la concessió de l'ajut, que aportin els justificants de les despeses declarades.

12. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s'efectuarà d'un sol cop una vegada aprovada la concessió de l'ajut, tal i com recull la base desena.

13. Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix per la normativa recollida en la base reguladora tercera, de règim jurídic.

14. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí oficial de la província de Barcelona.

Firmat electrònicament per:

La secretària

Maria Pilar Lobera Calvo 18-02-2021 13:49

Comercio