ANUNCIO sobre aprobación de las bases para la concesión de ayudas económicas en los impuestos municipales para atender situaciones especiales. - Diario Oficial de Cataluña de 03-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 03/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Amb data 7 de novembre de 2015 el Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària va aprovar les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els impostos municipals per atendre situacions especials, el text de les quals apareix publicat integrament en el BOP de Barcelona de 25 de novembre de 2015.

Aquest acord es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i d'una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes que s'hi puguin formular les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents. En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions dins del termini establert s'entendrà aprovat definitivament i entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016.

Vilanova i la Geltrú, 25 de novembre de 2015

Glòria García Prieto

Presidenta de l'Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda

No hay voces...