ANUNCIO sobre aprobación de las bases y la convocatoria del Certamen de trabajos de búsqueda e investigación. - Diario Oficial de Cataluña de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data 10/05/2018, va aprovar les bases del certamen de treballs de recerca i investigació d'Alcanar, així com de llur convocatòria.

Es disposa la seva publicació i de les bases especifiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, perquè les persones interessades hi puguin formular al·legacions o reclamacions, amb exposició al tauler d'edictes de la corporació i al web municipal, així com a la BDNS (Identif.: 399906), amb publicació de l'extracte de l'anunci al DOGC.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primera.- Descripció

Aquestes bases regulen la concessió de premis als millors treballs de recerca de batxillerat de temàtica local, de l'àmbit científic i tecnològic, i de l'àmbit social, lingüístic i artístic a Alcanar. L'objecte és el de promoure i reconèixer la tasca educativa que es desenvolupa a Alcanar per part dels educadors, els equips docents i les xarxes educatives, així com el treball de recerca i investigació que realitza l'alumnat de segon de batxillerat.

Segona.- Objectius

Donar a conèixer l'esforç d'investigació dels treballs de recerca de batxillerat sobre la població.

Tercera.- Participants

Poden participar als premis tots/es els/les nois i noies de estiguin cursant 2n de Batxillerat i que hagin dut a terme el seu treball de recerca sobre alguna temàtica d'àmbit local i/o aplicable directament al municipi. Els treballs de recerca que es presentin a d'altres certàmens/concursos els premis dels quals siguin incompatibles amb les bases d'aquest certamen.

Quarta.- Presentació

Termini per a la presentació de les sol·licituds de participació serà de 15 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el BOPT. Els treballs han de ser guiats i avaluats pels professors designats pel centre mateix per assumir-ne la tutoria. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit dels tutors del centre de secundària.

Els treballs s'hauran d'identificar amb una etiqueta on hi ha de figurar el títol. En un sobre, identificat exteriorment amb el títol, s'han d'indicar les dades de l'autor o autora, del tutor o tutora i del centre mitjançant l'imprès formalitzat que es pot trobar annex a la pàgina web municipal. En la sol·licitud només pot figurar un autor o autora per treball. Es desestimaran d'ofici les sol·licituds emplenades o presentades de forma incorrecta.

El termini per a solucionar defectes de forma o per a aportar documentació preceptiva serà de cinc dies hàbils des que l'Ajuntament d'Alcanar ho requereixi a l'interessat, tutor o representant del centre d'educació secundària, amb l'advertiment que, transcorregut aquest termini sense donar-ne compliment, es tindrà per no presentada la candidatura al Premi. A la sol·licitud de participació s'acompanyarà una declaració responsable signada per l'autor/a del treball de recerca.

Cinquena.- Jurat

El jurat, presidit per la regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Alcanar, estarà format per diversos especialistes de reconeguda vàlua en les diferents disciplines de les modalitats del Batxillerat i persones vinculades al món de l'educació. Comptarà amb la col·laboració de l'Institut Sòl de Riu, mitjançant el servei de Biblioteca.

El jurat, a l'hora d'adjudicar el Premi, podrà declarar-lo desert. La participació en el certamen comporta el ple reconeixement i acceptació del veredicte del jurat.

Sisena.- Valoració

Els treballs són avaluats quantitativament i qualitativament per experts, i s'hi tenen en compte els aspectes i criteris establerts en aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista haurà de ser resolta pel president del Jurat o la persona que delegui.

Setena.- Premis

D'entre tots els treballs presentats es seleccionaran els millors que seran els finalistes. El nombre màxim de finalistes l'establirà el Jurat del Certamen. Entre els finalistes s'escolliran tres, que seran es guanyadors (1r, 2n i 3r premi). 7.2. Els Premis consistiran en els imports què a continuació es detallen, sotmesos a la corresponent retenció de l'IRPF:

1r premi: 500 €uros

2n premi: 300 €uros

3r premi: 200 €uros

La concessió del premi s'adoptarà per resolució motivada de l'òrgan convocant d'acord amb la proposta del jurat. La resolució motivada de la concessió es notificarà als interessats i es publicarà al tauler d'anuncis i a la BDNS. Tots els treballs, presentats de forma correcta pel que fa a continguts, llengua, etc. podran ser editats digitalment, amb ISBN de l'Ajuntament d'Alcanar i allotjats en la pàgina web de la Biblioteca Trinitari Fabregat del municipi.

Vuitena.- Lliurament dels premis

Es realitzarà un acte de lliurament de premis on les persones premiades podran exposar les conclusions dels seus treballs. La data, lloc i característiques de l'acte es publicaran juntament amb el veredictes del jurats.

Novena.- Autoria dels treballs i difusió dels treballs premiats

La propietat intel·lectual del treball o treballs guanyadors i finalistes correspondrà al seu autor o autors, en la forma que entre ells s'hagi convingut.

Això no obstant, l'atorgament del Premi comportarà sobre el treball o treballs guanyadors i finalistes la cessió no exclusiva i gratuïta, en favor de l'Ajuntament d'Alcanar, de tots els drets de propietat intel·lectual de contingut econòmic i els drets d'explotació, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els telemàtics i les obres s'empararan sota la marca de Creative Commons.

Desena.- Responsabilitats de l'ajuntament

Certificació: es lliurarà als guanyadors un certificat i un diploma acreditatiu del premi obtingut. En cap moment l'Ajuntament d'Alcanar assumirà responsabilitats per raó del contingut i de les manifestacions que hi constin en el treball guanyador.

Onzena.- Òrgan convocant

Es designa la Junta de Govern Local com a òrgan convocant, amb les funcions que aquestes bases atribueixen a aquest òrgan.

Dotzena.- Acceptació de les bases

El fet de presentar la documentació per tal de participar i d'optar a la concessió d'aquests premis, suposa l'acceptació íntegra i sense reserves d'aquestes bases.

Tretzena.- Interpretació de les bases

Les decisions del jurat són inapel·lables. El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes a les bases. El Jurat qualificador podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o algun dels Premis previstos.

Catorzena.- Vigència de les bases

Aquestes bases tindran vigència indefinida sempre que hi hagi existència de crèdit adequat i suficient d'acord amb la fiscalització prèvia de la intervenció i a la seva convocatòria expressa per la Junta de Govern Local.

Quinzena.- règim jurídic

En tot allò no previst a aquestes bases serà d'aplicació allò previst a la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre, el títol 3r del Decret 179/95 de 13 de juny de Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i restant normativa d'aplicació. Aquesta serà aplicada i interpretada pel Jurat.

Setzena.- Llei orgànica de protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les idees que es presenten al concurs, i també les dades, documentació i informació de qualsevol classe que subministrin, tindran caràcter confidencial i restringit i com a tals seran tractades per l'Ajuntament d'Alcanar i la resta dels membres del Jurat.

En el cas que els participants no desitgin que el tractament de les seves dades es realitzi amb les finalitats descrites per part de l'Ajuntament d'Alcanar o desitgi exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, hauran de remetre un correu electrònic amb la seva sol·licitud a plaeducatiu@alcanar.cat o dirigir un escrit a l'Ajuntament d'Alcanar a la següent adreça: C/ Generalitat, 10 - 43530 - Alcanar.

Dissetena.- Recursos

Contra aquest acord les persones interessades podran optar per interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant la Junta de Govern Local. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

Alcanar, 21 de maig de 2018

Alfons Montserrat Esteller

Alcalde

Certámenes
Educación
Bibliotecas
Investigación