ANUNCIO sobre aprobación de las bases de convocatorias para la concesión de ayudas individuales para libros y material para alumnos de infantil y primaria. - Diario Oficial de Cataluña de 07-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

En data 20 de novembre de 2017, per acord plenari, es van aprovar les bases de convocatòries per l' atorgament d' ajuts individuals per a llibres i material per alumnes d' Infantil i Primària pel Curs 2017 - 2018.

La qual cosa es fa pública per tal de que s' hi puguin presentar les al.legacions i/o reclamacions que es considerin convenients.

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.

Les bases reguladores de les esmentades convocatòries es troben publicades al BOPB de data 1er. de desembre de 2017 i a la pàgina web municipal.

Pacs del Penedès, 1 de desembre de 2017

Josep Sogas i Raventós

Alcalde

Infancia
Libros de texto
Alumnado