ANUNCIO sobre aprobación de las bases específicas y convocatoria de subvenciones para los adornos navideños de la vía pública. - Diario Oficial de Cataluña de 24-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 24/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Per mitjà d'aquest Anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província de 5 de novembre de 2015 apareixen publicades les Bases Específiques i la convocatòria de subvencions per als ornaments nadalencs a la via pública, aprovades pel Ple de l'Ajuntament d'Igualada, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2015 i que han estat exposades al tauler d'edictes de la Corporació en data 16 d'octubre de 2015 i al tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Igualada (www.seu.cat/igualada) en data 16 d'octubre de 2015.

Igualada, 5 de novembre de 2015

Marc Castells i Berzosa

Alcalde

No hay voces...