ANUNCIO sobre aprobación de unas bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones. - Diario Oficial de Cataluña de 11-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 11/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2017, ha aprovat inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, del SAM.

De conformitat amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest acord, juntament amb la resta de documentació de l'expedient, es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler electrònic de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis), el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Durant aquest període, l'acord d'aprovació i el text íntegre de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, del SAM, estan disponibles a l'esmentat tauler electrònic per a la seva consulta. La resta de documentació que integra l'expedient es pot consultar a la Secretaria General de la Diputació de Tarragona, de dilluns a divendres, en horari d'oficina (de 8 h a 15 h).

Si transcorregut aquest termini d'informació pública no es presenten ni reclamacions ni al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el text íntegre d'aquestes bases.

Tarragona, 27 de novembre de 2017

Pilar Sánchez Peña

Secretària general

Medio Ambiente
Salud