ANUNCIO sobre aprobación de unas bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones para entidades de protección y defensa de los animales domésticos. - Diario Oficial de Cataluña de 11-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 11/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2017, ha aprovat inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, del SAM.

De conformitat amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest acord, juntament amb la resta de documentació de l'expedient, es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler electrònic de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis), el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Durant aquest període, l'acord d'aprovació i el text íntegre de les bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, del SAM, estan disponibles a l'esmentat tauler electrònic per a la seva consulta. La resta de documentació que integra l'expedient es pot consultar a la Secretaria General de la Diputació de Tarragona, de dilluns a divendres, en horari d'oficina (de 8 h a 15 h).

Si transcorregut aquest termini d'informació pública no es presenten ni reclamacions ni al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el text íntegre d'aquestes bases.

Tarragona, 27 de novembre de 2017

Pilar Sánchez Peña

Secretària general

Animales de compañía
Medio Ambiente
Salud
Protección de los animales