ANUNCIO sobre aprobación de las bases específicas de subvenciones para ornamentos navideños de la vía pública. - Diario Oficial de Cataluña de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Per mitjà d'aquest anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província de data 27 de novembre de 2017 apareixen publicades les Bases específiques de les subvencions per als ornaments nadalencs de la via pública, aprovades inicialment pel Ple de l'Ajuntament d'Igualada en sessió celebrada el dia 18 d'octubre de 2017 i que, així mateix, han estat exposades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Igualada i al tauler d'edictes de la seu electrònica d'aquest Ajuntament en data 8 i 7 de novembre de 2017, respectivament, a fi que en el termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà hàbil d'aquesta publicació les persones interessades puguin examinar l'expedient al Departament de Comerç (pl. de sant Miquel, 12 d'Igualada) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.

En el supòsit que se'n presentin, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de l'Ajuntament. En cas contrari, les bases de referència quedaran aprovades definitivament, sense necessitat d'un nou acord.

Igualada, 27 de novembre de 2017

M. Àngels Chacon i Feixas

Regidora delegada de Dinamització Econòmica

Comercio
Dinamización económica