ANUNCIO sobre aprobación de las bases particulares que deben regular la concesión de ayudas para el servicio de pequeño mantenimiento en las escuelas públicas, durante el año 2015 (N893/U960/2015/001). - Diario Oficial de Cataluña de 20-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 20/02/2015 hasta 15/09/2015
  • Acción subvencionable: El servicio de pequeño mantenimiento a las escuelas públicas de Sant Boi.
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió del 9 de febrer de 2015, ha aprovat les bases particulars que han de regular la concessió d'ajuts per al servei de petit manteniment a les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2015; les quals se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la Gneralitat de Catalunya i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. S'entendran definitivament aprovades si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

Així mateix, va aprovar la primera i segona convocatòria de concurs públic per a la concessió d'ajuts per al servei de petit manteniment a les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2015. Aquestes convocatòries restaran condicionades al fet que no es presentin al·legacions contra les bases particulars i l'estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions, i en tot cas restaran suspeses en el supòsit que es presentin al·legacions a les bases i fins que siguin resoltes.

El termini per la presentació de sol·licituds per la primera convocatòria serà de deu dies a comptar des del dia següent a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de les esmentades bases.

El termini per la presentació de sol·licituds per la segona convocatòria serà des del dia 1 al 15 de setembre de 2015, ambdós inclosos, i només es podran presentar aquelles escoles públiques que no hagin presentat la seva sol·licitud durant el termini establert en el paràgraf anterior.

Sant Boi de Llobregat, 9 de febrer de 2015

José Manuel González Labrador

Regidor de Participació Ciutadana i Proximitat, Xarxes Socials i Comunitàries

Escuelas
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana