ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras para becas deportivas para el curso 2017-2018. - Diario Oficial de Cataluña de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Corporació, en sessió de 17 de maig de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva. Destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques. Curs 2017-2018.

Pel present anunci, d'acord amb l'article 124.2 del ROAS, s'informa que es procedeix a la seva integral publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que s'hi puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin adients. De no formular-se-n'hi, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

Les Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva. Destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques. Curs 2017-2018, es poden consultar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26 de maig de 2017.

Sant Pere de Riudebitlles, 26 de maig de 2017

Rosa Maria Esteve Nadal

Alcaldessa

Deporte
Familia