ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para actividades de verano para el año 2015. - Diario Oficial de Cataluña de 07-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 07/04/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

En el Ple de l'Ajuntament de data 26 de març de 2015, entre d'altres, es van prendre els següents acords:

Primer.- Aprovar les 'bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per als casals d'estiu 2015' obrants a l'expedient.

Segon.- Sotmetre a informació pública aquestes bases, per un termini mínim de vint dies hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, i al web de l'Ajuntament, inserint, així mateix, referència de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El termini computarà des de la darrera publicació oficial.

Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

Tercer.- Aprovar que el termini de presentació de sol·licituds i el model de sol·licitud específic es determini mitjançant resolució de l'Alcaldia, que serà publicada al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (santacolomadecervello.cat).

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el període d'inscripció del casal d'estiu 2015.

Quart.- Destinar un import màxim de 4.000 € a aquests ajuts , amb càrrec a la partida de beques 30.324.48002 del vigent pressupost municipal.

Santa Coloma de Cervelló, 27 de març de 2015

Gerard Segú López

Alcalde

Actividades de verano