ANUNCIO sobre aprobación definitiva de las bases para la concesión de subvenciones a las empresas y a los nuevos emprendedores. - Diario Oficial de Cataluña de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Reus, en sessió duta a terme el 3 de juny de 2016, va aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions a les empreses i als nous emprenedors, per afavorir l'impuls i la dinamització econòmica de la ciutat de Reus.

Aquestes bases foren objecte del tràmit d'informació pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 113, de data 14 de juny de 2016, i no s'han presentat al·legacions o suggeriments, per la qual cosa han estat definitivament aprovades. En l'esmentat anunci fou publicat el text íntegre d'aquestes bases.

Reus, 15 de juliol de 2016

P. d. s. del secretari general

Josep Alberich Forns

Cap del Servei de l'Assessoria Jurídica

Iniciativa emprendedora
Dinamización económica
Empresa