ANUNCIO sobre aprobación definitiva de las bases para la concesión de subvenciones a las entidades deportivas locales, año 2017. - Diario Oficial de Cataluña de 11-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, en Sessió ordinària de data 26 de juliol de 2017, va aprovar inicialment les Bases per a la concessió de subvencions a les entitats esportives locals, any 2017.

Que l'esmentat acord ha estat publicat amb el seu text íntegre al BOPB de data 11 d'agost de 2017 i una ressenya al DOGC núm. 7436 de data 18 d'agost de 2017 per un termini d'exposició pública de vint dies.

Que durant aquest termini d'exposició pública, no s'ha presentat cap al·legació i/o suggeriment, per la qual cosa el text de les Bases per a la concessió de subvencions a les entitats esportives locals, any 2017 s'entén elevat a definitiu sense cap més tràmit.

L'Ametlla del Vallès, 2 d'octubre de 2017

Andreu González i Gil

Alcalde

Deporte
Clubes y entidades deportivas