ANUNCIO sobre aprobación definitiva de unas bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones. - Diario Oficial de Cataluña de 15-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 15/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 1 de juliol de 2016, ha aprovat inicialment les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais de coworking, de la Unitat de Polítiques Actives d'Ocupació, de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació.

De conformitat amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, aquest acord, juntament amb la resta de documentació preceptiva de l'expedient s'han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva inserció dels anuncis en el tauler electrònica d'anuncis de la corporació (https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis), en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm. 133, de 13 de juliol de 2016) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7169 de 25 de juliol de 2016).

Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre General, no s'han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l'esmentat acord, que d'aquesta manera ha esdevingut definitiu, per la qual en el BOP de Tarragona núm. 174 de 12 de setembre de 2016 s'ha publicat del text íntegre de les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais de coworking, de la Unitat de Polítiques Actives d'Ocupació, de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació.

Si es volen impugnar aquestes bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la seva publicació íntegra.

Tarragona, 12 de setembre de 2016

Pilar Sánchez Peña

Secretària general

Coworking
Justicia