ANUNCIO sobre aprobación definitiva de las bases generales reguladoras de las subvenciones para entidades sin ánimo de lucro. - Diario Oficial de Cataluña de 04-05-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 04/05/2015 hasta 04/11/2015
  • Documento en formato PDF

El Ple municipal, en sessió celebrada el 18 de març de 2015, va aprovar inicialment les Bases Generals reguladores de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre així com els seus annexos.

D'acord amb el què disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, transcorregut el termini d'exposició pública, i no havent-se presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial s'entén elevat a definitiu sense més tràmit.

El Bruc, 27 d'abril de 2015

Carles Castro Taboada

Alcalde

No hay voces...