ANUNCIO sobre aprobación definitiva de las bases reguladoras para la concesión de ayudas de comedor dirigidas al alumnado de enseñanza obligatoria y de segundo ciclo de educación infantil de la comarca de El Ripollès y de la apertura de la convocatoria para el curso 2017-2018 (código S-2017/20). - Diario Oficial de Cataluña de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 83, de data 2 de maig de 2017, ha sortit publicat l'edicte d'aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del Ripollès i s'ha publicat el text íntegre d'aquestes bases. Transcorregut aquest termini d'informació pública sense que s'hi hagin formulat al·legacions, aquest acord ha esdevingut definitiu.

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 87, de data 8 de maig de 2017 ha sortit publicat l'anunci de la corresponent convocatòria, que finalitza el dia 31 de maig de 2017.

Ripoll, 29 de maig de 2017

Joan Manso i Bosoms

President

Infancia
Alumnado
Enseñanza
Escuelas Infantiles