ANUNCIO sobre aprobación definitiva de las bases reguladoras generales para la concesión de ayudas para el material escolar y libros. - Diario Oficial de Cataluña de 11-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, en Sessió ordinària de data 26 de juliol de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores generals per a la concessió d'ajuts per a material escolar i llibres.

Que l'esmentat acord ha estat publicat amb el seu text íntegre al BOPB de data 11 d'agost de 2017 i una ressenya al DOGC núm. 7435 de data 17 d'agost de 2017 per un termini d'exposició pública de vint dies.

Que durant aquest termini d'exposició pública, no s'ha presentat cap al·legació i/o suggeriment, per la qual cosa el text de les Bases reguladores generals per a la concessió d'ajuts per a material escolar i llibres s'entén elevat a definitiu sense cap més tràmit.

L'Ametlla del Vallès, 2 d'octubre de 2017

Andreu González i Gil

Alcalde

Material escolar