ANUNCIO sobre aprobación definitiva de las bases reguladoras de subvenciones de cultura y deportes. - Diario Oficial de Cataluña de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari inicial del dia 13/05/2016 aprovatori de les bases reguladores de la concessió de subvencions de Cultura i Esports, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions de cultura i esports

1.Objecte

L'Ajuntament de La Bisbal del Penedès reconeix la importància del teixit associatiu com a element dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat.

Les subvencions són un procediment de col·laboració entre l'Ajuntament i les associacions per gestionar activitats d'utilitat pública i interès social.

Amb aquestes bases es defineixen les condicions i procediments per a sol·licitar subvencions destinades a entitats i associacions.

2.Finalitats

- Aquestes subvencions estan destinades a donar suport a activitats i a despeses ordinàries per al manteniment d'un local propi (millores, electricitat, aigua,...).

- Fomentar el desenvolupament d'activitats, programes o projectes culturals, esportius i juvenils impulsats per la societat civil dins el municipi.

- Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentant els valors de convivència i cohesió social.

- Potenciar les diades i les festes populars.

3.Destinataris

Podran sol·licitar les subvencions: Totes les entitats, associacions i clubs sense ànim de lucre legalment constituïdes, amb seu al municipi, i que estiguin inscrites al Registre d'Entitats.

4.Obligacions dels beneficiaris

D'acord amb la Llei de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) i el corresponent Reglament que la desplega (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol), els beneficiaris:

- Hauran de complir l'objectiu, executar el projecte i/o exercir l'activitat que fonamenti la concessió de la subvenció.

- Realitzar una justificació adequada del compliment dels requisits, de la posterior realització de l'activitat i de la finalitat.

- Aportar tota la informació que se li requereixi i col·laborar al màxim amb les actuacions de comprovació.

- Fer constar el logotip de l'Ajuntament en els elements publicitaris que editi el beneficiari per donar a conèixer l'activitat (cartells, anuncis, programa, ...), com a patrocinador de l'activitat.

- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o recursos que financin les activitats subvencionades.

Autoritzar a l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès que en el seu nom demani a l'AEAT i la Tresoreria General de la Seguretat Social, els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o denegar expressament l'autorització.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts.

Si es considera oportú, l'Ajuntament podrà establir convenis amb les entitats beneficiàries, on es regularà la col·laboració entre ambdues parts.

5.Finançament de les activitats

Com a norma general, l'Ajuntament no subvencionarà més del 50% del cost de les activitats.

L'atorgament d'aquestes subvencions seran compatibles amb altres ingressos i subvencions d'altres institucions i/o empreses, sempre que els ingressos totals obtinguts no superin el cost de l'activitat subvencionada.

6.Procediment d'avaluació.

D'acord amb la Llei de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) i el corresponent Reglament que la desplega (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol), els sol·licitants hauran de complir tots els requisits que es relacionen a continuació:

-Les entitats i associacions hauran d'estar legalment constituïdes, tenir la residència fiscal al municipi i estar adscrites al Registre Municipal d'Entitats.

-Que tinguin capacitat per desenvolupar programes o projectes culturals, esportius o juvenils al municipi.

-Que l'activitat subvencionable sigui d'interès general.

-Estar al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb Hisenda, Seguretat Social i no tenir deutes amb l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

-No haver estat condemnades per sentència ferma a la pena de pèrdua de possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

-No estar afectades per la Llei Concursal o haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

-No estar afectada per la Llei d'Incompatibilitats el/la representant legal.

-Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

Aquests requisits són eliminatoris i, en cas que les sol·licituds no els compleixin, quedaran automàticament descartades de la convocatòria.

7.Procediment d'atorgament

Una vegada aprovades definitivament aquestes Bases, la Junta de Govern Local aprovarà la corresponent convocatòria de subvencions.

És la Junta de Govern l'òrgan col·legiat que resol les sol·licituds de subvencions, previ informe del secretari de la corporació.

8.Justificació de la subvenció

La justificació és obligatòria.

Els beneficiaris de les subvencions disposaran, com a màxim, fins el 31 de gener de l'any següent a la concessió de la subvenció.

La justificació constarà de:

-instància de presentació de la subvenció

-memòria de les activitats o projectes

-un exemplar de la publicitat que s'hagi realitzat sobre l'activitat/s subvencionada, on hi consti la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament o la declaració del president/a conforme no han realitzat activitat. En cas que l'activitat s'hagi realitzat abans de la convocatòria de les subvencions, no s'exigirà la inclusió de la imatge corporativa municipals en les publicitats editades.

-Si la subvenció s'ha atorgat per l'activitat global de l'entitat, s'haurà de presentar el balanç anual d'ingressos i despeses de l'any.

-Factures, rebuts o tiquets de caixa que justifiquin el 100% del cost de l'activitat, encara que la part subvencionada sigui de menys percentatge:

Han de ser originals. Si l'entitat ho sol·licita, l'Ajuntament podrà retornar-li els originals després d'haver-los examinats, compulsats i posat el segell corresponent

Han de portar un segell de 'cobrat' o 'pagat' i les dades de l'emissor de la factura adjuntant el justificant conforme s'ha fet el pagament

Han de correspondre a l'activitat o activitats subvencionades i han de ser despeses necessàries per realitzar les activitats

Han de portar les dades i el NIF del sol·licitant

Han de ser vàlides en el tràfic jurídic mercantil

No poden estar trencades, tatxades o ratllades

Han de ser emeses durant l'any de la convocatòria de les subvencions

En el cas de tiquets susceptibles que s'esborrin les dades amb el pas del temps, caldrà adjuntar-hi fotocòpia

9.Pagament de la subvenció

La Junta de Govern Local és qui aprova la concessió de subvencions d'acord amb aquestes bases i amb la seva convocatòria.

Es pagaran les subvencions en el moment de concedir les subvencions.

10.Reintegrament de les subvencions

L'Ajuntament iniciarà expedient de reintegrament parcial o total de la subvenció si:

-Els beneficiaris no compleixen amb els objectius, activitats o projectes subvencionats

-El cost efectiu final és inferior a l'inicialment previst

-No es justifica adequadament la subvenció

-Les despeses presentades no responen a l'activitat subvencionada/es

-No s'adopten les mesures de difusió del finançament públic rebut

Per tal de simplificar la tramitació de l'expedient de reintegrament d'una subvenció, l'entitat subvencionada podrà presentar la declaració responsable de reintegrament voluntari de la subvenció concedida.

L'Ajuntament es reserva el dret de realitzar qualsevol procediment de control financer, inspecció o comprovació que cregui oportuna d'acord amb la normativa vigent.

11.Altres consideracions

La sol·licitud d'ajut no obliga l'Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a l'entitat a rebre'l. El fet d'haver-lo rebut en anys anteriors no suposa l'atorgament forçós en exercicis posteriors.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'acceptació de tots els punts d'aquesta normativa i, per tant, qualsevol incompliment d'algun d'ells pot ser causa de revocació de la subvenció concedida.

12.Règim jurídic

En tot el no previst en aquestes bases, prevaldrà el que disposa:

-la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre

-el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la llei de Subvencions

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

La Bisbal del Penedès, 29 de juny de 2016

Agnès Ferré Cañellas

Alcaldessa

Cultura
Actividades de servicios sociales
Fiestas Populares
Justicia
Deporte
Deporte