ANUNCIO sobre aprobación definitiva de las bases para la solicitud de subvención y justificación para casales de ocio rurales de L? Alt Urgell 2017 y convocatoria (exp. SEC-2017-6). - Diario Oficial de Cataluña de 18-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 18/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

Per acord del Ple de 27 de juliol de 2017, es va aprovar provisionalment les Bases per a la sol·licitud de subvenció i justificació per a casals de lleure rurals de l'Alt Urgell, 2017.

De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals es va exposar al públic pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d'anuncis comarcal, sense que s'hagin presentat al·legacions, i per tant els acords provisionals es consideren elevats a definitius automàticament.

Per acord de la Comissió de Govern de 19 de setembre de 2017 s'ha acordat obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds fins al 10 de novembre de 2017, que hauran d'anar acompanyades de la documentació que s'indica a la base 4. Alhora es publica el text íntegre de les Bases en annex a aquest anunci.

Import total de la convocatòria 3.000 €

La Seu d'Urgell, 25 de setembre de 2017

Jesús Fierro i Rugall

President

BASES SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I JUSTIFICACIÓ PER A CASALS DE LLEURE RURALS DE L'ALT URGELL

Núm. exp. SEC-2017-06

1. OBJECTE I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de concessió de subvencions als casals de lleure rurals de l'Alt Urgell. Aquests casals són una prioritat per a l'àrea de joventut ja que es contribueix a:

- Incidir en la millora de la implicació activa i crítica de les persones joves en els seus municipis. La realització dels casals de lleure rurals a la comarca afavoreixen l'arrelament de les persones joves al seu municipi, fet que facilita la realització del seu projecte de vida, objectiu central de les polítiques de joventut del territori.

- Entenem que el lleure propicia que els infants i joves adquireixin una sèrie d'habilitats, actituds i valors socials que contribueixen a desenvolupar-se de manera crítica i activa amb el seu entorn, i fomenta la posterior participació de les persones joves. La participació, que representa una eina de transformació, és un dels quatre principis rectors que recull el Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

2. BENEFICIARIS

Es poden acollir a la subvenció prevista:

- Entitats de lleure o educatives sense ànim de lucre de la comarca.

- Ens locals

Cada convocatòria concretarà les característiques que es prioritzaran l'any en curs, atenent a diversos ítems, cadascun dels quals tindrà una puntuació pròpia. Alguns exemples d'ítems que es valoraran són: àmbits de població, habitants del nucli de població, atenció a la diversitat o discapacitat, % de infants de famílies desafavorides o amb pares a l'atur, valors i objectius que es treballin en el casals (respecte natura, respecte a la diferència., esperit crític, etc.), percentatge de persones joves del municipi contractades, etc.

3. QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ

L'import total el fixarà el pressupost anual del Consell Comarcal

Les quanties màximes de subvenció a atorgar segons els nombre de participants és la següent:

participants

participants

de 5 a 10

de 11 a 20

de 21 a 24

de 25 a 34

de 35-44

Requisit dirigents

2D, 1T (M)

3 D, 2 T ( M)

3D, 2T(D)

4D, 3 T (D)

1 mes

175,00 €

150,00 €

275,00 €

325,00 €

400,00 €

2 mesos

350,00 €

300,00 €

550,00 €

650,00 €

800,00 €

Llegenda:

D: nombre mínim de dirigents (inclosa la persona responsable)

T : nombre mínim de dirigents amb titulació

M: titulació de monitor de lleure o equivalent ( consultar disposició transitòria del Decret 267/2016 de 5 de juliol, de les activitats de lleure en les quals participen menors de 18 anys

4. PRESENTACIO DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar abans del dia que s'indiqui a la convocatòria anual, i han d'anar acompanyades la documentació tècnica justificativa de la realització de l'activitat (memòria tècnica i certificació econòmica)

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Rebudes totes les sol·licitud es farà una proposta de concessió segons la disponibilitat pressupostària. Aquesta proposta serà notificada al sol·licitant qui tindrà un termini de 10 dies per presentar-hi al·legacions.

Un cop passat aquest termini per acord del president s'atorgaran definitivament les subvencions que corresponguin.

6. JUSTIFICACIÓ

TERMINI

- Com a màxim un mes més tard de notificació de la resolució, i com a màxim abans del 30 de novembre de l'anualitat de concessió.

- La convocatòria podrà fixar que la documentació de justificació es presenti conjuntament amb la sol·licitud

FORMA DE JUSTIFICACIÓ

Justificació tècnica:

- Tots els beneficiaris hauran de presentar una memòria tècnica (model Annex 1 orientatiu)

- S'hauran de complir els requisits de nombre de dirigents per participants que contempla el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, i si s'escau s'haurà de presentar la fotocòpia de la titulació i dels contractes laborals.

Justificació econòmica:

- Els ens locals hauran de presentar un certificat d'intervenció (model Annex 2 orientatiu) amb la relació de despeses i ingressos del mateix.

- Les entitats sense ànim de lucre hauran de presentar una relació de despeses i ingressos signada pel president/a i pel tresorer/a de l'entitat, adjuntant còpia de les factures i del seu pagament (transferències bancàries), i dels ingressos.

Tota la documentació original ha d'estar a disposició del Consell Comarcal durant almenys 5 anys posteriors al pagament de l'ajut.

Annex I. MODEL MEMÒRIA TÈCNICA

MEMÒRIA CASAL ESTIU(...) ANY: (...)

- DADES GENERALS

Entitat promotora: (...)

Entitat organitzadora: (...)

Municipi i població on s'ha desenvolupat el casal: (...)

Lloc on s'ha desenvolupat el casal: (...)

Durada: (...)

Horari: (...)

Nombre de nens(desglossat per torns o mesos):

Juliol

Agost

Total

Nombre de nens

Nombre de nenes

TOTAL

Han canviat les ràtios de nens per mes? I nombre de dirigents? (...)

Nombre de joves dirigents contractats del municipi(...)

Preu inscripció de les famílies: (...)

- ACTIVITATS

- Resum del programa realitzat, amb horaris i objectius. Avaluació de l'assoliment dels objectius

- Destinataris: definició tipologia indicant especialment si hi ha persones que requereixin atenció a la diversitat i/o discapacitat

- VALORACIÓ DEL CASAL

- En relació amb els Ítems que es destaquin en la convocatòria en curs

- en relació a la vessant quantitativa i qualitativa (opinió global )

- en relació als infants (il·lusió per anar al casal, tracte amb els monitors, ... )

- en relació a l'equip de monitors/es o al monitor/a (la interrelació amb els infants, amb l'ajuntament, ... )

- en relació a les famílies (satisfacció amb el casal, demanda de continuïtat, ...)

- en relació a l'Ajuntament (com es veu la evolució del casal)

- altres referents que considereu importants a destacar...

- RELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DEL CASAL

Relació de despeses:

Concepte(...) Quantitat econòmica

Relació d'ingressos:

Quotes x nombre de nens(...) Total ingressos

Annex II. MODEL CERTIFICAT

En /na(...) secretar/ària interventor/a de l'Ajuntament/ EMD de (...)

CERTIFICO :

Que les despeses i ingressos del Casal d'estiu de l'any (...) del municipi han estat les següents

DESPESES

Núm. ordre

Concepte

Proveïdor i NIF

Import

Data factura

TOTAL despeses

INGRESSOS

Núm. ordre

Concepte

Import

Data de l'ingrés

Total ingressos

I perquè consti als efectes de justificació de l'ajut casals de lleure rurals de l'Alt Urgell 2017

DILIGÈNCIA:

Per fer constar que aquestes bases han estat aprovades pel Ple del Consell Comarcal de data 27 de juliol de 2017

Alhora es fa constar que s'han exposat al pública mitjançant edictes al BOP al DOGC i al taulell d'edictes comarcal pel termini de 20 dies sense que s'hagin presentat al·legacions quedant automàticament aprovades amb caràcter definitiu.

La Seu d'Urgell, 29 de setembre de 2017

Montserrat Pagès Llop

Secretària

Actividades de ocio y tiempo libre
Juventud
Discapacidad
Educación
Ocio y tiempo libre