ANUNCIO sobre aprobación inicial de las bases particulares que deben regular el otorgamiento de subvenciones dentro del programa Millora (N666/2015/000003). - Diario Oficial de Cataluña de 03-06-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 03/06/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

N666/2015/000003

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió del dia 18 de maig de 2015 va aprovar inicialment les bases particulars que han de regular l'atorgament de subvencions dins el programa 'MILLORA' que té per objecte incentivar la millora de la imatge externa dels establiments comercials, la modernització interior del local o la gestió del negoci i adequar-la a les noves necessitats del mercat en el terme municipal per a l'any 2015; les quals se sotmeten a informació pública per un termini mínim de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes de l'Ajuntament als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions. S'entendran definitivament aprovades si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

Simultàniament va convocar convocatòria pública per a l'atorgament de les esmentades subvencions, amb plena submissió a les bases reguladores de la concessió de les subvencions esmentades.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la última publicació d'aquestes bases i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2015.

Les sol·licituds de subvenció s'hauran de presentar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic, situada a la plaça de l'Ajuntament,1 de Sant Boi de Llobregat, dintre del següent horari:

- De dilluns a dijous, de 08.30 a 19:00 hores.

- Divendres i vigília de festiu de 08.30 a 14:00 hores.

Aquesta convocatòria està condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases particulars i en el cas que se'n presentin s'iniciarà novament l'expedient.

Sant Boi de Llobregat, 19 de maig de 2015

José Manuel González Labrador

Regidor de Participació Ciutadana i Proximitat, Xarxes socials i Comunitàries

Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana